Menu Close

ทัวร์ เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น พระราชวังกู้กง 6วัน4คืน เริ่ม 26,888 เดินทางโดยสารการบิน แ

ราคาเริ่มต้น
฿26,888
รหัสทัวร์
สายการบิน NOKSCOOT
ระยะเวลา 6D4N
ประเทศ จีน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวมอสโคว์ตะวันออก…ฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง

ชม พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้ มรดกโลกปี ค.ศ. 1987 อลังการกับงานเทศกาลน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ระดับโลก 20th Harbin Ice and Snow World  ตื่นตา ตื่นใจกับ สวนเสือโคร่งไซบีเรีย เสือโคร่งเขตเหนือสายพันธ์สุดท้ายของโลก  พลาดไม่ได้ !! เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ

เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น

แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
2
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว
เที่ยง, เย็น
Yourong Hotel หรือเทียบเท่า
3
ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) - ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็ง สวนเสือโคร่งไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART
เช้า, เที่ยง, เย็น
Yourong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
4
ร้านสินค้าพื้นเมือง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนคนเดินจงหยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลินถนนโบราณกวนตง
เช้า, เที่ยง, เย็น
Yourong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
5
ฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูง-เสิ่นหยาง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนคนเดินจงเจีย
เช้า, เที่ยง, เย็น
Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
6
ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 07 มกราคม 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
09 - 14 มกราคม 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
11 - 16 มกราคม 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
16 - 21 มกราคม 2562
26,888
5,000
26,888
จอง
18 - 23 มกราคม 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
25 - 30 มกราคม 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
13- 18 กุมภาพันธ์ 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
22 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
26,888 26,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000

รายละเอียด

วันที่ 1           กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

23.30 น.        สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาท์เตอร์ 4 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ

 

 

 

วันที่ 2          ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง  ถนนโบราณหม่านชิง-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว

02.20 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW878 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)

08.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมอีกด้วย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง (Shenyang Imperial Palace) เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1625 และสร้างเสร็จในปี 1936 โดยชาวแมนจู โครงสร้างของพระราชวัง มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามในกรุงในปักกิ่ง แต่แฝงสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีน มองโกเลียและแมนจูเข้าด้วยกัน ภายในมีอาคารกว่า 300 หลังบนเนื้อที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณหม่านชิง เป็นถนนโบราณสไตล์บ้านจีนโบราณ ที่นี่จะมีร้านค้าต่างๆ และอาหารท้องถื่นมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเสิ่นหยาง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองฮาร์บิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกท่านต้องนำกระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึ้นขบวนรถ ห้ามนำไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิดเข้าไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของต้องห้ามดังกล่าว จะต้องทิ้งอย่างเดียว)

เดินทางถึง เมืองฮาร์บิ้น เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสมญานามว่า ‘ไข่มุกบนคอหงส์’

นำท่านชม ร้านเสื้อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง

ที่พัก                โรงแรม Yourong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

 

 

 

วันที่ 3          ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) – ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็งสวนเสือโคร่งไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านชม ร้านศิลปะรัสเซีย สินค้าที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยู่จำนวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก กล่องจิวเวอร์รี่ จากฝีมือของช่างชาวรัสเซีย , ไข่ฟาแบร์เช , ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมหรือซื้อตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย์ (Sun Island) เกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ สถานที่หนึ่งในการจัด เทศกาลแกะสลักหิมะน้ำแข็งเป็นประจำทุกปี ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ มากมาย และมีกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเช่น สเก็ตน้ำแข็ง, เลื่อนหิมะ, นั่งรถม้า เป็นต้น (หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ )

(กำหนดการจัดงานปีนี้ 31th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2018 – กุมภาพันธ์ 2019)

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ สวนเสือโคร่งไซบีเรีย (Siberian Tiger Park)  ตั้งอยู่ทางนอกเมืองฮาร์บินไปทางตะวันออก ประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นสถานีที่เลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่งไซบีเรียกว่า 150 ตัว ซึ่งเป็นพันธุ์เสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดและกำลังจะสูญพันธุ์ ภายในมีอาหารเสือขาย และมีการแบ่งออกเป็นโซนต่างๆมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีทั้งโคมไฟน้ำแข็ง และการแกะสลักหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการ ได้รับการยกย่องว่าน่าเที่ยวติดอันดับ 1-35 ของจีน แต่สำหรับต่างประเทศแล้วเทศกาลน้ำแข็งเมืองฮาร์บินถือเป็นงานใหญ่อันดับ 4 เทียบกับเทศกาลน้ำแข็งที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เทศกาลคาร์นิวาล ฤดูหนาว ที่ควิเบค ประเทศแคนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศนอร์เวย์ อิสระให้ท่านเที่ยวชมอัธยาศัย (หมายเหตุ : เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่กลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้น้ำแข็งละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงจัดเป็นรายการอื่นทดแทนให้ท่าน โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 (กำหนดการจัดงานปีนี้ 45th Harbin Ice Lantern Art Fair ประมาณวันที่ ประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2018 – กุมภาพันธ์ 2019)

ค่ำ                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ

ที่พัก                โรงแรม Yourong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

 

 

 วันที่ 4              ร้านสินค้าพื้นเมือง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนคนเดินจงหยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลินถนนโบราณกวนตง

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านชม ร้านสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองฮาร์บิ้นตามอัธยาศัย

นำท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์เซ็นโซเฟีย (St.Sophia Church) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ 1907 ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในเมืองฮาร์บิน บริเวณรอบๆโบสถ์มีตึกที่สร้างเป็นสไตล์รัสเซียอยู่หลายตึก ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่พลาดไม่ได้ มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย ถนนสายนี้มีสไตล์การก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ สองข้างทางมีอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรป และทุกวันนี้ ถนนสายนี้ก็ยังคงเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของเมืองฮาร์บิ้นไม่เปลี่ยนแปลง

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ฝั่งหง (Harbin Flood Control Memorial Tower) ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น ด้านหลังประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิ้น

นำท่านเดินทางสู่ สวนสตาลิน (Stalin Park) ตั้งอยู่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป ทุกท่านจะได้เห็นวิวธรรมชาติที่สวยงาม มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลิน (หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ )

นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ของที่ระลึก ของใช้ ตามอัธยาศัย

ค่ำ                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ เกี๊ยวฮาร์บิ้น

ที่พัก                โรงแรม Yourong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

 

 

วันที่ 5            ฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูง-เสิ่นหยาง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนคนเดินจงเจีย

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮาร์บิ้น เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

(หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกท่านต้องนำกระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึ้นขบวนรถ ห้ามนำไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิดเข้าไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของต้องห้ามดังกล่าว จะต้องทิ้งอย่างเดียว)

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง (Marshal Zhang’s Mansion) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป โดยมีนายพลจางจั้วหลิน (พ่อ)  และ นายพลจางเสียว์เหลียง (ลูกชาย) ทั้งสองเป็นทหารระดับนายพลก๊กมินตั๋ง ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสำคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์

นำท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดินจงเจีย ( ) แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ถนนสายนี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญ  อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าที่รวมเอาร้านค้า และห้างสรรพสินค้าไว้ด้วยกัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)

ที่พัก                โรงแรม Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

 

 

วันที่ 6           ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

เช้า                  บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.05 น.        เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)

14.40 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน (กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่มท่านละ 50 หยวน/ทริป/ต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :

 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ      มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น