Menu Close

ทัวร์ยุโรป HASHTAG SCANDINAVIA 9D 6N เริ่ม 79,999 เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

ราคาเริ่มต้น
฿76,900
รหัสทัวร์ 3967
สายการบิน THAI AIRWAY (TG)
ระยะเวลา 9D 6N
ประเทศ EUROPE
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม บินตรง กรุงเทพฯ –โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) / สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พักบนเรือ 1 คืน/นอร์เวย์ 4 คืน/สวีเดน 2 คืน) เดนมาร์ก : น้ำพุเกฟิอ้อน จัตุรัสอามาเลียนบอร์ก อาคารรัฐสภา นอร์เวย์ : นั่งรถไฟสายโรแมนติกเมืองฟลัม ล่องเรือซองน์ฟยอร์ดSogne Fjord ออสโล ชมเมือง สวีเดน : สต็อกโฮล์ม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า ช้อปปิ้ง!!ถนนคาร์ลฮันส์เกท  ย่านเซอเกิลสแควร์ พิเศษ!!! นอนบนเรือ DFDSสแกนดิเนเวียนซีเวย์ 1 คืน (INSIDE CABIN) เพื่อให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเรือ

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
2
กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก) – น้ำพุเกฟิอ้อน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – เรือ DFDS(INSIDE CABIN)
เที่ยง, เย็น
เรือ DFDS(INSIDE CABIN)
3
ออสโล (นอร์เวย์) – เกียโล – วอส
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม PARK HOTEL VOSSEVANGEN หรือเทียบเท่า
4
วอส – เบอร์เก้น – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บาเนน – ฟลัม
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า
5
ฟลัม – นั่งเรือชมซองน์ฟยอร์ด – กู้ดวาเก้น – กรุงออสโล (นอร์เวย์) – ช้อปปิ้งคาร์ลสโจฮันส์เกท
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม SCANDICHELSFYR HOTEL OSLO หรือเทียบเท่า
6
กรุงออสโล – ชมเมือง – สนามกระโดดสกี – คาร์ลสตัดด์ (สวีเดน)
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม SCANDIC KARLSTAD CITY หรือเทียบเท่า
7
คาร์ลสตัดด์ – กรุงสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า – ชมเมือง – ช้อปปิ้งย่านเซอเกิลสแควร์
เช้า, เที่ยง
โรงแรม SCANDIC VICTORIA TOWER หรือเทียบเท่า
8
สต็อกโฮล์ม(สวีเดน) – กรุงเทพฯ
เช้า
9
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 10 May 2019
76,900
30,000
75,900
76,900
จอง
16 - 24 May 2019
76,900
30,000
75,900
76,900
จอง
06 - 14 Jun 2019
76,900
30,000
75,900
76,900
จอง
13 - 21 Jun 2019
76,900
30,000
75,900
76,900
จอง
จอง
76,900 75,900 30,000 76,900
จอง
76,900 75,900 30,000 76,900
จอง
76,900 75,900 30,000 76,900
จอง
76,900 75,900 30,000 76,900

รายละเอียด

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
21.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก) – น้ำพุเกฟิอ้อน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – เรือ DFDS(INSIDE CABIN)
00.20 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระและผ่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำท่านชม น้ำพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ สมควรแก่เวลานำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ที่สำคัญของโคเปนเฮเก้น จากผลงานการประพันธ์ของ ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน และนำท่านเก็บภาพสวยบริเวณด้านหน้า จตุรัส อามาเลียนบอร์ก ที่เป็นบริเวณที่ตั้งของที่ประทับของพระราชวงศ์ ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภาบริเวณท่าเรือเก่า ที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นร้านอาหารแกลเลอรี่ต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านอิสระเดินเล่นสำรวจราคาสินค้าบน ถนนสตรอยเก้ ย่านช้อปปิ้งหลักของเมืองเนื่องจากโคเปนเฮเก้น นับว่าเป็นเมืองช้อปปิ้งที่ราคาดีที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียน
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเช็คบัตรโดยสารขึ้นเรือ DFDSสแกนดิเนเวียนซีเวย์ ห้องแบบINSIDECABIN
นำท่านเข้าห้องพักบนเรือที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ (หมายเหตุ : หากท่านต้องการห้องพักแบบSEASIDE CABIN มีหน้าต่างเห็นวิวทะเลกรุณาแจ้งทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยงามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายให้ท่านได้อิ่มอร่อย+เครื่องดื่ม ท่านละ 1 ดื่ม (ซอฟท์ดริ้งค์หรือเบียร์หรือไวน์)
หลังทานอาหารค่ำ ท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ตดิวตี้ฟรีบนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนท์คลับ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ออสโล (นอร์เวย์) – เกียโล – วอส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เรือเข้าเทียบฝั่งท่าเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ / นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียโล(GEILO) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบแห่งนี้เป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์เพื่อแวะทานอาหารกลางวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองวอส(VOSS)(ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผู้ตามเสด็จในครั้งนั้น ใส่กรอบแสดงไว้ที่ล็อบบี้ชั้น 2 ของโรงแรม FLEISCHER’S HOTEL
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK HOTEL VOSSEVANGEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 วอส – เบอร์เก้น – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บาเนน – ฟลัม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (BERGEN)(ประมาณ1.40 ช.ม.)เมืองใหญ่อันดับสอง ได้รับยกย่องว่าเป็น “เมืองวัฒนธรรม” และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ / นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggenสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟลัม(ประมาณ2.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆน่ารักที่มีบรรยากาศสวยงาม รายล้อมด้วยแนวภูเขาและชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด / นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลัม สมควรแก่เวลา นำท่านขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบาเนน ที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ ที่ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjossfossที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพสวยประทับใจสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางถึง สถานีไมดาล สถานีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 867 เมตรชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ฟลัม – นั่งเรือชมซองน์ฟยอร์ด – กู้ดวาเก้น – กรุงออสโล (นอร์เวย์) – ช้อปปิ้งคาร์ลสโจฮันส์เกท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ตื่นเช้ามากับบรรยากาศสบายๆให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนกับธรรมชาติที่สวยงามอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์สดชื่น นำท่านล่องเรือชมความสวยงามในซองน์ฟยอร์ดSogne Fjord ที่ได้ชื่อว่าเป็น King of fjord และนับว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตรท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติและบรรยากาศที่สวยงามที่สร้างสรรค์ไว้ได้อย่างมหัศจรรย์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงออสโล นครหลวงแห่งประเทศนอรเวย์ชมความสวยงามของเส้นทางถนนที่สวยงามตลอดการเดินทาง สมควรแก่เวลานำท่านเดินช้อปปิ้งบน ถนนคาร์ลสโจฮันส์เกท ที่มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDICHELSFYR HOTEL OSLO หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 กรุงออสโล – ชมเมือง – สนามกระโดดสกี – คาร์ลสตัดด์ (สวีเดน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม กรุงออสโล ชมประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด์ นำท่านเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง , อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติตลอดการเดินทางผ่านชมสนามกระโดดสกีจัมป์ HOLMEKOLLEN ที่มีชื่อของนอรเวย์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัดด์(ประมาณ 3ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบวาเนน ในประเทศสวีเดนนำท่านเดินเล่นชมเมืองกับบรรยากาศที่สบายๆริมทะเลสาบวาเนน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC KARLSTAD CITY หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 คาร์ลสตัดด์ – กรุงสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า – ชมเมือง – ช้อปปิ้งย่านเซอเกิลสแควร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม(STOCKHOLM)(ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชม กรุงสต็อคโฮล์ม โดยเริ่มจากจุดชมวิวที่ท่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำนำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ อาคารศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ที่สร้างอยู่ริมฝั่งทะเลที่มีความโดดเด่นและสวยงาม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ๆจัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบิลในทุกๆปีก่อน / นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำ เรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเล มากว่า 300 ปีถึงได้กู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนเป็นสถานที่ๆน่าสนใจที่สุดในกรุงสต็อคโฮล์ม/ นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณย่านเซอเกิลสแควร์(SERGEL SQUARE) ที่มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามากมาย ให้ท่านเดินเล่นชมสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยไม่รวมอยู่ในรายการ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC VICTORIA TOWER หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 สต็อกโฮล์ม(สวีเดน) – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอารันดา เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนเดินทางกลับ
13.30 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่ 9 ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %

– ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

– ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ

– ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

– ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ

– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

– ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

– ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ

– ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

การชำระเงิน

การจองและชำระเงิน

                ชำระค่ามัดจำท่านละ 25,000 บาทภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือภายใน 35 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

***ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท และ ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 3,000 บาท***

หมายเหตุ

** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม

** ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน

ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทางและสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯกับทางสถานทูต

หมายเหตุอื่นๆ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดโดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก

3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่านอร์เวย์

1. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.ไม่สวมแว่นตาฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

2. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทยและหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

3. หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุวันลาชัดเจน หรือธุรกิจส่วนตัวหรือเอกสารการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง

4.เอกสารหลักฐานทางการเงิน(สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

4.1 หนังสือรับรองธนาคารภาษาอังกฤษฉบับจริง

4.2 สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนอัพเดตก่อนยื่น 7 วัน

4.3 Statement ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตก่อนยื่น 7 วัน

5. กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามนี้

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว
– หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดามารดาที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางกับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
– หนังสือยินยอมให้เดินทางจากผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ที่รับรองโดยอำเภอตัวจริงและสำเนา

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียวตัวจริงและสำเนา

6. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ

7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

8. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ  ลูกค้าต้องโชว์ตัวทุกท่าน  ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ

**หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน**
ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ต้องชำระทันทีตอนกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
(ไม่จำเป็นต้องเป็นบัตรเครดิตของผู้ยื่นขอวีซ่า)

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันหักค่ามัดจำ 25,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44 วันหักค่ามัดจำ 30,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วันคิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์