Menu Close

ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก เลย ไปต่อ ที่เชียงคาน! เพชรบูรณ์ เลย 4วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿5,555
รหัสทัวร์ 12063
สายการบิน VAN
ระยะเวลา 4D2N
ช่วงเวลา 04 กันยายน 63 - 21 ธันวาคม 63
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • พักภูเรือ 1คืน เชียงคาน 1คืน
  • อุทยานแห่งชาติภูเรือ
  • ตักบาตรข้าวเหนียว
  • ถนนคนเดินเชียงคาน
  • เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศVIP
  • เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 63
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้ง วัฒนะ เวลา 23.00น.
2
จ.เพชรบูรณ์ – เขาค้อ – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - คิงคองเขาค้อ -  ไร่ GB ทุ่งกังหันลม - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – ภูทับเบิก - จ.เลย - พระธาตุศรีสองรัก - ที่พักภูเรือ  
เช้า, เที่ยง, เย็น
บีคูล บูทีคโฮเต็ล หรือระดับเทียบเท่า
3
อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - อ.เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง - วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน 
เช้า, เที่ยง
เชียงคานฮิลล์รีสอร์ทหรือระดับเทียบเท่า
4
ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด - บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ หรือ สกายวอล์คเชียงคาน - Crystal Box Coffee - ไร่กำนัลจุล
เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 07 Sep 2020
5,555
2,000
5,555
5,555
จอง
17 - 20 Sep 2020
5,555
2,000
5,555
5,555
จอง
25 - 28 Sep 2020
5,555
2,000
5,555
5,555
จอง
02 - 05 Oct 2020
6,555
2,000
6,555
6,555
จอง
09 - 12 Oct 2020
5,555
2,000
5,555
5,555
จอง
10 - 13 Oct 2020
6,555
2,000
6,555
6,555
จอง
22 - 25 Oct 2020
6,555
2,000
6,555
6,555
จอง
30 Oct - 02 Nov 2020
5,555
2,000
5,555
5,555
จอง
06 - 09 Nov 2020
6,555
2,000
6,555
6,555
จอง
13 - 16 Nov 2020
5,555
2,000
5,555
5,555
จอง
20 - 23 Nov 2020
5,555
2,000
5,555
5,555
จอง
27 - 30 Nov 2020
6,555
2,000
6,555
6,555
จอง
04 - 07 Dec 2020
6,555
2,000
6,555
6,555
จอง
09 - 12 Dec 2020
6,555
2,000
6,555
6,555
จอง
10 - 13 Dec 2020
6,555
2,000
6,555
6,555
จอง
18 - 21 Dec 2020
6,555
2,000
6,555
6,555
จอง
จอง
5,555 5,555 2,000 5,555
จอง
5,555 5,555 2,000 5,555
จอง
5,555 5,555 2,000 5,555
จอง
6,555 6,555 2,000 6,555
จอง
5,555 5,555 2,000 5,555
จอง
6,555 6,555 2,000 6,555
จอง
6,555 6,555 2,000 6,555
จอง
5,555 5,555 2,000 5,555
จอง
6,555 6,555 2,000 6,555
จอง
5,555 5,555 2,000 5,555
จอง
5,555 5,555 2,000 5,555
จอง
6,555 6,555 2,000 6,555
จอง
6,555 6,555 2,000 6,555
จอง
6,555 6,555 2,000 6,555
จอง
6,555 6,555 2,000 6,555
จอง
6,555 6,555 2,000 6,555

รายละเอียด

เงื่อนไข

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

– ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง

– ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก

– โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)

– บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

 

เงื่อนไขการจอง
 เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

อัตราบริการนี้รวม

·  ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP

·  ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน

·  ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า

·  ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

·  ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

·  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

·  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

· ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

· ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ

· ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

· ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

· ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท         

 

 

 

 

 

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

หมายเหตุ

หมายเหตุ

·  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน

·  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

·  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ

·  การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

·  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

·  ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

·  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

·  ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 45 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

·  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ