Menu Close

ทัวร์ยุโรป HASHTAG MONO NORWAY 7D4N เริ่ม 63,999 เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ราคาเริ่มต้น
฿66,999
รหัสทัวร์ 3839
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
ระยะเวลา 7D4N
ประเทศ EUROPE
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม

บินตรง กรุงเทพฯ –ออสโล / ออสโล-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%

พักโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป

ออสโล  :นครหลวงแห่งนอร์เวย์

ฟลัม  : ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอร์เวย์, นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา

เบอร์เก้น  :เมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศ เมืองที่มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์

กู้ดวาเก้น  :หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในเขตซองฟยอร์ด ที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ถึง 200 ก.ม.

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
2
กรุงเทพฯ – ออสโล (นอร์เวย์) – เมืองกอล - ฟลัม – ล่องเรือชมซองฟยอร์ด – กู้ดวาเก้น – ฟลัม
เที่ยง, เย็น
โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า
3
ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา – ไมดาล – วอส – เบอร์เก้น
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม THON HOTEL BRISTOL BERGEN หรือเทียบเท่า
4
เบอร์เก้น – เกียโล – ออสโล – ชมเมือง
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม SCANDIC HELSFYR หรือเทียบเท่า
5
ออสโล – ประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งย่านคาร์ล โจอันเก้น เกท
เช้า, เที่ยง
โรงแรม SCANDIC HELSFYR หรือเทียบเท่า
6
ออสโล (นอร์เวย์) – กรุงเทพฯ
เช้า
7
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 23 May 2019
66,999
14,000
65,999
66,999
จอง
14 - 20 Jun 2019
66,999
14,000
65,999
66,999
จอง
จอง
66,999 65,999 14,000 66,999
จอง
66,999 65,999 14,000 66,999

รายละเอียด

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
21.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ออสโล (นอร์เวย์) – เมืองกอล – ฟลัม – ล่องเรือชมซองฟยอร์ด – กู้ดวาเก้น – ฟลัม
00.20 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระและผ่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอล (GOL) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองแห่งปากประตูสู่ดินแดนแถบฟยอร์ดและสกีรีสอร์ทยอดนิยม และยังเป็นเมืองที่ยังคงรักษาจารีตวัฒนธรรม รูปลักษณ์ดั้งเดิมของหมู่บ้านของชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (SOGNEFJORD) มุ่งหน้าสู่ เมืองกู้ดวานเก้น (GUDVANGEN) ซึ่งฟยอร์ดนี้นอกจากจะได้รับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแล้ว ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดคือ NARROW FJORD ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ำตกนับร้อยสาย สำหรับฟยอร์ดนั้นนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน้ำแข็งในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่มีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งช่องฟยอร์ดแห่งนี้ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน / นำท่านกลับสู่ เมืองฟลัม (FLAM)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา – ไมดาล – วอส – เบอร์เก้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บานา (FLAMSBANA) เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ชมวิวแสนสวยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติ อันสวยงาม ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ นํ้าตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกนี้จะนําท่านลอดอุโมงค์ระหว่างทางซึ่งมีถึง 20 แห่ง และ 18 แห่งนี้ได้ใช้แรงงานคนขุดล้วนๆ จนกระทั่งถึงสถานีเมืองไมร์ดาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา โดย สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) แห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 867 เมตร / นําท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเพื่อเดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) อีกเมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผู้ตามเสด็จในครั้งนั้น ใส่กรอบแสดงไว้ที่ล็อบบี้ชั้น 2 ของโรงแรม FLEISCHER’S HOTEL VOSS รถโค้ชรอรับที่เมืองวอส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (BERGEN) (ประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรม เมืองใหญ่อันดับ 2 ของนอร์เวย์ออกไปทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยร์ดของประเทศนอร์เวย์อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วย และเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี ค.ศ. 1217 ก่อนจะย้ายไปยังกรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299 / นำท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้นเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร ชมอาคารไม้หน้าอ่าว Bryggen ซึ่งได้รับการอนุรักษ์จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และปัจจุบันได้รับการรักษาสภาพไว้ได้อย่างดียิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม THON HOTEL BRISTOL BERGEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เบอร์เก้น – เกียโล – ออสโล – ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียโล (GEILO) (ประมาณ 3.30 ช.ม.) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านกลับสู่ กรุงออสโล (OSLO) (ประมาณ 3.30 ช.ม.) นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย / นำท่านผ่านชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่าน เอเคอร์บรูค Aker Brygge และที่ตั้งของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยนํ้าพุ สวนและประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมา ใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC HELSFYR หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ออสโล – ประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งย่านคาร์ล โจอันเก้น เกท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชมสวน ประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากร ที่นําผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นําผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอก เนอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจํานวน มากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชม ผลงานนํ้าพุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านช้อปปิ้ง ย่านคาร์ล โจฮันเก้น เกท (KARL JOHANGEN GATE) ย่านถนนคนเดิน สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC HELSFYR หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ออสโล (นอร์เวย์) – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนเดินทางกลับ
13.30 น. บินลัดฟ้าออกเดินทงกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955

วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ
06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %

-ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

-ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ

-ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

-ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

-ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ

-ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

การชำระเงิน

การจองและชำระเงิน

ชำระค่ามัดจำท่านละ 25,000 บาท ภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 35 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

*** ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท และ ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท***

หมายเหตุ

 ** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม

 ** ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน

ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต

 

หมายเหตุอื่นๆ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)  ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 

หลักฐานการยื่นวีซ่านอร์เวย์

1. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไม่สวมแว่นตา ฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

2. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทย และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

3. หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุวันลาชัดเจน หรือธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง

4. เอกสารหลักฐานทางการเงิน (สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

-หนังสือรับรองธนาคารภาษาอังกฤษฉบับจริง

-สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนอัพเดตก่อนยื่น 7 วัน

-Statement ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตก่อนยื่น 7 วัน

5. กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามนี้

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว
– หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดามารดาที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางกับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
– หนังสือยินยอมให้เดินทางจากผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว
– หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริงและสำเนา

6. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ

7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

8. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ  ลูกค้าต้องโชว์ตัวทุกท่าน  ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ

**หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน**
ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ ต้องชำระทันที ตอนกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น (ไม่จำเป็นต้องเป็นบัตรเครดิตของผู้ยื่นขอวีซ่า)

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์