Menu Close

ทัวร์ เดนมาร์ก-สวีเดน 7 วัน เริ่ม 53,900 เดินทางโดยสารการบิน Thai

ราคาเริ่มต้น
฿53,900
รหัสทัวร์
สายการบิน Thai Airway
ระยะเวลา 7D4N
ประเทศ เดนมาร์ก-สวีเดน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สต็อคโฮล์ม   เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รับ ฉายาว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย

เยินเชอปิง    เป็นเมืองทางตอนใต้อีกเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน เมืองมีประชากรมากเป็นอันดับ 9 ของสวีเดน เมืองตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทะเลสาบเวเทิร์น  เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และสำคัญทางประวัติศาสตร์

มัลโม  เมืองหลักทางตอนใต้ของสวีเดน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสวีเดน รองจากสต๊อกโฮล์ม และเมืองโกเธนเบิร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นดับ 6 ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

โคเปนเฮเก้น    เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ
22
สวีเดน
เที่ยง, เย็น
โรงแรมระดับ 4 ดาว
3
สต๊อกโฮล์ม
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรมระดับ 4 ดาว
4
สต็อคโฮล์ม-เยินเชอปิง
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรมระดับ 4 ดาว
5
เยินเชอปิง-มัลโม (สวีเดิน)-โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
เช้า, เที่ยง
โรงแรมระดับ 4 ดาว
6
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
เช้า
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21-27 ก.พ.2562
53,900
6,900
จอง
จอง
53,900 6,900

รายละเอียด

วันที่ 1             กรุงเทพฯ

22.30 น.             นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ      กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น            รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี      การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

 

 

 

วันที่ 2            สวีเดน

01.25 น.            นำท่านออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG960

06.55 น.            เดินทางถึงสนามบินอาร์ลันดา กรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศเดนสวีเดน
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ใจกลาง กรุงสต็อคโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกำเนิดนครอันงามสง่า ริมคลองมากมายจนได้รับฉายา” ราชินีแห่งทะเลบอลติค” ผ่านชมโรงละคร ทำเนียบรัฐบาล นำท่านขึ้นชมวิวบนฟเจลกาตันเนินสูงริมทะเลสาบท่านจะเห็นทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์ม, เกาะเมืองโบราณ, พระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดนอันโอ่โถงงามสง่าด้วย สถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปัจจุบันเป็นที่เลี้ยงรับรองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล นำท่านชมแกมล่าสแตน (Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า ชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ (City Hall) สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สร้างเสร็จปีค.ศ.1923 และเป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ที่สุดของประเทศ สวีเดน ในศตวรรษที่ 20 เป็นที่ทำการของศาลาว่าการเมือง และสถานที่สำหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพที่มีขึ้นในออสโล) ตัวตึกที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปินชั้นนำในเวลานั้น

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงได้กู้ขึ้นมาขึ้นมาในศตเนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้นเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นโดยต้องนำชิ้นส่วน        หลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าชั้นนำจากย่านช้อปปิ้งของสต็อค โฮล์ม

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

วันที่ 3             สต๊อกโฮล์ม      

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม ย่านเมืองเก่าที่มีโบสถ์เก่าแก่ชื่อ Storkyrkan ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของสต็อคโฮลม์ สร้างมา         ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ภายในโบสถ์มีรูปแกะสลักด้วยไม้ชื่อว่าเซนต์ จอร์จกับมังกรตั้งอยู่ รูปแกะสลักชิ้นนี้      กษัตริย์ Stensture The Elderโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของสวีเดนที่มีต่อเดนมาร์ก โดยใน หนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวว่าเซนต์ จอร์จ หมายถึง สวีเดนส่วนมังกรหมายถึง เดนมาร์ก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อให้ท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามสองฝั่งน้ำใจกลางกรุงสต๊อกโฮล์ม Royal Canal Tour สัมผัสบรรยากาศและอากาศบริสุทธิ์ ผ่านชมเมืองเก่าและอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆสวยงามและสะพานข้ามฝั่งแม่น้ำของเมืองสต๊อกโฮล์มที่ได้รับการออกแบบมาอย่างงดงาม

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง Royal Palace ได้ชื่อว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งสวีเดน ในภาษาสวีดิช เรื่อง ว่า Stockholm Slott ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่17 ในสถาปัตยกรรมแบอิตาเลียนบาร็อค มีความเก่าแก่และสวยงามอย่างที่สุด เป็นที่พำนักสำคัญแห่งพระราชวงศ์กษัตริย์แห่งสวีเดน นำท่านชมตัวอาคารที่มีความสูงกว่า 7 ชั้น และมีห้องต่างๆ อยู่ถึง 600 ห้อง    (โดยมีห้องเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยว) อาทิ ห้องคาบิเน็ทหรือห้องประชุมของ              กษัตริย์กับบรรดารัฐมนตรีของพระองค์  Hall of State ห้องที่เก็บรวบรวมของราชบัลลังก์เงิน ซึ่งเป็นของ ราชินีคริสติน่าที่ปกครองสวีเดนในช่วงศตวรรษที่ 16 โดยในโซนของเบอร์นาด็อตแกลเลอรี่ นั้นเป็นโซนภาพวาดของบรรดาสมาชิกราชวงศ์สวีเดนตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา และห้องมหาสมบัติหรือ Treasury ที่เป็นห้องใต้ดินเก็บเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่มีทั้ง มงกุฏ อ่างน้ำมนต์ที่ทำจากเงิน และดาบ เป็นต้น  จากนั้นให้ท่านเดิน เล่นย่านเซอกิลส์ Sergels Torg ย่านศูนย์กลางของเมืองหลวงสต็อคโฮลม์ ช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกที่ห้างสรรพสินค้า NK ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือและบริเวณถนน Drottningatan ถนนคนเดินที่มีร้านค้า                         มากมาย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

วันที่4              สต็อคโฮล์ม-เยินเชอปิง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

       นำท่านเดินทางโดรทนิ่งโฮล์ม เพื่อนำท่านสู่ พระราชวังโดรทนิ่งโฮล์ม Drottningholm Palace ให้ท่านเข้าชมพระราชวังที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสต๊าฟ และ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่ง  สวีเดน รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทรงประทับมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 ซึ่งสร้างขึ้นในยุคทองของราชอาณาจักรสวีเดนโดย นิโคเดอมัส เทสซิน Nichodemus Tessin ผู้เป็นสถาปนิคประจำราชสำนักของสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงสต๊อคโฮล์ม ตัวพระราชวังตั้งอยู่ริมน้ำห่างจากกรุงสต็อคโฮล์มประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสถานที่นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากทรงอนุญาตให้ประชาชนเข้าชมพระราชวังอย่างใกล้ชิด  และพรราชวังแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือWorld Heritage Site โดยเป็นสถานที่แรกของสวีเดนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นำชมการตกแต่งอย่างงดงามของห้องต่างๆ ที่มีทั้งผลงานศิลปะและเฟอร์นิเจอร์จากสมัยศตวรรษที่ 17-19  ห้องนอนอดีตพระราชินี Hedvig Elenora  ห้อง Chinese Salon ที่ตกแต่งด้วยสไตล์แบบจีนโดยกษัตริย์กุสต๊าฟที่ 3 และให้เวลาเดินชมสวนของพระราชวังที่ล้อมรอบด้วยต้นมะนาวและตกแต่งด้วยน้ำพุเฮอคิวลิสที่สร้างขึ้นประมาณปี 1600 โดยประติมากรชาวดัตช์ และบ่อน้ำ สะพานตกแต่งอย่างสวยงาม และรูปปั้นหินอ่อนแบบอิตาเลี่ยนซึ่งกษัตริย์กุสต๊าฟที่ 3 เป็นผู้ซื้อหามาในช่วงปลายทศวรรษที่ 1700  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเยินเชอปิง Jonkoping ผ่านเมือง นูเชอปิง Nykoping (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองทางตอนใต้ของสต๊อคโฮล์มบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศ

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเยินเชอปิง Jonkoping (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองทางตอนใต้อีกเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ในเขตจังหวัดสมาแลนด์ เป็นเมืองมีประชากรมากเป็นอันดับ 9 ของสวีเดน เมืองตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทะเลสาบเวเทิร์น ตั้งขึ้นเป็นเมืองเมื่อ ค.ศ. 1284 เป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ช่วงแรก ๆ ของประเทศ ใน ค.ศ. 1612 เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในครั้งที่ชาวเดนมาร์กจะเข้ามาครอบครองเมือง ชาวเยินเชอปิงจึงได้ทำการทุบทำลายเมือง และหลังจากนั้นก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมืองขึ้นใหม่ จนถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นเมืองที่มีความเจริญ และนักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนถนน ย่านทาวน์สแคว เมืองเล็กๆ อันเงียบสงบและยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในสวีเดนอีกด้วย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

วันที่5              เยินเชอปิง-มัลโม (สวีเดิน)-โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมัลโมหรือมัลเมอ Malmo เมืองหลักทางตอนใต้ของสวีเดน และเป็นเมืองที่มีขนาด      ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสวีเดน รองจากสต๊อกโฮล์มและเมืองโกเธนเบิร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นดับ 6 ใน          กลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย มัลโมถือเป็นเมืองสำคัญในแถบภาคใต้ของสวีเดนแห่งนี้อยู่ในเขตของแคว้น      โอเรซุน เป็นเมืองเก่าแก่และมีอุตสาหกรรมมากที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4  ชั่วโมง)

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นในเขตเมืองเก่าของเมืองมัลโม ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับอาคาร Turning Torso Tower อาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดในกลุ่มสแกนดิเนเวียและมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่บิดเกลียวเล็กน้อยของสถาปนิคชาวสเปน บางแห่งเรียกตึกนี้ว่า Twisting Torso สร้างเสร็จในปี 2005 ด้วยความสูง 190 เมตรประกอบด้วยตัวอาคาร 54 ชั้น และหมุนเกลียวจากฐานล่าง 90 องศา  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเดนมาร์ก โดยใช้เส้นทางสะพานโอเรซุน Oresund Bridge สะพานที่เชื่อมระหว่าง        ประเทศสวีเดนที่เมืองมัลโลและเมืองโคเปนเฮเก้นของประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นสะพานที่มีความยาวที่สุดที่          รวมทั้งเส้นทางรถยนต์ ทางด่วน และรถไฟ เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีความยาวกว่า 8 กิโลเมตร และสะพานแห่งนี้        ยังทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้สายดาต้าลิงค์ ระหว่างโซนยุโรป ตะวันออก ยุโรปกลางและสแกนดิเนเวียอีกด้วย ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลนอกสุดไกล จนถึง เมืองโคเปนเฮเก้น Copenhagen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และสง่างามดังเมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทโรเซนบอร์ก เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย ท่านจะได้เห็นห้องเก็บสมบัติอันล้ำค่าของราชวงศ์เดนมาร์ค ซึ่งภายในปราสาทได้จัดแสดงไว้เป็นจำนวนมาก และให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมและอื่นๆ จากย่านช้อปปิ้ง Stroget ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดใจกลางกรุงโคเปนเฮเก้น ที่มีร้านค้ามากมายกว่า 100 ร้านค้า เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

วันที่6             โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก แล้วนำท่านชมเมืองผ่านจัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลสและซิตี้ฮอลล์หรือศาลา      ว่าการเมือง ถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมืองซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชาย ตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์-จาค็อบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา

10.30 น.             สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น                         

13.50 น.            ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951

 

 

 

วันที่7             กรุงเทพฯ

06.20 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ   กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น          รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี      การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-สต็อคโฮล์ม // โคเปนเฮเก้น-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันฯ)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 11 ต.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน

 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าดำเนินการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,300 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังและเขตเมืองเก่า, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ประมาณท่านละ 1,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)
 • ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินและกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มีแจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สิน หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น

การชำระเงิน

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

 

 

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทำการแต่ไม่เกิน 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 • หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 • หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด