Menu Close

ทัวร์ Russia Touching Aurora 7วัน 5คืน เริ่ม 59,888 เดินทางโดยสารการบิน air astana

ราคาเริ่มต้น
฿59,888
รหัสทัวร์
สายการบิน air astana
ระยะเวลา 7D5N
ประเทศ รัสเซีย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็ฯต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ำ
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพ - มอสโคว์
IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
2
MOSCOW – MURMANSK
เช้า, เที่ยง, เย็น
PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า
3
MOSCOW – MURMANSK
เช้า, เที่ยง, เย็น
PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า
4
MURMANSK - MOSCOW
เช้า, เที่ยง, เย็น
IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
5
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม
เช้า, เที่ยง, เย็น
IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
6
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา
เช้า, เที่ยง
7
กรุงเทพ ฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24-30 ม.ค.62
59,888
8,000
จอง
14-20 ก.พ.62
59,888
8,000
จอง
07-13 มี.ค.62
59,888
8,000
จอง
10-16 มี.ค.62
59,888
8,000
จอง
จอง
59,888 8,000
จอง
59,888 8,000
จอง
59,888 8,000
จอง
59,888 8,000

รายละเอียด

วันที่ 1         กรุงเทพ  – มอสโคว์  

07.00 น.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์  U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA

พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.15 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932 (16.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)

19.15 น.       ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ KC875

21.00 น.       เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่2       MOSCOW – MURMANSK       

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) อิสระให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile หลังจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ *** ซึ่งโอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้าน   ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) จากนั้นนำท่านสู่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น*** ซึ่งโอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่4           MURMANSK – MOSCOW

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ (เลนิน)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

………น.          ออกเดินทาง โดยสายการบิน …… เที่ยวบินที่ …..

………น.          ถึงสนามบินมอสโคว์  นำท่านสู่เดินทางสู่กรุงมอสโคว์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

 

 

 

 

วันที่5            พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

 กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น เดินทาง สู่  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้

ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูม

มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่6          วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – สนามบินดามาเดียดาวา 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอำลากรุงมอสโคว์   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา

13.45 น.       ออกเดินทาง สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC276 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.10 น.       เดินทางถึงสนามบินเมือง LAMATY ประเทศคาซัคสถาน (รอเปลี่ยนเครื่อง)

 

 

 

วันที่7        กรุงเทพ ฯ

01.05 น.       ออกเดินทางจากเมือง ALMATY โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931

08.50 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

                                                    

 

 

 

                                             

                       

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม             

 • ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 • แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทวงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3  เหรียญ USD /ท่าน X 6 วัน =18 USD
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วัน= 12 USD
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 7 วัน =21 USD

รวมทิป  51 USD /ท่าน/ทริป

การชำระเงิน

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 1 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไมว่ากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี