Menu Close

ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 

 • สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา
 • พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
 • นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
 • เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
 • ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
 • พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี
 • พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน
 • รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19 - 27 พฤศจิกายน
45,900
9,900
จอง
2 - 10 ธันวาคม
49,900
9,900
จอง
21 - 29 มกราคม 2563
45,900
9,900
จอง
11 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
49,900
9,900
จอง
25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563
45,900
9,900
จอง
17 - 25 มีนาคม 2563
47,900
9,900
จอง
30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563
47,900
9,900
จอง
26 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2563
47,900
9,900
จอง
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษ*** พัก โรงแรม 5 ดาว 1 คืน
 • พิเศษ*** ทานอาหารจีน 1 มื้อ
 • พิเศษ*** ตะลุยสกี ที่ Uludag Ski Center เมืองบูร์ซา (Bursa)
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร
 • ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
 • ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake
 • นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
 • ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ
 • หลายชั้น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 17 พฤศจิกายน
28,999
6,900
จอง
21 - 28 พฤศจิกายน
28,999
6,900
จอง
10 - 17 ธันวาคม
29,999
6,900
จอง
21 - 28 ธันวาคม
28,999
6,900
จอง
28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563
37,900
6,900
จอง
18 - 25 มกราคม 2563
28,999
6,900
จอง
25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563
28,999
6,900
จอง
8 - 15 กุมภาพันธ์ 2563
29,999
6,900
จอง
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
 • Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
 • วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
 • สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน
40,900
7,900
จอง
5 - 12 พฤศจิกายน
43,900
7,900
จอง
10 - 17 พฤศจิกายน
43,900
7,900
จอง
17 - 24 พฤศจิกายน
43,900
7,900
จอง
26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
43,900
7,900
จอง
29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม
43,900
7,900
จอง
3 - 10 ธันวาคม
45,900
7,900
จอง
8 - 15 ธันวาคม
48,900
7,900
จอง
22 - 29 ธันวาคม
48,900
7,900
จอง
28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563
50,900
7,900
จอง
19 - 26 มกราคม 2563
44,900
7,900
จอง
19 - 26 มกราคม 2563
44,900
7,900
จอง
27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563
44,900
7,900
จอง
1 - 8 มีนาคม 2563
44,900
7,900
จอง
8 - 15 มีนาคม 2563
43,900
7,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน NOK SCOOT

ไหว้พระขอพร ณ ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ

เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล

พักโอซาก้า  3 คืน ติดย่านช้อปปิ้ง หรือ สถานีรถไฟฟ้า

WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19 - 23 ตุลาคม
19,999
8,900
19,999
19,999
จอง
20 - 24 ตุลาคม
19,999
8,900
19,999
19,999
จอง
21 - 25 ตุลาคม
19,999
8,900
19,999
19,999
จอง
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
 • Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
 • วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
 • สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563
59,900
12,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เส้นทางสวย    เที่ยวเต็มที่  ไม่มีฟรีเดย์
 • สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว  เสาแดงกลางน้ำ
 • 1 ใน 3 สะพานไม้สวยติดอันดับ  ของญี่ปุ่น
 • ช้อปสุดมันส์  Canal  City
 • ศาลเจ้าริมหาด  ประตูแห่งเทพเจ้า
 • ถ่ายรูป ชิคๆ  ถนนกำแพงสีขาว
 • เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิมะ
 • สูดอากาศบริสุทธิ์  ที่เมืองต้นแบบ Eco  Town
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3 - 7 มกราคม 2563
23,999
7,900
จอง
4 - 8 มกราคม 2563
22,999
7,900
จอง
7 - 11 มกราคม 2563
21,999
7,900
จอง
8 - 12 มกราคม 2563
22,999
7,900
จอง
14 - 18 มกราคม 2563
21,999
7,900
จอง
15 - 19 มกราคม 2563
23,999
7,900
จอง
16 - 20 มกราคม 2563
23,999
7,900
จอง
18 - 22 มกราคม 2563
22,999
7,900
จอง
21 - 25 มกราคม 2563
22,999
7,900
จอง
22 - 26 มกราคม 2563
23,999
7,900
จอง
23 - 27 มกราคม 2563
23,999
7,900
จอง
24 - 28 มกราคม 2563
23,999
7,900
จอง
25 - 29 มกราคม 2563
22,999
7,900
จอง
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563
22,999
7,900
จอง
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2563
22,999
7,900
จอง
4 - 8 กุมภาพันธ์ 2563
22,999
7,900
จอง
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
7 - 11 กุมภาพันธ์ 2563
27,999
7,900
จอง
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2563
28,999
7,900
จอง
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2563
26,999
7,900
จอง
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563
22,999
7,900
จอง
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
22,999
7,900
จอง
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2563
22,999
7,900
จอง
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
23,999
7,900
จอง
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
22,999
7,900
จอง
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
21,999
7,900
จอง
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
21,999
7,900
จอง
25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
22,999
7,900
จอง
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
23,999
7,900
จอง
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563
23,999
7,900
จอง
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563
23,999
7,900
จอง
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563
22,999
7,900
จอง
3 - 7 มีนาคม 2563
22,999
7,900
จอง
4 - 8 มีนาคม 2563
23,999
7,900
จอง
5 - 9 มีนาคม 2563
23,999
7,900
จอง
6 - 10 มีนาคม 2563
23,999
7,900
จอง
7 - 11 มีนาคม 2563
22,999
7,900
จอง
10 - 14 มีนาคม 2563
22,999
7,900
จอง
11 - 15 มีนาคม 2563
23,999
7,900
จอง
12 - 16 มีนาคม 2563
23,999
7,900
จอง
13 - 17 มีนาคม 2563
23,999
7,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR
 • สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านในหุบเขายูฟุอิน
 • ล่องเรือเฟอร์รี่ ชมทะเลญี่ปุ่น
 • สัมผัสไออุ่นเมืองน้ำพุร้อนอันดับหนึ่งของคิวชู 
 • ชิมของอร่อยที่ตลาดเช้าแบบบ้านๆ โยบุโกะ
 • นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ยูโทคุ  อินาริ 
 • เช็คอิน มหัศจรรย์อุโมงค์ป่าสนล้านต้น
 • ไหว้พระขอพรกับพระพุทธรูปไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
 • พักนางาซากิ 1 คืน พักฟุกุโอกะ 2 คืน
 • WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
2 - 6 พฤศจิกายน
22,999
7,900
จอง
6 - 10 พฤศจิกายน
23,999
7,900
จอง
7 - 11 พฤศจิกายน
23,999
7,900
จอง
12 - 16 พฤศจิกายน
22,999
7,900
จอง
14 - 18 พฤศจิกายน
23,999
7,900
จอง
22 - 26 พฤศจิกายน
23,999
7,900
จอง
26 - 30 พฤศจิกายน
22,999
7,900
จอง
28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
23,999
7,900
จอง
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม
22,999
7,900
จอง
4 - 8 ธันวาคม
27,999
7,900
จอง
6 - 10 ธันวาคม
27,999
7,900
จอง
10 - 14 ธันวาคม
22,999
7,900
จอง
12 - 16 ธันวาคม
23,999
7,900
จอง
14 - 18 ธันวาคม
22,999
7,900
จอง
18 - 22 ธันวาคม
23,999
7,900
จอง
20 - 24 ธันวาคม
24,999
7,900
จอง
26 - 30 ธันวาคม
24,999
7,900
จอง
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
 • Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
 • วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
 • ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง
 • มาร์ทวีลี่ แคนยอน (Martvili Canyon) Martvili เป็นหนึ่งในหุบเขาที่นิยมมากที่สุดในจอร์เจีย
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
2 - 9 เมษายน 2563
44,900
9,900
จอง
13 - 20 เมษายน 2563
50,900
9,900
จอง
13 - 20 เมษายน 2563
50,900
11,900
จอง
27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563
46,900
11,900
จอง
3 - 10 พฤษภาคม 2563
46,900
9,900
จอง
7 - 14 พฤษภาคม 2563
44,900
9,900
จอง
10 - 18 พฤษภาคม 2563
44,900
9,900
จอง
14 - 21 พฤษภาคม 2563
44,900
9,900
จอง
24 - 31 พฤษภาคม 2563
44,900
9,900
จอง
31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2563
46,900
9,900
จอง
4 - 11 มิถุนายน 2563
44,900
9,900
จอง
7 - 14 มิถุนายน 2563
44,900
9,900
จอง
14 - 21 มิถุนายน 2563
44,900
9,900
จอง
21 - 28 มิถุนายน 2563
44,900
9,900
จอง
25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
44,900
9,900
จอง
28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563
44,900
9,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เกาะนามิ – ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING(ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา)-
 • สกีรีสอร์ท – THE GARDEN OF MORNING CALM  
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม-พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC – ตลาดอิกซอนดง
 • หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-
 • ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ย่านช้อปปิ้งอีแด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
2 - 6 มกราคม 2563
17,999
5,900
จอง
3 - 7 มกราคม 2563
17,999
5,900
จอง
4 - 8 มกราคม 2563
16,999
5,900
จอง
8 - 12 มกราคม 2563
18,999
5,900
จอง
9 - 13 มกราคม 2563
17,999
5,900
จอง
10 - 14 มกราคม 2563
17,999
5,900
จอง
14 - 18 มกราคม 2563
16,999
5,900
จอง
15 - 19 มกราคม 2563
18,999
5,900
จอง
22 - 26 มกราคม 2563
18,999
5,900
จอง
23 - 27 มกราคม 2563
18,999
5,900
จอง
24 - 28 มกราคม 2563
18,999
5,900
จอง
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เกาะนามิ- สกีรีสอร์ท – วัดวาวูจองซา  -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-
 • สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม-พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC –ย่านฮงแด
 • คลองชองเกชอน-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-
 • ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ฮุนไดเอ้าท์เลท
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1 - 5 ธันวาคม 2562
17,999
5,900
จอง
2 - 6 ธันวาคม 2562
18,999
5,900
จอง
5 - 9 ธันวาคม 2562
19,999
5,900
จอง
9 - 13 ธันวาคม 2562
17,999
5,900
จอง
11 - 15 ธันวาคม 2562
18,999
5,900
จอง
12 - 16 ธันวาคม 2562
18,999
5,900
จอง
13 - 17 ธันวาคม 2562
18,999
5,900
จอง
14 - 18 ธันวาคม 2562
17,999
5,900
จอง
19 - 23 ธันวาคม 2562
18,999
5,900
จอง
20 - 24 ธันวาคม 2562
18,999
5,900
จอง
21 - 25 ธันวาคม 2562
17,999
5,900
จอง
22 - 26 ธันวาคม 2562
17,999
5,900
จอง
23 - 27 ธันวาคม 2562
19,999
5,900
จอง
24 - 28 ธันวาคม 2562
20,999
5,900
จอง
26 - 30 ธันวาคม 2562
21,999
5,900
จอง
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563
22,999
5,900
จอง
2 - 6 มกราคม 2563
17,999
5,900
จอง
3 - 7 มกราคม 2563
17,999
5,900
จอง
4 - 8 มกราคม 2563
16,999
5,900
จอง
8 - 12 มกราคม 2563
18,999
5,900
จอง
9 - 13 มกราคม 2563
17,999
5,900
จอง
10 - 14 มกราคม 2563
17,999
5,900
จอง
14 - 18 มกราคม 2563
16,999
5,900
จอง
15 - 19 มกราคม 2563
18,999
5,900
จอง
22 - 26 มกราคม 2563
18,999
5,900
จอง
23 - 27 มกราคม 2563
18,999
5,900
จอง
24 - 28 มกราคม 2563
18,999
5,900
จอง
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
18,999
5,900
จอง
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
18,999
5,900
จอง
7 - 11 กุมภาพันธ์ 2563
18,999
5,900
จอง
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
17,999
5,900
จอง
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
17,999
5,900
จอง
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563
17,999
5,900
จอง
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563
17,999
5,900
จอง
4 - 8 มีนาคม 2563
17,999
5,900
จอง
5 - 9 มีนาคม 2563
16,999
5,900
จอง
6 - 10 มีนาคม 2563
15,999
5,900
จอง
11 - 15 มีนาคม 2563
16,999
5,900
จอง
12 - 16 มีนาคม 2563
16,999
5,900
จอง
13 - 17 มีนาคม 2563
15,999
5,900
จอง
18 - 22 มีนาคม 2563
16,999
5,900
จอง
19 - 23 มีนาคม 2563
15,999
5,900
จอง
20 - 24 มีนาคม 2563
15,999
5,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เกาะนามิ- RAIL BIKE – วัดวาวูจองซา   -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC- ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง -ฮุนไดเอ้าท์เลท
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน
16,999
5,900
จอง
1 - 5 พฤศจิกายน
16,999
5,900
จอง
2 - 6 พฤศจิกายน
15,999
5,900
จอง
9 - 13 พฤศจิกายน
15,999
5,900
จอง
16 - 20 พฤศจิกายน
15,999
5,900
จอง
26 - 30 พฤศจิกายน
15,999
5,900
จอง
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🌟ชมพลุไฟเคาน์ดาวสุดอลังการ ตึกไทเป 101
🌟ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
🌟สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
🌟นั่งรถไฟโบราณ ชมสวนสนพันปีอาลีซาน
🌟ช้อปปิ้งตลาดดัง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง
🌟เมนูพิเศษ Seafood, พระกระโดกำแพง, ไก่อบโอ่ง, ปลาประธานาธิบดี
🌟พักหรู 4 ดาว พิเศษ แช่น้ำแร่ออนเซ็นส่นตัวในห้องพัก

แถมฟรี ซิมการ์ด และ กระเป๋าช้อปปิ้ง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 ธ.ค 62 - 1 ม.ค 63
25,888
5,500
25,888
จอง
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 

 • สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา
 • พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
 • นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
 • เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
 • ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
 • พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี
 • พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน
 • รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
จอง
45,900 9,900
จอง
49,900 9,900
จอง
45,900 9,900
จอง
49,900 9,900
จอง
45,900 9,900
จอง
47,900 9,900
จอง
47,900 9,900
จอง
47,900 9,900
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษ*** พัก โรงแรม 5 ดาว 1 คืน
 • พิเศษ*** ทานอาหารจีน 1 มื้อ
 • พิเศษ*** ตะลุยสกี ที่ Uludag Ski Center เมืองบูร์ซา (Bursa)
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร
 • ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
 • ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake
 • นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
 • ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ
 • หลายชั้น
จอง
28,999 6,900
จอง
28,999 6,900
จอง
29,999 6,900
จอง
28,999 6,900
จอง
37,900 6,900
จอง
28,999 6,900
จอง
28,999 6,900
จอง
29,999 6,900
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
 • Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
 • วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
 • สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
จอง
40,900 7,900
จอง
43,900 7,900
จอง
43,900 7,900
จอง
43,900 7,900
จอง
43,900 7,900
จอง
43,900 7,900
จอง
45,900 7,900
จอง
48,900 7,900
จอง
48,900 7,900
จอง
50,900 7,900
จอง
44,900 7,900
จอง
44,900 7,900
จอง
44,900 7,900
จอง
44,900 7,900
จอง
43,900 7,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน NOK SCOOT

ไหว้พระขอพร ณ ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ

เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล

พักโอซาก้า  3 คืน ติดย่านช้อปปิ้ง หรือ สถานีรถไฟฟ้า

WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

จอง
19,999 19,999 8,900 19,999
จอง
19,999 19,999 8,900 19,999
จอง
19,999 19,999 8,900 19,999
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
 • Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
 • วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
 • สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
จอง
59,900 12,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เส้นทางสวย    เที่ยวเต็มที่  ไม่มีฟรีเดย์
 • สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว  เสาแดงกลางน้ำ
 • 1 ใน 3 สะพานไม้สวยติดอันดับ  ของญี่ปุ่น
 • ช้อปสุดมันส์  Canal  City
 • ศาลเจ้าริมหาด  ประตูแห่งเทพเจ้า
 • ถ่ายรูป ชิคๆ  ถนนกำแพงสีขาว
 • เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิมะ
 • สูดอากาศบริสุทธิ์  ที่เมืองต้นแบบ Eco  Town
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
21,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
21,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
27,999 7,900
จอง
28,999 7,900
จอง
26,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
21,999 7,900
จอง
21,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR
 • สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านในหุบเขายูฟุอิน
 • ล่องเรือเฟอร์รี่ ชมทะเลญี่ปุ่น
 • สัมผัสไออุ่นเมืองน้ำพุร้อนอันดับหนึ่งของคิวชู 
 • ชิมของอร่อยที่ตลาดเช้าแบบบ้านๆ โยบุโกะ
 • นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ยูโทคุ  อินาริ 
 • เช็คอิน มหัศจรรย์อุโมงค์ป่าสนล้านต้น
 • ไหว้พระขอพรกับพระพุทธรูปไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
 • พักนางาซากิ 1 คืน พักฟุกุโอกะ 2 คืน
 • WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
27,999 7,900
จอง
27,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
22,999 7,900
จอง
23,999 7,900
จอง
24,999 7,900
จอง
24,999 7,900
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
 • Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
 • วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
 • ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง
 • มาร์ทวีลี่ แคนยอน (Martvili Canyon) Martvili เป็นหนึ่งในหุบเขาที่นิยมมากที่สุดในจอร์เจีย
จอง
44,900 9,900
จอง
50,900 9,900
จอง
50,900 11,900
จอง
46,900 11,900
จอง
46,900 9,900
จอง
44,900 9,900
จอง
44,900 9,900
จอง
44,900 9,900
จอง
44,900 9,900
จอง
46,900 9,900
จอง
44,900 9,900
จอง
44,900 9,900
จอง
44,900 9,900
จอง
44,900 9,900
จอง
44,900 9,900
จอง
44,900 9,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เกาะนามิ – ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING(ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา)-
 • สกีรีสอร์ท – THE GARDEN OF MORNING CALM  
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม-พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC – ตลาดอิกซอนดง
 • หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-
 • ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ย่านช้อปปิ้งอีแด
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
16,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
16,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เกาะนามิ- สกีรีสอร์ท – วัดวาวูจองซา  -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-
 • สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม-พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC –ย่านฮงแด
 • คลองชองเกชอน-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-
 • ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ฮุนไดเอ้าท์เลท
จอง
17,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
19,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
19,999 5,900
จอง
20,999 5,900
จอง
21,999 5,900
จอง
22,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
16,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
16,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
18,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
17,999 5,900
จอง
16,999 5,900
จอง
15,999 5,900
จอง
16,999 5,900
จอง
16,999 5,900
จอง
15,999 5,900
จอง
16,999 5,900
จอง
15,999 5,900
จอง
15,999 5,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เกาะนามิ- RAIL BIKE – วัดวาวูจองซา   -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC- ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง -ฮุนไดเอ้าท์เลท
จอง
16,999 5,900
จอง
16,999 5,900
จอง
15,999 5,900
จอง
15,999 5,900
จอง
15,999 5,900
จอง
15,999 5,900
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🌟ชมพลุไฟเคาน์ดาวสุดอลังการ ตึกไทเป 101
🌟ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
🌟สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
🌟นั่งรถไฟโบราณ ชมสวนสนพันปีอาลีซาน
🌟ช้อปปิ้งตลาดดัง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง
🌟เมนูพิเศษ Seafood, พระกระโดกำแพง, ไก่อบโอ่ง, ปลาประธานาธิบดี
🌟พักหรู 4 ดาว พิเศษ แช่น้ำแร่ออนเซ็นส่นตัวในห้องพัก

แถมฟรี ซิมการ์ด และ กระเป๋าช้อปปิ้ง

จอง
25,888 25,888 5,500
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบไม่อั้น
 • สุดฟิน !!! ตะลุยหิมะชมความน่ารักของม้าโพนี่ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
 • อิสระเต็มที่ !!! ฟรีเดย์ 1 วัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ในเมืองซัปโปโร
จอง
22,900 8,900
จอง
24,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
29,900 8,900
จอง
35,900 8,900
จอง
30,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
27,900 8,900
จอง
27,900 8,900
จอง
34,900 8,900
จอง
36,900 8,900
จอง
36,900 8,900
จอง
27,900 8,900
จอง
27,900 8,900
จอง
27,900 8,900
จอง
27,900 8,900
จอง
27,900 8,900
จอง
27,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
25,900 8,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด + บุฟเฟต์ยากินิคุและอาบน้ำแร่แช่ออนเซน
 • อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน ถนนทานุกิโกจิ
 • ถ่ายภาพที่ระลึกตึกรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • สนุกกับกิจกรรมหิมะสุดฟินที่ Kiroro Ski Resort
 • พักคิโรโระ รีสอร์ท 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
จอง
25,900 8,900
จอง
21,900 8,900
จอง
25,900 8,900
จอง
24,900 8,900
จอง
24,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
25,900 8,900
จอง
29,900 8,900
จอง
29,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
26,900 8,900
จอง
25,900 8,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 • สนุกสนามกับลานสกีอย่างเต็มที่
 • ชมปราสาทมัตซึโมโต้ สัญลักษณ์ของเมือง มัตซิโมดต้
 • ช้อปปิ้งสุมันส์มิตซุยเอ้าท์เล็ท และ ซาคาเอะ
 • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ
จอง
33,900 8,900
จอง
33,900 8,900
จอง
33,900 8,900
จอง
33,900 8,900
จอง
33,900 8,900
จอง
33,900 8,900
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สัมผัสหิมะสุดฟิน ณ ลานสกีฟูจิเทน
 • วัดคิโยมิสึ วัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต
 • วัดอาซากุสะ วัดชื่อดังของโตเกียว
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ซาคาเอะ ชินจูกุ ชิบุย่า
จอง
34,900 8,900
จอง
33,900 8,900
จอง
33,900 8,900
จอง
33,900 8,900