Menu Close

ทัวร์ยุโรป EASY CLASSIC ITALY JUN-OCT 7วัน4คืน เริ่ม 37,990 เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways (CX)

ราคาเริ่มต้น
฿39,990
รหัสทัวร์ 11402
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 7D4N
ช่วงเวลา 26 สิงหาคม 63 - 24 ตุลาคม 63
ประเทศ อิตาลี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเก่าอันแสนคลาสิกของอิตาลี
 • วาติกัน ศูนย์กลางคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
 • โคลอสเซี่ยม 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า
 • เวนิส เมืองแห่งสายน้ำแสนโรแมนติค
 • ชมความยิ่งใหญ่ของดูโอโม่แห่งมิลาน
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
2
กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – โรมันฟอรัม - วิหารแพนธีออน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
เที่ยง
Holiday Inn Rome Aurelia หรือในระดับเดียวกัน
3
กรุงโรม – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า – โบโลญญา
เช้า, เที่ยง, เย็น
Grand Hotel Elite หรือในระดับเดียวกัน
4
โบโลญญา – เวนิส เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – ล่องเรือสู่ เวนิส – สะพานถอนหายใจ – สะพานรีอัลโต – จัตุรัสซานมาร์โค – ชมเมือง – ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส เมสเตร
เช้า, เที่ยง
Russott Hotel หรือในระดับเดียวกัน
5
เวนิส เมสเตร – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2
เช้า, เที่ยง
Holiday Inn Milan – Assago หรือในระดับเดียวกัน
6
มิลาน – ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
เช้า
7
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26 Aug - 01 Sep 2020
39,990
9,900
37,990
39,990
จอง
13 - 19 Sep 2020
39,990
9,900
37,990
39,990
จอง
09 - 15 Oct 2020
39,990
9,900
37,990
39,990
จอง
18 - 24 Oct 2020
38,990
9,900
36,990
38,990
จอง
จอง
39,990 37,990 9,900 39,990
จอง
39,990 37,990 9,900 39,990
จอง
39,990 37,990 9,900 39,990
จอง
38,990 36,990 9,900 38,990

รายละเอียด

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
14.30น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
17.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 708
21.30น. ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
00.40น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ CX 293
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
วันที่ 2 กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – โรมันฟอรัม – วิหารแพนธีออน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
07.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางของอาณาจักรโรมัน ในสมัยที่ยังเรืองอำนาจนับได้ว่าเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปา และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
นำท่านชมบริเวณด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งมหาวิหารเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของ นักบุญเปโตร หนึ่งในสาวกของพระเยซู ต่อมาได้สถาปนาขึ้นเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของโรม ภายในประดับประดาด้วยศิลปะชิ้นเอกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)
นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งโบราณในสมัยโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สามารถจุคนได้มากถึงประมาณ 50,000 คน ในอดีตเป็นสนามประลองการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของ เหล่ากลาดิเอเตอร์ ซึ่งเป็นสังเวียนเลือดที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อให้ความบันเทิงแก่ชาวโรมัน และนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา
นำท่านชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) วิหารเก่าแก่ใจกลางกรุงโรม ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ในสมัยโรมัน ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน แล้วนำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) น้ำพุที่สวยงามที่สุดของกรุงโรม มีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี่ จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก และเป็นที่มาของเพลงอมตะ Three Coins in The Fountain จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ บันไดสเปน (Spanish step) บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งตกแต่งอย่างงดงามและล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันที่สวยงามและเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆมากมาย รวมถึงร้านอาหาร ร้านขนม ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ให้ท่านได้ลิ้มลอง และยังเป็นแหล่งนัดพบยอดนิยมที่สุดของชาวอิตาเลี่ยนอีกด้วย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในเที่ยวชมหรือช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Rome Aurelia หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ 3 กรุงโรม – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า – โบโลญญา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่ ปิซ่า (Pisa) ระยะทางประมาณ 355 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที หนึ่งเมืองสำคัญของแคว้นทัสคานี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (3)
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ที่จัตุรัส Piazza del Duomo เป็นหอระฆังที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ความเอนเอียง และเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก นอกจากนั้นหอเอนปิซ่ายังถูกจัดให้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ขอโลกในยุคกลางอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ โบโลญญา (Bologna) ระยะทางประมาณ 169 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที เมืองประวัติศาสตร์ในสมัยยุคกลางที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (4)
ที่พัก พัก ณ โรงแรม Grand Hotel Elite หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ 4 โบโลญญา – เวนิส เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – ล่องเรือสู่ เวนิส – สะพานถอนหายใจ– สะพานรีอัลโต – จัตุรัสซานมาร์โค – ชมเมือง – ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส เมสเตร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร (Venice) ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (6)
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้น นำท่านล่องเรือสู่ เวนิส (Venice) เมืองที่ใช้คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ถูกสร้างขึ้นมากมายบนเกาะมากกว่า 188 เกาะและเชื่อมโยงกันด้วยสะพานมากกว่า 400 แห่ง ให้ท่านสัมผัสกับเมืองสุดแสนโรแมนติค จนได้รับสมญานามว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานที่นักโทษใช้เดินข้ามเพื่อไปเข้าคุกที่อยู่อีกฝั่ง แสงสว่างที่เห็นจากช่องสะพาน นักโทษจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคุก และจะถอนหายใจด้วยเหตุผลนี้ เพราะรู้ตัวว่าจะไม่มีโอกาสเดินออกมาเห็นแสงสว่างอีกแล้ว
ชม สะพานรีอัลโต (Rialto Bridge) สะพานข้าม Grand Canal ที่สวยงาม เก่าแก่ที่สุดและเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยงามของเวนิส
ชม จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) จัตุรัสริมทะเลศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น มหาวิหารซานมาร์โค ประกอบไปด้วย โดม 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ และพระราชวังด็อด (Doge Palace) ที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต เป็นต้น
อิสระให้ท่านเดินเล่น ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของเกาะเวนิส จนถึงเวลานัดหมาย หรือท่านสามารถเลือกนั่งเรือกอนโดล่า อีกหนึ่งเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์ กรุณาสอบถามกับหัวหน้าทัวร์)
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมของท่าน
ได้เวลานัดหมาย นำท่าน ล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก พัก ณ โรงแรม Russott Hotel หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ 5 เวนิส เมสเตร – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)
นำท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan) ระยะทางประมาณ 274 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที เมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญของประเทศอิตาลี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (8)
นำท่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello Sforzesco) อดีตเคยเป็นป้อมปราการของตระกูลวิสคอนติ ตระกูลที่เคยปกครองแคว้นลอมบาร์ดีอันเป็นที่ตั้งของเมืองมิลาน ต่อมากลายเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา สถานทีแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเลยทีเดียว ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เก็บสะสมงานศิลปะต่างๆมากมาย และตรงบริเวณลานน้ำพุทางเข้าปราสาทเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองมิลานอีกด้วย
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของมิลาน ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมือง เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1965 รวมระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า 500 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ด้วยความสูงถึง 157 เมตร ความโดดเด่นของดูโอโม อยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมีพระรูปแม่พระ ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเรียกกันว่า มาดูนีนา นำท่านชมหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศูนย์การค้าที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และไม่ควรพลาดกับย่าน Via Montenapoleone แหล่งรวมแบรนด์ดังของอิตาลี อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Milan – Assago หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ 6 มิลาน – ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย
12.55น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 234
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
วันที่ 7 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
06.25น. ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.55น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX 619
10.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
  ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน )
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
  (หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบินฯ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,500 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ และมัคคุเทศก์ (ทรูไกด์) ท่านละ 50 ยูโร ตลอดทริป

การชำระเงิน

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 • ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัทฯ
 • หากท่านที่ต้องการให้ทางบริษัททัวร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 3,500 พร้อมกับยอดมัดจำ
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุจำเป็นสุดวิสัย และอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การประท้วง การปฏิวัติ อุบัติเหตุ การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเที่ยวบินหรือการบริการของสายการบิน ความสูญเสีย ทรัพย์สินสูญหาย อุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวท่านเอง และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะหรือตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) เช่น หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีแดงสด) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากไม่ผ่านการอนุมัติจากสายการบิน และถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง หรือท่านเดินทางมาเช็คอินไม่ทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน ค่าทัวร์ให้แก่ท่าน
 • ลูกค้าที่จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ท่านต้องจองเครื่องบินลงประเทศปลายทางก่อนเวลาหรือเวลาใกล้เคียงกับคณะทัวร์ หรือไปถึงปลายทางล่วงหน้าก่อนคณะทัวร์อย่างน้อย 1 วัน ถ้าท่านมาถึงหลังคณะทัวร์ ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ในสถานที่ที่คณะทัวร์กำลังออนทัวร์อยู่ด้วยตนเอง และก่อนการจองทัวร์หรือจองตั๋วเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีกครั้ง หากท่านจองทัวร์หรือตั๋วเครื่องบินผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและไม่คืนค่าทัวร์ให้แก่ท่าน
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 50 – 46 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 • กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรมหรือค่าโรงแรม เป็นต้น