Menu Close

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ดีย์ เว้ย เห้ย 5D3N เริ่ม 15,999 เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

ราคาเริ่มต้น
฿19,999
รหัสทัวร์ 1105
สายการบิน NOK SCOOT (XW)
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ TAIWAN
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
วันที่ 2   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองไทเป (เถาหยวน) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – โรงงานเห็ดหลินจือ – ไถจง – ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต (B/L/D)
วันที่ 3   เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านสร้อย – ร้านชา – ร้านพายสัปปะรด –ย่านตลาดซีเหมินติง (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) (B/L/-)
วันที่ 4   หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ดิวตี้ ฟรี – ตึก ไทเป 101 – MITSUI OUTLET (B/L/-)
วันที่ 5   เมืองไทเป (เถาหยวน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                   (-/-/-)            
2
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – โรงงานเห็ดหลินจือ - ไถจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต                   (B/L/D)
เช้า, เที่ยง, เย็น
HOTEL REGAL INTERNATIONAL, TAICHUNG หรือเทียบเท่า
3
เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย – ร้านชา - ร้านพายสัปปะรด –ย่านตลาดซีเหมินติง (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)                   (B/L/-)
เช้า, เที่ยง
LOFT SEA SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
4
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 – MITSUI OUTLET   (B/L/-)               
เช้า, เที่ยง
LIDO HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า
5
เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                         (B/-/-)
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31 Dec - 04 Jan 2019
19,999
4,500
19,999
19,999
จอง
จอง
19,999 19,999 4,500 19,999

รายละเอียด

วันที่ 1   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)

………… คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศไต้หวัน ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
*สำหรับกรุ๊ปที่เช็คอินขาไปในวัน จันทร์,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลาบินคือ 00.20-05.10 นัดพบที่สนามบิน 21.30 น.
สำหรับกรุ๊ปที่เช็คอินขาไปในวันอังคาร,พุธ,เสาร์,อาทิตย์ เวลาบินคือ02.15-07.05นัดพบที่สนามบิน 23.30 น.*

วันที่ 2   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองไทเป (เถาหยวน) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – โรงงานเห็ดหลินจือ – ไถจง – ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต (B/L/D)

……….. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW 182 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที **
**สำหรับกรุ๊ปที่เช็คอินขาไปในวัน จันทร์,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลาบินคือ 00.20-05.10 **
**สำหรับกรุ๊ปที่เช็คอินขาไปในวันอังคาร,พุธ,เสาร์,อาทิตย์ เวลาบินคือ02.15-07.05 **
** เนื่องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ **
……….. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
** ตามเวลาท้องถิ่นเวลาที่ประเทศไต้หวัน จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **
หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า บริการอาหารเช้า (ชานมและแซนวิช)
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา (Sun Moon Lake) เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลแห่งนี้ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่า เป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน ใกล้กันจะเป็น วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple) เพื่อนมัสการพระทนต์ (ฟัน) ของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วยท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) หรือที่นักท่องเที่ยวไทยเรียกว่า วัดกวนอู นั้นตั้งอยู่บริเวณระหว่างเขา จุดพักชมวิว วัดนี้ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบ ตรงจุดของ Sun วัดเหวินหวู่นี้ ขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรให้อายุยืนยาว โดยผู้ที่ขอพรต้องนำกระดิ่งประจำปีนักษัตรของตนซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่วัด นำไปให้เจ้าหน้าที่นำไปเวียนรอบกระถางธูป 3 รอบ เจ้าของกระดิ่งต้องเขียนชื่อและคำขอพรลงไปที่กระดิ่ง จากนั้นนำไปแขวนที่ขั้นบันไดสวรรค์ ที่มีทั้งหมด 366 ขั้น โดยต้องเริ่มเดินจากริมตลิ่งจนขึ้นไปบนวัด แต่ละขั้นจะแทนวันในหนึ่งปี เจ้าของกระดิ่งต้องนำกระดิ่งขึ้นไปบนยอดสูงสุดของบันไดวัดเพื่อสั่นกระดิ่งก่อนนำมาแขวนไว้ที่ขั้นบันไดที่ตรงกับวันเกิดตัวเอง ถือเป็นเสร็จพิธี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) ระหว่างทาง แวะชม โรงงานเห็ดหลินจือ ให้ท่านได้เลือกซื้อเห็ดหลินจือคุณภาพเพื่อเป็นของฝาก และของที่ระลึก นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดฝงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต (Fengchia Night Market) ตลาดกลางคืนที่เป็นที่นิยมที่สุดของเมืองไถจง มีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านแบรนด์เนมระดับกลาง ร้านเครื่องสำอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้ามากมายหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง และ แบรนด์จากประเทศอื่นๆ รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้า ให้ท่านได้เลือกได้ตามใจชอบ หากท่านไม่ใช่นักช้อปปิ้ง ก็ไม่ต้องกังวล เพราะยังมีในส่วนของร้านอาหารต่างๆมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง
ที่พัก HOTEL REGAL INTERNATIONAL, TAICHUNG หรือเทียบเท่า

วันที่ 3   เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านสร้อย – ร้านชา – ร้านพายสัปปะรด –ย่านตลาดซีเหมินติง (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาเยือน เมื่อมาถึงเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ (Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชค ซึ่งจะมีภาพถ่ายต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ไปจนถึงรถยนตร์ส่วนตัว และฉากจำลองการทำงานของท่าน ไปจนถึงเรื่องราวของการพัฒนาไต้หวันในด้านต่างๆให้ชมกันด้วย ไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค คือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ของทุกวัน นอกจากนี้ก็จะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้าตรู่และในตอนเย็นด้วย คือเวลา 06.00 น. และ 18.10 น. ในช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน อีกช่วงคือเวลา 06.30 น. และ 17.10 น. ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งทหารที่ทำหน้าที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน โดยจะทำหน้าที่กันครั้งละ 4 เดือน อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชค (Chiang Kai-Shek) เป็นอดีตผู้นำทางการเมืองและการทหารของจีนในยุคต้นศตวรรษที่ 19 ภายใต้พรรคชาตินิยมจีน (Chinese Nationalist Party) ก๊กมินตั๋ง(Kuomintang , KMT) แต่พ่ายแพ้ให้กับประธานเหมาเจ๋อตง (Mao Zedong) ในสงครามกลางเมืองจึงหลบมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน ก่อตั้งรัฐบาลใหม่และพัฒนาไต้หวันจนก้าวหน้าอย่างในปัจจุบัน จึงเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ ร้านสร้อย ไทเทเนียม (Germanium Titanium) ที่นี่ขึ้นชื่อ เรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็ก แร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และผ่อนคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก ก็สามารถค้นพบได้ที่ประเทศไต้หวัน และ ถูกนำมาทำเป็นชิ้นส่วนในเครื่องประดับเพื่อใช้เสริมสร้างดวงชะตา บารมี ตามความเชื่อ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกำแพง
นำท่านเดินทางสู่ ร้านชาไต้หวัน (Tea Shop) ศูนย์รวมชาชั้นนำของประเทศใต้หวัน อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี ประเทศใต้หวันเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของชา ชาดี ชาอร่อย ชาหอม ได้คุณภาพ ที่สุดในโลก ชาที่ทางร้านปลูกบนภูเขาอาลีซาน มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน ให้ท่านได้เลือกซื้อชาคุณภาพเพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) นำท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) ถือว่าเป็นแหล่ง ช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของประเทศไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับประเทศไทย ก็คือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ก็คือตลาดเมียงดง มีร้านค้ามากมายหลากหลายแบรนด์ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยี่ห้อต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ และแน่นอนมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมทานเล่นต่างๆมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกลิ้มรส แนะนำ เมนูชานมไข่มุก น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือ บิงชูแบบเกาหลี ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก LOFT SEA SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ !! ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำแร่ ออนเซ็น สไตล์ไต้หวัน !!

วันที่ 4   หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ดิวตี้ ฟรี – ตึก ไทเป 101 – MITSUI OUTLET (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Village) ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้าน ท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของประเทศไต้หวัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงอวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในปัจจุบัน ที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมือง หรือที่เราเข้าใจกันง่ายคือ หมู่บ้านที่ผลิตสินค้า OTOP ของประเทศไต้หวันนั่นเอง และที่นี่มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญในซีรี่ส์ชื่อดังต่างๆมากมาย ** หมายเหตุ หากวันที่เดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนรถ เป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นแทน สำหรับขึ้นและลงเหมือน คนท้องถิ่น ท่านก็จะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนพื้นเมืองไต้หวันที่แท้จริง **
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อันน่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปที่มีลักษณะคล้ายพระเศียรของราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ที่ใครๆก็รู้จักในนามของ “หินเศียรราชินี”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนซีฟู้ด
นำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) ร้านเครื่องสำอางค์ (Cosmetic Shop) ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของประเทศไต้หวันมากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกได้ นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญ ของเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หากท่านใดที่มาเยือนเมืองไทเป ประเทศไต้หวันแล้ว ไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 ก็เหมือน ท่านยังมายังไม่ถึงประเทศไต้หวันนั่นเอง โครงสร้างของตึกนี้ แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างของประเทศไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้เป็นตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมี ลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ที่เชื่อว่าสามารถถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยลดการสั่นสะเทือน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว และ ในอดีตยังเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ประมาณ 600 NTD)
นำทุกท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ (Mitsui Outlet Mall ) เป็นเอ้าท์เล็ทจากญี่ปุ่น ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ภายในมีห้างร้านและร้านอาหารกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำ พระเอกของที่นี่คงไม่พ้นรองเท้าโอนิซุกะ แล้วกับอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ตัวอย่างแบรนด์ที่น่าสนใจ เช่น Sketchers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake ส่วนใหญ่ ราคาถูกกว่าห้างในไทย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก LIDO HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5   เมืองไทเป (เถาหยวน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า แบบ BOX SET
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
………. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW 181 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง **
**สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับในวัน จันทร์,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลาบินคือ 06.05-08.55
สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับในวัน อังคาร,พุธ,เสาร์,อาทิตย์ เวลาบินคือ 09.40-12.15**
** เนื่องจากมีหลายไฟล์ทบิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ **

………. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ
ประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน NOK SCOOT คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามกำหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม)
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,000 NTD เหรียญดอลล่าห์ไต้หวัน (หรือเป็นเงินไทย ประมาณ 1,100 บาท) / ทริป / ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน (รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่) ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

• กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก
• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางจำเป็นจะต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทางครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พักของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ – นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,000 NTD เหรียญดอลล่าไต้หวัน (หรือเป็นเงินไทย ประมาณ 1,100 บาท) / ทริป / ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน (รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่) ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,900 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ อีกท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ท่านละ 300NT โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อทำราคาใหม่ทุกครั้ง **

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะเดินทางจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
• เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ
• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้ว
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชำรุด เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสำคัญ
• ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ
• เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดีสุด
• ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม
• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
• หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
• กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
• บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการเดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ำดื่มแจก
** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทำการจองและชำระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจำเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
• กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณีดังนี้
– กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
– กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
– กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย