Menu Close

PACKAGE อุดรธานี คำชะโนด 1DAY TRIP (ไม่รวมตั๋ว)

ราคาเริ่มต้น
฿1,499
รหัสทัวร์ 11874
สายการบิน
ระยะเวลา 1 DAY TRIP
ช่วงเวลา 10 ตุลาคม 63 - 10 ตุลาคม 63
ประเทศ อุดรธานี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไปโลด “คำชะโนด”ขอพร เด้อ
สายมู เสริมบุญ ขอพร “ปู่ศรีสุทโธ” “แม่ศรีปทุมมา”

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
รถรับสนามบินอุดรธานี – คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) - วัดมัชฌิมาวาส - วัดโพธิสมภรณ์ (วัดใหม่) - ร้านของฝาก– รถส่งสนามบิน
เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 10 Oct 2020
1,499
0
0
0
จอง
จอง
1,499 0 0 0

รายละเอียด

PACKAGE : รับสนามบินอุดรธานี – คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด)
วัดมัชฌิมาวาส – วัดโพธิสมภรณ์(วัดใหม่) – ร้านของฝาก – ส่งสนามบินอุดรธานี

…….. น.   ถึง สนามบินอุดรธานี  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี

สู่  คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด   เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์  สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ  เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชคขอลาภ ตามอัธยาศัย *TIP การเข้าไปสักการะต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปเท่านั้น เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แนะนำวิธีการ เดินเข้าสักการะ และจัดหาที่วางรองเท้าไว้ให้ค่ะกฎระเบียบ 6 ข้อห้าม ในการมาคำชะโนด ได้แก่   1. ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนด  2. ให้นำพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับ เพื่อเป็นการลดขยะ 3. ไม่โยนเหรียญลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  4. งดปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงไปในแหล่งน้ำ   5. ไม่ผูกผ้าแพร 7 สี   6. ไม่ทาแป้งหรือขัดถูต้นไม้

สู่ วัดมัชฌิมาวาส  เดิมชื่อ วัดโนนหมากแข้ง ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้ทรงสร้างวัดโนนหมากแข้ง (เคยเป็นวัดร้าง) แล้วมีภิกษุจำพรรษาอีกครั้ง เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดมัชฌิมาวาส เมื่อราว พ.ศ. 2436 พร้อมกับการสร้าง เมืองอุดรธานีขึ้น วัดมัชฌิมาวาสจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรฯ  หลักฐานที่พอให้ทราบได้ว่าเป็นวัดร้างนั้น ก็มีอยู่ 2 อย่าง คือเจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่โนน (เนิน) เจดีย์คร่อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก (ปัจจุบัน คือ หลวงปู่นาค) อยู่ภายในเจดีย์ ปัจจุบันนำมาประดิษฐานไว้ที่หน้าพระอุโบสถและกลายเป็นพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมัชฌิมาวาสตลอดมา

สู่ วัดมัชฌิมาวาส  เดิมชื่อ วัดโนนหมากแข้ง ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้ทรงสร้างวัดโนนหมากแข้ง (เคยเป็นวัดร้าง) แล้วมีภิกษุจำพรรษาอีกครั้ง เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดมัชฌิมาวาส เมื่อราว พ.ศ. 2436 พร้อมกับการสร้าง เมืองอุดรธานีขึ้น วัดมัชฌิมาวาสจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรฯ  หลักฐานที่พอให้ทราบได้ว่าเป็นวัดร้างนั้น ก็มีอยู่ 2 อย่าง คือเจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่โนน (เนิน) เจดีย์คร่อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก (ปัจจุบัน คือ หลวงปู่นาค) อยู่ภายในเจดีย์ ปัจจุบันนำมาประดิษฐานไว้ที่หน้าพระอุโบสถและกลายเป็นพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมัชฌิมาวาสตลอดมา

……… น.       ส่ง สนามบินอุดรธานี  ……………… 

                   บริการอาหารกลางวัน (แหนมเนือง…อาหารเพื่อสุขภาพที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรฯ) 1 มื้อ ฟรี!!

☻☻☻     หากมีเวลา แวะซื้อของฝากของที่ระลึก แหนมเนือง หมูยอ แหนมซี่โครงหมู  มะพร้าวแก้ว ผ้าไหมลายขิด ฯลฯ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

1 ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ

2 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

3 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                        

4 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

1 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

2 กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

3 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่

4 ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

5 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน

เงื่อนไขการให้บริการ

ในการจองทัวร์กรุณา ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 3 วัน  หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

10.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

PACKAGE 1DAY TRIP เดินทางได้ทุกวัน

สำหรับเดินทาง 3 ท่านขึ่นไป

เที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มีรถรับ-ส่งสนามบิน รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บาท/ท่าน

** ชำระเงินเต็มจำนวน**

เมื่อท่านชำระเงินแล้วกรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชนลูกค้าในระบบการจองนี้ได้เลยค่ะ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิก

** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผู้เดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น.