Menu Close

เที่ยว HAPPY D-DAY UDON THANI 2วัน1คืน เริ่มต้น 1,999 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้น
฿1,999
รหัสทัวร์
สายการบิน รถตู้ปรับอากาศ
ระยะเวลา 2D1N
ช่วงเวลา 21 มีนาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2563
ประเทศ อุดร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ – จังหวัดอุดรธานี
เย็น
2
คำชะโนด – หมู่บ้านนาข่า – ศาลเจ้า – กรุงเทพฯ
เช้า, เย็น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14-15 มีนาคม 63
1,999
จอง
21-22 มีนาคม 63
1,999
จอง
27-28 มีนาคม 63
1,999
จอง
04-05 เมษายน 63
1,999
จอง
11-12 เมษายน 63
2,999
จอง
18-19 เมษายน 63
1,999
จอง
25-26 เมษายน 63
1,999
จอง
02-03 พฤษภาคม 63
1,999
จอง
09-10 พฤษภาคม 63
1,999
จอง
16-17 พฤษภาคม 63
1,999
จอง
23-24 พฤษภาคม 63
1,999
จอง
30-31 พฤษภาคม 63
1,999
จอง
จอง
1,999
จอง
1,999
จอง
1,999
จอง
1,999
จอง
2,999
จอง
1,999
จอง
1,999
จอง
1,999
จอง
1,999
จอง
1,999
จอง
1,999
จอง
1,999

รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพฯ – จังหวัดอุดรธานี                             (- / – / D)

16.30 น.            คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

17.30 น.            พร้อมออกเดินสู่ จ.อุดรธานี ระหว่างทางสนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการบนรถ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมบริการอาหารค่ำ (ข้าวกล่อง มื้อที่ 1)

 

 

วันที่สอง          คำชะโนด – หมู่บ้านนาข่า – ศาลเจ้า – กรุงเทพฯ                    (B / อิสระ / D)

05.30 น.            เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี คณะพักผ่อนอิริยาบท ทำธุระส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้าที่ร้านคิงโอชา (มื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านไปชม วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่า เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา

11.30 น.            ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปพร้อมรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

13.00 น.            ถึง หมู่บ้านนาข่า เป็นหมู่บ้านที่เป็นงานหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน หนึ่งในสินค้า OTOP ห้าดาวประจำจังหวัดอุดรธานี แหล่งผลิตผ้าไหมและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าหมักโคลน แหล่ง    ช้อปผ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและคุณภาพดีเลิศ ด้วยการสืบสานกันมาอย่างยาวนานของศิลปะหัตถกรรมไทยของชาวอีสาน ที่คงเอกลักษณ์ลวดลายความเป็นอีสานไว้ในผ้าไหมคุณภาพดี ที่ถักทอด้วยเทคนิคชั้นสูง ที่เรียกว่า ผ้าทอลายขิด หรือ ผ้าไหมลายขิด ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของภาคอีสาน บางส่วนของภาคเหนือและภาคกลางของไทย นับว่าเป็นศิลปะพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นภาพ ลักษณะ ลวดลาย และวิวัฒนาการของท้องถิ่นเดิมของไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยชาวอีสานถือว่าการทอผ้าลายขิดนั้นยากมากๆ เพราะต้องใช้เทคนิคชั้นสูง ต้องอาศัยความชำนาญ ความอดทน ละเอียดลออเป็นอย่างมาก มีกรรมวิธีในการทำที่ยุ่งยาก ฉะนั้นกว่าจะได้มาแต่ล่ะชิ้นงานนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จึงทำให้คุณค่าของผ้าไหมบ้านนาข่า กลายเป็นสินค้าคุณภาพที่มีคุณค่ายิ่ง หลังจากชมสิ่งทอแล้วเราจะนำทุกท่านเดินทางไปยังศาลเจ้าปู่ย่า

14:30 น.            ขณะนี้ท่านได้อยู่ที่ศาลเจ้าปู่ย่า เป็นศาลเจ้าที่ยังไม่สามารถหาหลักฐานในระยะก่อตั้งเริ่มแรกที่เป็นข้อมูลสรุปอย่างชัดเจน ได้เพียงแต่อาศัยการบอกเล่าของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนรุ่นเก่าที่เล่าสืบมาว่าประมาณ ปี พ.ศ. 2488 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนในจังหวัดอุดรธานี ได้อัญเชิญผงธูปที่เรียกกันว่าผงมงคลหรือผงอิทธิเจแห่งองค์เทพเจ้าปู่จากใต้ร่มไม้ใหญ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี อันได้แก่เส้นทางที่มุ่งไปสู่อำเภอหนองบัวลำภู (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของจังหวัดหนองบัวลำภู) ซึ่งมีสถานภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยขุนเขา หนองน้ำ และต้นไม้ใหญ่นานาชนิด เป็นลักษณะพื้นที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ ตามตำราโหราศาสตร์จีน จึงได้อัญเชิญมาประทับที่ศาลไม้เล็กๆ ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมฝั่งหนองบัว ตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

16.00 น.            บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) สมควรแก่เวลาเดินทางกลับระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

00.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

ราคาทัวร์รวม

 1. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 3. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ตามรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการบริการของทัวร์
 3. ค่าเดินทางหรือยานพาหนะอื่นๆ ก่อน-หลัง การบริการทัวร์
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 500 บาท

การชำระเงิน

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจำนวน 8 ท่านขึ้นไป

หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์

ราคาทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

หมายเหตุ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ประสงค์ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าบริการให้แก่ท่านได้
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมดของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

เนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการจัดเตรียมนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น ยานพานหะ จองร้านอาหาร เป็นต้น

 1. 3. หากจำนวนการจองของผู้เดินทางเต็มกรุ๊ปแล้ว ผู้จองไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ทุกกรณี
 2. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 3. การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น. / วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามช่องทางของบริษัทได้
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน