Menu Close

ทัวร์นี่น่านนะ น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 1คืน เริ่ม 2999 เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿2,999
รหัสทัวร์ ITH444
สายการบิน BUS
ระยะเวลา 3D1N
ช่วงเวลา 21 สิงหาคม 63 - 20 กันยายน 63
ประเทศ ทัวร์ในประเทศ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นี่น่านนะ น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 1 คืน

  • ราคาเดียว 2,999 บาท
  • เดินทาง สิงหาคม-กันยายน 2563 พักปัว 1คืน
  • เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น จัดผังที่นั่งแบบ New Normal
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
จุดนัดหมายปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เวลา 19.00น. - ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน  
2
อำเภอปัว – ถนนลอยฟ้า1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ที่พักปัว 
เช้า, เที่ยง, เย็น
ที่พัก: อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว หรือระดับเทียบเท่ากัน
3
ปัว  – วัดพระธาตุแช่แห้ง – อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - เสาหลักเมือง วัดมิ่งเมือง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 - 23 Aug 2020
2,999
1,500
2,999
2,999
จอง
04 - 06 Sep 2020
2,999
1,500
2,999
2,999
จอง
18 - 20 Sep 2020
2,999
1,500
2,999
2,999
จอง
จอง
2,999 2,999 1,500 2,999
จอง
2,999 2,999 1,500 2,999
จอง
2,999 2,999 1,500 2,999

รายละเอียด

เงื่อนไข

>> การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีคณะเดินทางจองไม่ถึง20ท่าน ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนจากรถโค้ชปรับอากาศ2ชั้นเป็นรถบริษัทนครชัยแอร์จำกัด แบบ Gold Class (VIP) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเดินทาง<<

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

v  ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง

v  ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก

v  โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)

v  บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

 

อัตราบริการนี้รวม

· ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอปรับเป็นรถบริษัทนครชัยแอร์จำกัด แบบ Gold Class (VIP) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเดินทาง

· ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน

· ค่าที่พัก 1คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า

· ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

· ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

· ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

· เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

· ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

· ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

· ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ

· ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

· ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

· ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

 

 

 

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

  • สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **
  • มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

· การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป

· บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

· บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ

· การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

· มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

· ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

· เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

· ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

· ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

· ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำรถ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ