Menu Close

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello! Kyushu คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโต้ 5D3N เริ่ม 21,888 เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น
฿20,888
รหัสทัวร์ 6953
สายการบิน Air Asia X
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Hello! Kyushu คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโต้ 5วัน 3คืน พาเที่ยวครบทุกวัน ทาน BBQ Yakiniku +ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักเบปปุ/โออิตะ 1คืน คุมาโมโต้ 1คืน ฟุกุโอกะ 1คืน เดินทางโดยสายการบิน สายการบิน Thai Air Asia X (XJ) บินตรงสู่เกาะคิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) เครื่องบินลำใหญ่ Airbus A330/332 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 กก.

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
2
สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ – ชมบ่อน้ำพุร้อนยูมิจิโกกุ
เที่ยง, เย็น
Beppu /Oita Area Hotel ระดับใกล้เคียงกัน
3
ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ– คุมาโมโต้ - สวนซุยเซนจิ - ซากุระโนบาบะ โจไซเอ็น – ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ
เช้า, เที่ยง
Ark Royal Kumamoto Joe Mae Hotel (Holly wood twin) หรือระดับใกล้เคียงกัน
4
ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ฟุกุโอกะ – ร้านดิวตรี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
เช้า
New Kurume Plaza หรือระดับใกล้เคียงกัน
5
ฟุกุโอกะ - สนามบินฟุกุโอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 07 Jul 2019
20,888
8,500
21,888
21,888
จอง
24 - 28 Jul 2019
23,888
8,500
23,888
23,888
จอง
28 Aug - 01 Sep 2019
21,888
8,500
21,888
21,888
จอง
11 - 15 Sep 2019
22,888
8,500
22,888
22,888
จอง
25 - 29 Sep 2019
22,888
8,500
22,888
22,888
จอง
28 Sep - 02 Oct 2019
22,888
8,500
22,888
22,888
จอง
02 - 06 Oct 2019
24,888
8,500
24,888
24,888
จอง
05 - 09 Oct 2019
24,888
8,500
24,888
24,888
จอง
09 - 13 Oct 2019
26,888
8,500
26,888
26,888
จอง
12 - 16 Oct 2019
25,888
8,500
25,888
25,888
จอง
13 - 17 Oct 2019
25,888
8,500
25,888
25,888
จอง
16 - 20 Oct 2019
25,888
8,500
25,888
25,888
จอง
19 - 23 Oct 2019
26,888
8,500
26,888
26,888
จอง
จอง
20,888 21,888 8,500 21,888
จอง
23,888 23,888 8,500 23,888
จอง
21,888 21,888 8,500 21,888
จอง
22,888 22,888 8,500 22,888
จอง
22,888 22,888 8,500 22,888
จอง
22,888 22,888 8,500 22,888
จอง
24,888 24,888 8,500 24,888
จอง
24,888 24,888 8,500 24,888
จอง
26,888 26,888 8,500 26,888
จอง
25,888 25,888 8,500 25,888
จอง
25,888 25,888 8,500 25,888
จอง
25,888 25,888 8,500 25,888
จอง
26,888 26,888 8,500 26,888

รายละเอียด

วันที่แรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

20.30น.    พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า

23.40น.    นำท่านเดินทางสู่เกาะคิวชู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ636 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น )

 

วันที่สอง     สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ – ชมบ่อน้ำพุร้อนยูมิจิโกกุ                 

อาหารกลางวัน, เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น)

07.45 น.  เดินทางถึง คิวชู สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่าที่  สำคัญของญี่ปุ่นด้วยและยังถูกจัดเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลกโดยนิตยสาร Monole มีสาธารณูปโภคต่างๆ ที่พร้อมและครบครัน แต่ประชากรจะไม่แน่นหนามากอย่างโตเกียวหรือโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่เมืองดาไซฟุ (Dazaifu) เป็นเมืองเงียบๆ เล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับเมืองฟูกุโอกะ นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ที่เคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลประจำจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตัวและโชคลาภ จึงดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี และยังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ ก่อนหน้านี้ดาไซฟุเคยถูกใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและชาติเอเชีย จึงทำให้เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งทวีปเอเชียตะวันออกและมีผู้มาเยือนมากมายจากชาติอื่นๆด้วย นำท่านเดินทางสู่ เมืองยุฟุอิน (Yufuin) เมืองตากอากาศขนาดเล็กแต่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของน้ำพุร้อนเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Village) หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป เป็นบ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนน  สายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด และยังเป็นหมู่บ้านหัตกรรม ต้นกำเนิด OTOP ภายในจะมีหมู่บ้านมีร้านค้า  การฝีมือมากมาย ให้ท่านชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกมากมาย และด้านในยั งมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรปที่ตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัว ด้านหลังหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านสามารถห็นวิวทะเลสาบขนาดเล็กที่ล้อมด้วยธรรมชาติทิวเขาอันสวยงาม นับว่าเป็นอีกบรรยากาศที่น่าบันทึกภาพเป็นที่ระลึกด้วยเช่นกันถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอินด้วย

เที่ยง           อาหารกลางวัน (มื้อที่1) Japanese Set

บ่าย         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบปปุ (Beppu) เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ เมืองแหล่งน้ำแร่และน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ด้วย เป็นเมืองที่มีออนเซ็นมากที่สุดในญี่ปุ่น เดินทางสู่บ่อนรกหรือจิโกกุ แหล่งออนเซนที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของญี่ปุ่น มีอยู่ด้วยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ่อล้วนแต่มีเอกลักษณ์ความพิเศษแตกต่างกันไป แบ่งเป็น  2ส่วนหลักๆด้วยกัน ส่วนแรกนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 6 บ่อโดยตั้งอยู่ในเขตคันนาว่า(Kannawa)ประกอบด้วยUmi Jigoku,Oniishibozu Jigoku, Shiraike Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku, Yama Jigoku อีก2บ่อจะตั้งอยู่ที่เขตชิบาเซกิ(Shibaseki) ที่อยู่ห่างไปประมาณ1.5กิโลเมตร ประกอบด้วย Chinoike Jigoku และ Tatsumaki Jigoku ทัวร์นำท่านชมบ่อยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) หรือ บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดบ่อหนึ่ง เพรา  ะมีความสวยงามมาก โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหินซึ่งเป็นธรรมชาติ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) เมนู BBQ Yakiniku +ขาปูบุฟเฟ่ต์
ãที่พัก: Beppu /Oita Area  Hotel ระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

 

 

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง

– ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

– หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

 5.อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ 

การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat  

สำหรับที่นั่ง Premium Flatbed ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้

ที่นั่ง Hot Seat

เป็นที่นั่งที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างเป็นพิเศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่างเต็มที่

กรณีต้องการอัพเกรดที่นั่ง ติดต่อฝ่ายขายดำเนินการพร้อมจองทัวร์หรืออย่างช้า10วันก่อนเดินทาง

หมายเหตุ: ราคาค่าที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**

– ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท

– เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บาท

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้

7. อัตราค่าบริการนี้xไม่รวม

1. xค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. xค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

3. xค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. xค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. xค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. xค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม

7. xค่าประกันกระเป๋าเดินทาง

8. xค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)

4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจำนวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

การชำระเงิน

3.การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 35 วัน

หมายเหตุ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น