Menu Close

ทัวร์ไต้หวันTaiwan No.One ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน เริ่ม 14,888 เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

ราคาเริ่มต้น
฿16,888
รหัสทัวร์ ID: 1071
สายการบิน NOK SCOOT
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ไต้หวัน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Taiwan No.One ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา พัก: เถาหยวน 1คืน (อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG กำหนดการเดินทาง ตุลาคม61-กุมภาพันธ์ 62

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
ท่าอากาศยานดอนเมือง
2
ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เที่ยง, เย็น
CITY SUITES HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3
ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
เช้า, เที่ยง
โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า, เที่ยง
โรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei (พิเศษน้ำแร่ส่วนตัว) หรือระดับใกล้เคียงกัน
5
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 10 Dec 2018
16,888
4,500
18,888
18,888
จอง
08 - 12 Dec 2018
15,888
4,500
16,888
16,888
จอง
12 - 16 Dec 2018
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
15 - 19 Dec 2018
14,888
4,500
14,888
14,888
จอง
20 - 24 Dec 2018
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
21 - 25 Dec 2018
16,888
4,500
16,888
16,888
จอง
22 - 26 Dec 2018
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
30 Dec - 03 Jan 2019
22,888
5,500
22,888
22,888
จอง
31 Dec - 04 Jan 2019
17,888
4,500
16,888
16,888
จอง
09 - 13 Jan 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
10 - 14 Jan 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
16 - 20 Jan 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
17 - 21 Jan 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
18 - 22 Jan 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
23 - 27 Jan 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
24 - 28 Jan 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
25 - 29 Jan 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
30 Jan - 03 Feb 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
31 Jan - 04 Feb 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
13 - 17 Feb 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
14 - 18 Feb 2019
17,888
4,500
17,888
17,888
จอง
15 - 19 Feb 2019
18,888
4,500
18,888
18,888
จอง
จอง
16,888 18,888 4,500 18,888
จอง
15,888 16,888 4,500 16,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
14,888 14,888 4,500 14,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
16,888 16,888 4,500 16,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
22,888 22,888 5,500 22,888
จอง
17,888 16,888 4,500 16,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
17,888 17,888 4,500 17,888
จอง
18,888 18,888 4,500 18,888

รายละเอียด

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
22.30 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
05.10/07.05 ออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182

00.20 น-05.10น. สำหรับกรุ๊ปเดินทาง—เดินทางเช็คอิน วันจันทร์, พฤหัสบดี, ศุกร์

02.15 น-07.05น. สำหรับกรุ๊ปเดินทาง—เดินทางเช็คอิน วันอังคาร, พุธ, เสาร์, อาทิตย์

(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)**ค่าทัวร์ไม่รวม ค่าอาหารบนเครื่องเดินทาง

07.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน(เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง)  เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ (บริการอาหารว่างบรถบัส)  

จากนั้นเดินทางสู่เมืองหนานโถวนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยันจันทรา นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป จากล่องเรือเสร็จนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวันจำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้ม ตามผนังและกำแพงในหมู่บ้าน ด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน

ึค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

จากนั้นนำท่าน ช๊อปปิ้งที่ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้าและอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถี ชีวิตของชาวไต้หวัน

:เดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY SUITES HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน:

 

วันที่ 3 ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก ท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
บ่าย นำท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติ แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไคเช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ เดินทางสู่ ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า ตึกที่มีความสูงถึง 509เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชม วิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคาร มีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้   ให้ท่านได้ช็อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic ขึ้นชื่อของไต้หวันในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGERแบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆเช่น,NEW BALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก

(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

:นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน:

 

วันที่ 4 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว – ปล่อยโคมผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชองจึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันซิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา  อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย(ขึ้นเที่ยวจิ่วเฟิ่นถ้าตรงเสาร์–อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถประจำทาง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป (NewTaipei City) จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี(PingxiLine)อยู่ระหว่างสถานีซือเฟิ่นและสถานีต้าหัว(Dahua Station) ชื่อ“ซือเฟิ่น”ตั้งตามชื่อของครอบครัวดั้งเดิมผู้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยว ซื่อเฟิ่นคือการปล่อยโคมลอยจากสถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเล่นที่ถนน สายเก่าซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้าร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนคำอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการ(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าโคม)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ไทเปเมืองหลวงของไต้หวัน นำท่านเยี่ยมชมสินค้าส่งออกชื่อดังของไต้หวันที่ศูนย์ GERMANIUM POWER เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด นำท่านสู่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ เต้าหู้เหม็น ไก่ทอด น้ำมะระปั่น และอื่นๆ อีกมากมาย

(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

: นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei (พิเศษน้ำแร่ส่วนตัว) หรือระดับใกล้เคียงกัน :

 

วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้า อาหารเช้าแบบกล่องที่สนามบิน นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

06.20 น.- 09.10น. สำหรับกรุ๊ปเดินทาง—เช็คอินกลับ วันจันทร์, พฤหัสบดี ,ศุกร์

09.40 น.-12.15น. สำหรับกรุ๊ปเดินทาง—เช็คอินกลับ วันอังคาร, พุธ, เสาร์ , อาทิตย์

(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ) **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง

เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก  3คืน พักห้องละ  2-3 ท่าน อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น 

ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 NTสำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

การชำระเงิน

เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
หมายเหตุ: อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

***หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ท่านละ 300NT โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสนำเที่ยวสามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง***

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ

**กรณีลูกค้าถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะต้องทำวีซ่าก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน *ราคาไม่รวมค่าวีซ่า

 

หมายเหตุ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านชำระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง

2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป)
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิกการจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น