Menu Close

ทัวร์รัสเซีย

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
 • มหาวิหารเซนตืไอแซค
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิส
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26ธ.ค.-02ม.ค.62
48,999
7,500
จอง
04-11 มี.ค.62
46,999
7,500
จอง
จอง
48,999 7,500
จอง
46,999 7,500
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น

พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด

กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก

ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน

ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-

จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-

ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
6-12 ก.พ.2562
66,900
6,900
จอง
จอง
66,900 6,900
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซนต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัรฑ์อาร์เมอรี่แซมเบอร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24-30 พ.ย.61
65,888
7,500
จอง
05-11 ธ.ค.61
65,888
7,500
จอง
22-28 ธ.ค.61
67,888
7,500
จอง
26 ม.ค.-01 ก.พ.62
60,888
7,500
จอง
06-12 ก.พ.62
60,888
7,500
จอง
20-26 มี.ค.62
60,888
7,500
จอง
30 มี.ค.-05 เม.ย.62
60,888
7,500
จอง
จอง
65,888 7,500
จอง
65,888 7,500
จอง
67,888 7,500
จอง
60,888 7,500
จอง
60,888 7,500
จอง
60,888 7,500
จอง
60,888 7,500
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็ฯต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ำ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-21 พ.ย. 61
56,999
8,000
จอง
17-23 พ.ย. 61
56,999
8,000
จอง
06-12 ธ.ค. 61
58,999
8,000
จอง
13-19 ธ.ค. 61
61,999
8,000
จอง
16-22 ธ.ค. 61
63,999
8,000
จอง
20-26 ธ.ค. 61
64,999
8,000
จอง
23-29 ธ.ค. 61
69,999
8,000
จอง
30 ธ.ค.- 05 ม.ค.62
57,888
8,000
จอง
24-30 ม.ค.62
58,888
8,000
จอง
14-20 ก.พ.62
58,888
8,000
จอง
07-13 มี.ค.62
58,888
8,000
จอง
10-16 มี.ค.62
58,888
8,000
จอง
จอง
56,999 8,000
จอง
56,999 8,000
จอง
58,999 8,000
จอง
61,999 8,000
จอง
63,999 8,000
จอง
64,999 8,000
จอง
69,999 8,000
จอง
57,888 8,000
จอง
58,888 8,000
จอง
58,888 8,000
จอง
58,888 8,000
จอง
58,888 8,000
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • จัตุรัสแดง
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์
 • โบสถ์
 • เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 ธ.ค. –03 ม.ค.62
54,888
7,500
จอง
จอง
54,888 7,500
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
 • มหาวิหารเซนต์ไอซค
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอรี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08-13 ธ.ค. 2561
45,888
7,000
45,888
จอง
15-20 ธ.ค.2561
47,999
7,000
47,999
จอง
22-27 ธ.ค.2561
51,888
7,000
51,888
จอง
จอง
45,888 45,888 7,000
จอง
47,999 47,999 7,000
จอง
51,888 51,888 7,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและห้างกุม
 • ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัต
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • โบสถ์อิสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนต์บาร์ซิล
 • วิหารเว็นต์ เดอซาร์เวีย
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-10 ก.พ.62
38,888
6,000
จอง
20-24 ก.พ.62
38,888
6,000
จอง
20-24 มี.ค.62
39,888
6,000
จอง
จอง
38,888 6,000
จอง
38,888 6,000
จอง
39,888 6,000
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและห้างกุม
 • ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัต
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนบาซิส
 • วิหารเซ็นต์ เดอซาเวียร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19-24 ธ.ค. 61
30,999
6,000
30,999
จอง
02-07 ม.ค. 62
30,999
6,000
30,999
จอง
13-18 ก.พ. 62
30,999
6,000
30,999
จอง
06-11 มี.ค. 62
30,999
6,000
30,999
จอง
จอง
30,999 30,999 6,000
จอง
30,999 30,999 6,000
จอง
30,999 30,999 6,000
จอง
30,999 30,999 6,000
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แซมเบอร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29ธ.ค.-04ม.ค.62
66,999
7,500
จอง
26 ม.ค.-01 ก.พ.62
53,888
6,500
จอง
27 ก.พ.-05 มี.ค.62
53,888
6,500
จอง
20-26 มี.ค.62
53,888
6,500
จอง
30 มี.ค.-05 เม.ย.62
53,888
6,500
จอง
จอง
66,999 7,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล
 • จัตุรัสแดง
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แซมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25-30 ม.ค.62
44,999
7,000
จอง
08-13 ก.พ.62
45,999
7,000
จอง
09-14 ก.พ.62
45,555
7,000
จอง
16-21 ก.พ.62
45,555
7,000
จอง
01-06 มี.ค.62
45,555
7,000
จอง
08-13 มี.ค.62
45,555
7,000
จอง
15-20 มี.ค.62
45,555
7,000
จอง
จอง
44,999 7,000
จอง
45,999 7,000
จอง
45,555 7,000
จอง
45,555 7,000
จอง
45,555 7,000
จอง
45,555 7,000
จอง
45,555 7,000
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์-

พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล

โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำมอสโคว์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-10 ม.ค. 2562
56,900
4,900
จอง
10-15 ม.ค.2562
56,900
4,900
จอง
19-24 ม.ค. 2562
56,900
4,900
จอง
16-21 ก.พ. 2562
56,900
4,900
จอง
2-7 มี.ค. 2562
56,900
4,900
จอง
23-28 มี.ค.2562
56,900
4,900
จอง
28 มี.ค.-2 เม.ย.2562
56,900
4,900
จอง
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่

ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใคร
วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์

ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

และตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์

โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
6-12 ก.พ.2652
72,900
8,900
จอง
จอง
72,900 8,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลดื
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์อัล
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอรี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07-12 ธ.ค. 2561
45,888
7,000
45,888
จอง
21-26 ธ.ค. 2561
51,888
7,000
51,888
จอง
จอง
45,888 45,888 7,000
จอง
51,888 51,888 7,000
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวกันมันส์ๆ แบบไม่เน้นวันหยุดก็ชมแสงเหนือได้

กับภารกิจตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์
ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่

ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใคร
เซลฟี่กับวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์

ช้อปปิ้งถนนอารบัติ

ทานมื้อค่ำที่ร้าน Hard Rock Cafe

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-10 ม.ค. 2562
68,500
5,900
จอง
10-15 ม.ค. 2562
65,900
5,900
จอง
19-24 ม.ค. 2562
65,900
5,900
จอง
16-21 ก.พ. 2562
66,900
5,900
จอง
2-7 มี.ค. 2562
66,900
5,900
จอง
23-28 มี.ค. 2562
65,900
5,900
จอง
28 มี.ค.-2 เม.ย.2562
65,900
5,900
จอง
จอง
68,500 5,900
จอง
65,900 5,900
จอง
65,900 5,900
จอง
66,900 5,900
จอง
66,900 5,900
จอง
65,900 5,900
จอง
65,900 5,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม · บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล์ 50%  พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม · พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า · ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva · ชมโชว์การแสดงละครสัตว์ (Circus)  · เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  จัตุรัสแดง  วิหารเซนต์บาซิล  ชมห้างสรรพสินค้ากุม  ชมอนุสรณ์สถานเลนิน  ถนนอารบัต  ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์   เขาสแปร์โรว์  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  วิหารเซนต์ซาเวียร์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 Nov - 02 Dec 2018
39,991
5,000
38,991
39,991
จอง
05 - 09 Dec 2018
41,991
5,000
40,991
41,991
จอง
12 - 16 Dec 2018
41,991
5,000
40,991
41,991
จอง
19 - 23 Dec 2018
40,991
5,000
39,991
40,991
จอง
จอง
39,991 38,991 5,000 39,991
จอง
41,991 40,991 5,000 41,991
จอง
41,991 40,991 5,000 41,991
จอง
40,991 39,991 5,000 40,991
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม · บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล์ 50%  พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม · พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า · ชมโชว์การแสดงพื้นบ้านที่พระราชวังนิโคลัส และชมการแสดงที่โรงละครสัตว์ (Circus)  · เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พระราชวังเครมลิน  จัตุรัสแดง  วิหารเซนต์บาซิล  ชมห้างสรรพสินค้ากุม  ห้องอำพัน(แอมเบอร์รูม) พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์  มหาวิหารเซนต์ไอแซค  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  โบสถ์หยดเลือด (ภายนอก) ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล  เรือลาดตระเวนอะวโรระ พระราชวังแคทเธอรีน  ถนนอารบัต   เนินเขาสแปร์โรว์  วิหารเซนต์ซาเวียร์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 Dec - 04 Jan 2019
67,991
8,500
66,991
67,991
จอง
จอง
67,991 66,991 8,500 67,991