Menu Close

ทัวร์เกาหลี XJบ่าย KOREA หนาวสุดซี๊ด กรี๊ดสุดใจ 5D3N เริ่ม 17,900 เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

ราคาเริ่มต้น
฿18,900
รหัสทัวร์ 895
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ KOREA
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองโซล (อินชอน)                       (-/-/-)
วันที่ 2เมืองยงอิน-ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่- เกาะนามิ – เมืองโซล        (B/L/D) พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
วันที่ 3ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ถนนเค-สตาร์ -สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ -ดิวตี้ ฟรี –  ย่านเมียงดง       (B/L/-)
วันที่ 4ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง-โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน)   (B/L/D)
วันที่ 5เมืองโซล (อินชอน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)    (-/-/-)
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน)                       (-/-/-)
INCHEON HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า
2
เมืองยงอิน-ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่- เกาะนามิ - เมืองโซล        (B/L/D) พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)                                                                                                                                  
เช้า, เที่ยง, เย็น
GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
3
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ถนนเค-สตาร์ -สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ -ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง       (B/L/-)    
เช้า, เที่ยง
GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง-โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน)   (B/L/D)
เช้า, เที่ยง, เย็น
5
เมืองโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)    (-/-/-)                                                                                                                  
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 24 Dec 2018
18,900
6,000
18,900
18,900
จอง
21 - 25 Dec 2018
19,900
6,500
19,900
19,900
จอง
22 - 26 Dec 2018
19,900
6,500
19,900
19,900
จอง
23 - 27 Dec 2018
19,900
6,500
19,900
19,900
จอง
24 - 28 Dec 2018
19,900
6,500
19,900
19,900
จอง
25 - 29 Dec 2018
20,900
6,500
20,900
20,900
จอง
26 - 30 Dec 2018
20,900
6,500
20,900
20,900
จอง
27 - 31 Dec 2018
22,900
6,500
22,900
22,900
จอง
28 Dec - 01 Jan 2019
24,900
6,500
24,900
24,900
จอง
29 Dec - 02 Jan 2019
25,900
6,500
25,900
25,900
จอง
30 Dec - 03 Jan 2019
19,999
6,500
19,999
19,999
จอง
31 Dec - 04 Jan 2019
18,999
6,500
18,999
18,999
จอง
จอง
18,900 18,900 6,000 18,900
จอง
19,900 19,900 6,500 19,900
จอง
19,900 19,900 6,500 19,900
จอง
19,900 19,900 6,500 19,900
จอง
19,900 19,900 6,500 19,900
จอง
20,900 20,900 6,500 20,900
จอง
20,900 20,900 6,500 20,900
จอง
22,900 22,900 6,500 22,900
จอง
24,900 24,900 6,500 24,900
จอง
25,900 25,900 6,500 25,900
จอง
19,999 19,999 6,500 19,999
จอง
18,999 18,999 6,500 18,999

รายละเอียด

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน                                                                               (-/-/-)

 

13.00       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

15.40       นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 702

** สำหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที **

23.05       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

                  นำทุกท่านเดินท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามยิ่งใหญ่ยามค่ำคืน นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ที่พัก          INCHEON HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 เมืองยงอิน-ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่– เกาะนามิ – เมืองโซล                                                                                                           (B/L/D) 

พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ฮันบก(HANBOK)                                                                                                                                  

 

เช้า          บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่  ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ำจากไร่ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วย

นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ (KIM CHI SCHOOL) เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ เป็นเครื่องเคียง และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน

พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีขนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็นเนินสกีสำหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน,  และเนินสำหรับผู้ที่เล่นชำนาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด กอนโดล่า หรือ เคเบิล **ขึ้นอยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันนํ้า หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ **ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK)

กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) จังหวัดคังว็อน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กิโลเมตร

นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้  มีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนช็องพย็อง โด่งดังจากซีรีส์เรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำ เกาะนามิได้ชื่อตามนายพลนามิ ที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขานำทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทั้งหมด และได้รับตำแหน่งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม เกาะแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้ต่างเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามี ซึ่งยังคงตั้งอยู่

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้

ค่ำ              บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้

ที่พัก          GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ถนนเค-สตาร์ -สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ -ดิวตี้ ฟรี –  ย่านเมียงดง         (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                         

 

เช้า          บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจรเข้) เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ ถนนเค-สตาร์ (K-STAR ROAD) เป็นโปรเจคของย่านคังนัมที่มีขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลงรักวัฒนธรรมเกาหลีและชื่นชอบศิลปิน “HALLYU STAR”  ร้านค้าต่างๆที่อยู่บนถนนเส้นนี้จะมีสินค้าของ HALLYU STAR มาวางจำหน่ายเต็มทั้งสองข้างทาง ถนน K-STAR ใกล้กับห้างสรรพสินค้า APGUJEONG GALLERIA มีความยาวประมาณ 400 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีหุ่นตุ๊กตาหมีของศิลปินดัง แต่ละตัวจะมีสไตล์ที่แตกต่างกัน เช่น TVXQ, SNSD, SHINEE, EXO, 4 MINUTE, FT ISLAND, SUPER JUNIOR, CN BLUE, AND 2 PM  นอกจากนี้ยังมีศิลปะบนผนัง GRAFFITI ART เท่ห์ๆให้เดินเที่ยวถ่ายรูปที่สถานี APGUJEONG RODEO อีกด้วย

กลางวัน   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ติดอันดับโลกที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ สวนสนุกในร่มที่ชื่อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มีอยู่ทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และลานสเก็ตน้ำแข็งขนาดใหญ่ และในส่วนของสวนสนุกกลางแจ้งนั้นมีชื่อว่า MAGIC ISLAND อันเป็นที่รวมเครื่องเล่นหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่ ภูนัมซาน เป็นที่ตั้งของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่นี่ จะทำให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึ้นลิฟท์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักสำหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **

นำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอางค์, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ เช่น CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES, MCM, DIOR, FENDI, LOEWE, PRADA, MIU MIU, CELINE, GIVENCHY, BALLY, BOTTEGA VENETA เป็นต้น ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช้อปปิ้งกันที่ห้างแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้อสินค้า

นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย เช่น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรีย์ที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า

อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

ที่พัก          GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง-โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน                                                                                                    (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

เช้า          บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ตนามู ที่เติบโตกลางป่าดงดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อให้ตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังที่สร้างหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสำหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน(BIWON) หรือรู้จักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลังที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไว้เป็นที่พักผ่อน

กลางวัน   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ผัดวุ้นเส้น

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของ พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทั่วไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนั้นๆ ทำให้นักท่องเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไม่มีเบื่อ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพิพิธภัณฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมิติแล้ว ยังได้เปิดโซนใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ้ำใครกับ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็นการจำลองเมืองน้ำแข็งขึ้นมา เป็นศิลปะการแกะสลักน้ำแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจำลองเป็นเมืองน้ำแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์น้ำแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มีเบื่อ เช่น นั่งรถลากกวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้าน้ำแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกเพนกวินน้ำแข็งทั้งหลาย สำรวจถ้ำน้ำแข็ง เอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง มีจุดชมวิวบนกำแพงเมืองน้ำแข็ง โรงแรมที่สร้างจำลองขึ้นจากการแกะสลักจากน้ำแข็งทั้งหมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศา

นำท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น

ค่ำ              บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยำเกาหลี

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

วันที่ 5 เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                 (-/-/-)                                                                                                                 

 

00.20       นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 703 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง **

04.50       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง

 • คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ อย่างน้อย 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

–    กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

–    กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง

–    กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชำระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ

–    กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร

–    หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง

–    อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

–    ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

–    หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ

–    สำหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสำหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสำหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 • หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 • เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

–    กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น

–    กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม

–    กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%

หมายเหตุ

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 6,900 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

 

อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

 

อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำราคาให้ใหม่ทุกครั้ง

 

สำคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องแวะชม จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

–    ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **

–    ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

–    ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

–    กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

–    กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น