Menu Close

ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom In Korea 5D3N เริ่ม 15,999 บาท เดินทางโดยสารการบิน Jin Air

ราคาเริ่มต้น
฿15,999
รหัสทัวร์ 4065
สายการบิน Jin Air
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ เกาหลี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ร่วมเทศกาล “ชมดอกซากุระ ณ ถนน ยออิโด “
 • สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  วัดชินฮึงซา
 • พิเศษ !! ชมอุโมงค์ซากุระที่ซอรัคซาน
 • (พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
2
อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน
เที่ยง, เย็น
SEORAK PINE RESORT หรือ SEORAK KUMHO RESORT ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
3
ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
เช้า, เที่ยง, เย็น
GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
4
น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) - ชมความงามของพระราชวังเคียงบกกุง – ฮ็อกเกตนามู โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
เช้า, เที่ยง
GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
5
ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทิส - แถมฟรี !! พาชมซากุระ ณ ถนนยออิโด หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
16,999
5,000
จอง
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 62
16,999
5,000
จอง
01 - 05 เมษายน 62
15,999
5,000
จอง
02 - 06 เมษายน 62
16,999
5,000
จอง
03 - 07 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
04 - 08 เมษายน 62
18,999
5,000
จอง
05 - 09 เมษายน 62
18,999
5,000
จอง
06 - 10 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
07 - 11 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
08 - 12 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
09 - 13 เมษายน 62
19,999
5,000
จอง
10 - 14 เมษายน 62
21,999
5,000
จอง
11 - 15 เมษายน 62
24,999
5,000
จอง
12 - 16 เมษายน 62
26,999
5,000
จอง
13 - 17 เมษายน 62
24,999
5,000
จอง
14 - 18 เมษายน 62
21,999
5,000
จอง
15 - 19 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
16 - 20 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
17 - 21 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
18 - 22 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
19 - 23 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
20 - 24 เมษายน 62
16,999
5,000
จอง
21 - 25 เมษายน 62
16,999
5,000
จอง
22 - 26 เมษายน 62
16,999
5,000
จอง
23 - 27 เมษายน 62
16,999
5,000
จอง
24 - 28 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
25 - 29 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
26 - 30 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
16,999
5,000
จอง
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
16,999
5,000
จอง
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 62
16,999
5,000
จอง
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
16,999
5,000
จอง
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
15,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
19,999 5,000
จอง
21,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
26,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
21,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000

รายละเอียด

วันที่ 1       กรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้(ไฟล์ท LJ 004 )

คณะพร้อมกันที่ เวลา 19.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู….. เคาน์เตอร์…… เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน ==è HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน….

22.25 น.         เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

————————————————————————————————————–(ไฟล์ท LJ 002 )

คณะพร้อมกันที่ เวลา 21.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู….. เคาน์เตอร์…… เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน ==è HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน….

01.00 น.         เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

หมายเหตุ             เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

วันที่2        อินชอน – เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน

05.40+1 น. /  ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

08.00 น.       เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

นำท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลีชื่อดัง  เพลงรักในสายลมหนาว  นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลาเพียง 5 นาที ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ ต้นไม้นานาพันธุ์ จะเริ่มผลิใบ ผลิดอก สร้างสีสันสวยงามให้กับเกาะแห่งนี้อยากมาก และอากาศเย็นๆสบายๆ ประมาณ 10 – 15 องศา จึงทำให้บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนสำหรับครอบครัว คู่รัก ที่แสนโรแมนติก ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆกับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ในเกาะแห่งนี้ และในช่วงปลาย มี.ค – กลางเม.ย นั้น ดอกพด-กด หรือที่เราเรียกกันว่า “ดอกซากุระ” ก็จะเริ่มผลิดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งเกาะ ยิ่งทำให้บรรยากาศของเกาะงดงาม จนอดที่จะถ่ายรูปทั้งวันไม่ได้เลยที่เดียว และอีก 1 ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยคือ  ทิวต้นสนที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ นำท่านไปเชคอินแลนด์มาร์คแห่งนี้ ว่ากันว่าถ้ามาเกาะนามิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปที่ทิวต้นสนนี้ เหมือนมาไม่ถึงเกาหลีเลยทีเดียว  และระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ  จากนั้นได้เวลานัดหมาย นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับมายังจุดขึ้นรถ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูทัคคาลบี ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งที่สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เนื่องจากเป็นอุทยานที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในช่วง มี.ค – เม.ย. นั้นถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะแก่การพักผ่อนของครอบครัวอย่างมาก ไฮไลท์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของซอรัคซาน ก็คือ “อุโมงค์ซากุระ” ที่เกิดจากต้นซากุระนับ 1000 ต้นที่อยู่ริมถนน 2 ข้างทาง ที่โค้งเข้าหากัน จนทำให้มองแล้วเหมือนอุโมงค์ดอกซากุระ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอดไม่ได้ที่จะจอดรถและถ่ายรูปกันและเมื่อเข้าไปในอุทยาน ท่านจะพบกับดอกไม้ ต้นไม้ นานาพันธุ์ที่ผลิดอก แข่งกันชูช่อ เบ่งบานสีสันงดงามทั่วภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซานยังมีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทย และ คนเกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ  วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาทำบุญถวายข้าวสาร ถวายเทียน เพื่อเป็นศิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมีความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้ จะสมหวังดั่งคำอธิษฐานเกือบทุกราย”

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบู ชาบู SHABU SHABU) (2)

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SEORAK PINE RESORT หรือ SEORAK KUMHO RESORT ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3       ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี  – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

 จากนั้นนำท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูกละมุดบ้านเราเลย ให้ท่านได้เห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอรี่แบบไร้สารพิษ ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ผลผลิตที่อร่อยปราศจากสารพิษ ให้ท่านสามารถชิมสตอเบอรี่ตามอัธยาศัย….

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู Pork Calbi เมนูหมูย่างเกาหลีต้นตำรับ) (4)

 บ่าย              จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในสวนสนุกแห่งนี้จะห้อมล้อมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ที่สวนสนุกแห่งนี้จะงดงามไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด จนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยทีเดียว  ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และในสวนสนุกแห่งนี้ ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้ำตาล ที่แสนรู้สามารถทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้ขนม ทั้งเดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีดำ ไฮยีน่า ฯลฯและภายใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลายรูปแบบ  แอพพลิเคชั่น LINE นั้นนอกจากจะเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างก็คือคาแรคเตอร์หลักของตัวละครของแอพพลิเคชั่น LINE ที่มีสินค้าออกมาให้เลือกมากมาย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เครื่องสำอางปลอดภาษี เวชสำอาง  COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้งเครื่องสำอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี  ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5)

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮงอิก หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น ทั้งร้านริมข้างทาง แผงลอย เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า แว่นตา กระเป๋า ราคาเบาๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึงร้านครื่องสำอางอาทิ ETUDE, SKINFOOD, IT’S SKIN หรือจะร้านรวมแฟชั่นเครื่องสำอางสุดชิค

ที่พัก              นำท่านเข้าสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 4         น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)  – ชมความงามของพระราชวังเคียงบกกุง ฮ็อกเกตนามู  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )

 เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (6)

จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น้ำมันสนเข็มแดง  สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ สรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง เป็นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล หน้าพระราชวังจะมีทหารเวรยามผลัดเปลี่ยนยืนประจำการ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูป พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน  ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ พระราชวังแห่งนี้จะห้อมล้อมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และในช่วงปลาย มี.ค. – เม.ย ดอกซากุระเริ่มเบ่งบานสวยงาม จนต้องเก็บภาพความประทับไว้เลยทีเดียว  จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู”  ชาวเกาหลีนิยมนำมารับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็งไม่ให้ถูกทำลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา

 เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม  (7)

บ่าย               พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้    จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี   “ ชุดฮันบก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ  จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ หั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้

จากนั้นนำท่าน  ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   จากนั้น ยังไม่พอนำท่านไปช้อปปิ้งต่อกันที่  “ ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas และรองเท้าที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ fila  หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด น้ำผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย

 ค่ำ          *** อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ***

ที่พัก              นำท่านเข้าสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 5       ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทิส  – แถมฟรี !! พาชมซากุระ ณ ถนนยออิโดหอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) – ร้านละลายเงินวอน – อินชอน – กรุงเทพฯ  

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)

จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากนั้น หากมีเวลา จะนำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ   

จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) นำท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรีย์เรื่อง F4  เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก    สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่นี้ “จะทำให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”

พิเศษ!! ฟรี..นำท่านชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets) ถนนซากุระแห่งกรุงโซล ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปี               จะมีเทศกาลชมดอกซากุระ ณ ถนนแห่งนี้ ท่านจะได้ชมความงามของดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำลูกค้าไปชมดอกซากุระบานในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ดอกซากุระบานแล้วเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นช่วงต้นเดือน – กลางเดือนเมษายน )
**ทั้งนี้ทั้งนั้น การบานของดอกซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทไม่สามารถกำหนดได้ **

 เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูโอซัม บุลโกกิ ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหั่นชิ้นพอดีคำ และเนื้อหมู สไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรต้นตำรับจนเข้ากัน  (9)

จากนั้นนำท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ….

(ไฟล์ท LJ 004 )

17.10 น.       เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

 21.10 น.       คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

 (ไฟล์ท LJ 002 )

19.35  น.      เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

 23.40 น.       คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – อินชอน – กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 12 กก.
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

 • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 1 วัน

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน…
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
 • หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศ นั้น ๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
 • เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
 3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ