Menu Close

ทัวร์เวียดนาม HASHTAG HANOI-SAPA -FANSIPAN-NINH BINH 4วัน3คืน เริ่ม 16,991 เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ราคาเริ่มต้น
฿15,991
รหัสทัวร์ 4172
สายการบิน THAI AIRWAYS
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ VIETNAM
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์โปรแกรม
🏩พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้าพักซาปา 2 คืน ฮานอย 1 คืน
🌟 ชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส วัดหงอกเซิน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต หุบเขาปากมังกร ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาด
🌟 นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้า)
🌟 ช้อปปิ้งที่ตลาดLove Market ตลาดโก๊กเหลว ตลาดนิงห์บิงห์ ถนน 36 สาย
🌟 แจกฟรี !! หมวกดาวแดงและถุง Shopping Bag

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพ– เมืองฮานอย - เมืองหล่าวกาย - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าต ก๊าต - ตลาดแห่งความรัก
เที่ยง, เย็น
ที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า
2
ซาปา - ภูเขาปากมังกร - นั่งกระเช้าไปยอดเขาฟานซีปัน - ตลาดแห่งความรัก
เช้า, เที่ยง, เย็น
ที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า
3
ซาปา - ชายแดน HA KHAU BORDER - ตลาดโก๊กเหลว - ฮานอย - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
เช้า, เที่ยง, เย็น
ที่พัก DELIGHT HOTEL HONOI หรือเทียบเท่า
4
ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาน - ตลาดนิงห์บิงห์ - ฮานอย - กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 - 30 Sep 2019
14,991
3,500
15,991
15,991
จอง
11 - 14 Oct 2019
16,991
3,500
16,991
16,991
จอง
05 - 08 Dec 2019
16,991
3,500
16,991
16,991
จอง
จอง
14,991 15,991 3,500 15,991
จอง
16,991 16,991 3,500 16,991
จอง
16,991 16,991 3,500 16,991

รายละเอียด

วันที่ 1 กรุงเทพ– เมืองฮานอย – เมืองหล่าวกาย – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าต ก๊าต – ตลาดแห่งความรัก
04.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG560
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
09.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทางสู่เมืองหล่าวกาย มีชายแดนติดกับเมืองเหอโข่วในมณฑลยูนนานของจีน เมืองชายแดนแห่งนี้ถูกปิดหลังจากเวียดนามทำสงครามกับจีนใน พ.ศ. 2522 ตั้งแต่เปิดใหม่ใน พ.ศ. 2536 ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญระหว่างฮานอย ซาปา และคุนหมิง (จีน) และเป็นที่รู้จักในฐานะ “ราชินีแห่งภูเขา” หล่าวกายเต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ถ้ำธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองซาปา เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดหล่าวกาย มีจุดเด่นคือมีการทำนาขั้นบันไดมาก ทำให้มีภูมิทัศน์สวยงามแก่การท่องเที่ยว เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและการวางผังเมืองแบบอาณานิคมฝรั่งเศส (French Colonial) มีจุดเด่นที่ตั้งอยู่กลางเมืองคือ โบสถ์คาทอลิก ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม ท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ตกั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ซาปา – ภูเขาปากมังกร – นั่งกระเช้าไปยอดเขาฟานซีปัน – ตลาดแห่งความรัก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม บริเวณหุบเขาปากมังกร HAM RONG MOUNTAIN ซึ่งท่านจะได้ ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นำท่านเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซึ่งทำเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีสำหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคล้ายเดินอยู่ในเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพของเมืองซาปา รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที วิวหลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คน โบสถ์คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพที่สวยงามคุ้มค่าจากการที่ท่านได้มาชม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านไปสู่นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน เป็นกระเช้าไฟฟ้าสามสายที่ยาวที่สุดของโลก ยาว 6292.5 เมตร และความชันมากที่สุดระหว่างสองสถานีห่างกัน 1410 เมตรได้การรับรองจากองค์การ Guinness Book คณะนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปาถึงยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆเปรียบเป็นหลังคาของภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ซาปา – ชายแดน HA KHAU BORDER – ตลาดโก๊กเหลว – ฮานอย – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเที่ยวชมและถ่ายภาพที่บริเวณด่านประตูพรมแดน เวียดนาม – จีน (Ha Khau – Lao Cai Border) และแวะ ตลาดโก๊กเหลว ตลาดการค้าชายแดนเวียดนาม-จีน ซึ่งจำหน่ายสินค้าของจีนและเวียดนาม อิสระเที่ยวชมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเก่าแก่ซึ่งจะมีอายุครบ1000 ปีในปีค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่วัดหงอกเซิน (ถ่ายรูปภายนอก) อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DELIGHT HOTEL HONOI หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาน – ตลาดนิงห์บิงห์ – ฮานอย – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ อยู่ทางใต้ของฮานอย เป็นเมืองติดชายฝั่งทะเล ล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ เพื่อล่องเรือชมถ้ำจ่างอาน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น ฮาลองบก เนื่องจากมีเขาหินปูนและถ้ำคล้ายกับที่อ่าวฮาลอง เป็นระบบนิเวศที่สำคัญ มีพันธุ์พืชหายากและสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ ตลาดนิงห์บิงห์
จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเส้นทางเดิม
ได้เวลาแก่สมควรนำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG565
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)
22.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

ราคาทัวร์รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)

2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4.ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

5.ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7.น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบินขาไปและกลับท่านละ 30 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.

8.ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

-การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000 บาท

-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )

ราคาทัวร์ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

2.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน (**ขออนุญาตเก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง**)

3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

4.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)

5.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ : 
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 6,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 35 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสำคัญ ***

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า  26 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น