Menu Close

Package A เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2วัน1คืน ราคาเริ่มต้น 999 บาท

ราคาเริ่มต้น
฿999
รหัสทัวร์ 12135
สายการบิน
ระยะเวลา 2D1N
ช่วงเวลา ก.ค. 63 - ธ.ค. 63
ประเทศ สุราษฎร์ธานี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อิสระตามอัธยาศัย เกาะสมุย

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก-เกาะสมุย-อิสระตามอัธยาศัย
2
เกาะสมุย-ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย

รายละเอียด

วันแรก ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก-เกาะสมุย-อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะสมุย-ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก

เงื่อนไข

ราคานี้รวม

 1. ค่าเรือไป-กลับ ท่าเรือซีทราน เฟอร์รี่ ดอนสัก– เกาะสมุย
 2. อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
 3. โรงแรมที่พัก 1 คืน ระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า (โรงแรมอยู่บนเกาะสมุย)

ราคานี้ไม่รวม

 1. รถบริการ (ลูกค้าสามารถเดินทางด้วยตนเอง)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 3. ค่าพาหนะท้องถิ่นในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 4. ค่าประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน

การสำรองที่นั่ง

          กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ

หมายเหตุ: –  จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 10-14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง) ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง       4-5 ท่าน เดินทาง       6-7 ท่าน เดินทาง     8-9 ท่าน เดินทาง     10 ท่านขึ้นไป พักเดี่ยว                จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน 1,699 1,499 1,299 999 1,000

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

 • เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*