Menu Close

ทัวร์ลาว

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม

ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง

พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
9-11พฤศจิกายน 61
11,499
3,500
11,499
จอง
23-25 พฤศจิกายน 61
11,499
3,500
11,499
จอง
8-10 ธันวาคม 61
13,499
4,500
13,499
จอง
30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62
15,499
5,500
15,499
จอง
จอง
11,499 11,499 3,500
จอง
11,499 11,499 3,500
จอง
13,499 13,499 4,500
จอง
15,499 15,499 5,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม

ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง

พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker

พร้อมเที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว

โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 4+3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
7-10 ธันวาคม 61
19,900
5,500
18,900
จอง
8-11 ธันวาคม 61
19,900
5,500
18,900
จอง
21-24 ธันวาคม 61
19,900
5,500
18,900
จอง
30 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62
20,900
6,500
20,900
จอง
4-7 มกราคม 62
18,900
4,500
18,900
จอง
18-21 มกราคม 62
18,900
4,500
18,900
จอง
16-19 กุมภาพันธ์ 62
19,900
5,500
19,900
จอง
8-11 มีนาคม 62
18,900
4,500
18,900
จอง
จอง
19,900 18,900 5,500
จอง
19,900 18,900 5,500
จอง
19,900 18,900 5,500
จอง
20,900 20,900 6,500
จอง
18,900 18,900 4,500
จอง
18,900 18,900 4,500
จอง
19,900 19,900 5,500
จอง
18,900 18,900 4,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม

ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง

พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว

พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16-18 พฤศจิกายน 61
14,999
4,000
14,999
จอง
7-9 ธันวาคม 61
15,999
4,000
15,999
จอง
8-10 ธันวาคม 61
16,999
4,000
16,999
จอง
21-23 ธันวาคม 61
14,999
4,000
14,999
จอง
31 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62
18,999
5,000
18,999
จอง
11-13 มกราคม 62
14,999
4,000
14,999
จอง
16-18 กุมภาพันธ์ 62
14,999
4,000
14,999
จอง
8-10 มีนาคม 62
14,999
4,000
14,999
จอง
จอง
14,999 14,999 4,000
จอง
15,999 15,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
14,999 14,999 4,000
จอง
18,999 18,999 5,000
จอง
14,999 14,999 4,000
จอง
14,999 14,999 4,000
จอง
14,999 14,999 4,000
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ลาว หลวงพระบาง
– วัดเชียงทอง
– น้ำตกตาดกวางสี
– ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว
พิเศษ!! พิธีบายสีสู่ขวัญ ประเพณีพื้นที่ของหลวงพระบาง
ฟรี ชุดสะบายดี หลวงพระบาง (เสื้อ ร่ม ถุงผ้า)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23-25 ต.ค.61
12,900
3,000
12,500
จอง
27-29 ต.ค.61
12,900
3,000
12,500
จอง
10-12 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
17-19 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
23-25 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
1-3 ธ.ค.61
12,900
3,000
12,500
จอง
8-10 ธ.ค.61
16,900
3,000
16,500
จอง
9-11 ธ.ค.61
12,900
3,000
12,500
จอง
15-17 ธ.ค.61
12,900
3,000
12,500
จอง
22-24 ธ.ค.61
14,900
3,000
14,500
จอง
28-30 ธ.ค.61
15,900
3,000
15,500
จอง
29-31 ธ.ค.61
16,900
3,000
16,500
จอง
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค. 62
17,900
3,000
17,500
จอง
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค. 62
16,900
3,000
16,500
จอง
5-7 ม.ค.62
15,900
3,000
15,500
จอง
12-14 ม.ค.62
12,900
3,000
12,500
จอง
19-21 ม.ค.62
12,900
3,000
12,500
จอง
26-28 ม.ค.62
12,900
3,000
12,500
จอง
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
16,900 16,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
14,900 14,500 3,000
จอง
15,900 15,500 3,000
จอง
16,900 16,500 3,000
จอง
17,900 17,500 3,000
จอง
16,900 16,500 3,000
จอง
15,900 15,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ลาว หลวงพระบาง
– วัดเชียงทอง
– น้ำตกตาดกวางสี
– ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว
พิเศษ!! พิธีบายสีสู่ขวัญ ประเพณีพื้นที่ของหลวงพระบาง
ฟรี ชุดสะบายดี หลวงพระบาง (เสื้อ ร่ม ถุงผ้า)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26-28 ต.ค.61
13,900
3,000
13,500
จอง
2-4 พ.ย.61
13,900
3,000
13,500
จอง
9-11 พ.ย.61
13,900
3,000
13,500
จอง
16-18 พ.ย.61
13,900
3,000
13,500
จอง
23-25 พ.ย.61
13,900
3,000
13,500
จอง
30 พ.ย.61- 2 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,500
จอง
7-9 ธ.ค.61
14,900
3,000
14,500
จอง
14-16 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,500
จอง
21-23 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,500
จอง
28-30 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,500
จอง
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
14,900 14,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง
– วัดเชียงทอง
– ขอพรพระธาตุหลวง
– น้ำตกตาดกวางสี
– ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว
พิเศษ!! พิธีบายสีสู่ขวัญ ประเพณีพื้นที่ของหลวงพระบาง
ฟรี ชุดสะบายดี หลวงพระบาง (เสื้อ ร่ม ถุงผ้า)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26-28 ต.ค.61
12,900
3,000
12,500
จอง
2-4 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
9-11 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
16-18 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
22-24 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
30 พ.ย.61 - 2 ธ.ค. 61
13,900
3,000
13,500
จอง
7-9 ธ.ค. 61
14,900
3,000
14,500
จอง
8-10 ธ.ค. 61
15,900
3,000
15,500
จอง
14-16 ธ.ค. 61
13,900
3,000
13,500
จอง
21-23 ธ.ค. 61
14,900
3,000
14,500
จอง
28-30 ธ.ค. 61
14,900
3,000
14,500
จอง
29-31 ธ.ค. 61
15,900
3,000
15,500
จอง
30 ธ.ค. 61 - 1ม.ค. 62
15,900
3,000
15,500
จอง
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
16,900
3,000
16,500
จอง
4-6 ม.ค.62
14,900
3,000
14,500
จอง
11-13 ม.ค.62
13,900
3,000
13,500
จอง
18-20 ม.ค.62
13,900
3,000
13,500
จอง
25-27 ม.ค.62
13,900
3,000
13,500
จอง
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
14,900 14,500 3,000
จอง
15,900 15,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
14,900 14,500 3,000
จอง
14,900 14,500 3,000
จอง
15,900 15,500 3,000
จอง
15,900 15,500 3,000
จอง
16,900 16,500 3,000
จอง
14,900 14,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000