Menu Close

ทัวร์ ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด 3วัน เริ่มต้น 16,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific

ราคาเริ่มต้น
฿16,999
รหัสทัวร์ 7935
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3D2N
ประเทศ Hongkong
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่วTin HuaTempleShuan Wan
  • ไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่นYuen Yuen Institute
  • ไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค
  • ไหว้เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple ที่ฝั่งฮ่องกง
  • ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำKun Im Temple

 

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
เย็น
SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTELหรือเทียบเท่า 3*
2
ไหว้พระ 6 วัด-ช้อปปิ้ง-Avenue of Star&Symphony of Lights
เช้า, เที่ยง
SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTELหรือเทียบเท่า 3*
3
ไหว้พระ 3 วัด-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
8-10 มิ.ย.
16,999
4,000
16,999
จอง
14-16 มิ.ย.
16,999
4,000
16,999
จอง
22-24 มิ.ย.
16,999
4,000
16,999
จอง
28-30 มิ.ย.
16,999
4,000
16,999
จอง
29 มิ.ย.-1 ก.ค.
16,999
4,000
16,999
จอง
5-7 ก.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
6-8 ก.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
12-14 ก.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
19-21 ก.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
26-28 ก.ค.
18,999
5,500
18,999
จอง
27-29 ก.ค.
19,999
5,500
19,999
จอง
2-4 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
3-5 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
9-11 ส.ค.
18,999
5,500
18,999
จอง
10-12 ส.ค.
19,999
5,500
19,999
จอง
16-18 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
17-19 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
23-25 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
24-26 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
30 ส.ค.-1 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
6-8 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
7-9 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
13-15 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
20-22 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
21-23 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
11-13 ต.ค.
20,999
4,500
20,999
จอง
12-14 ต.ค.
21,999
5,500
21,999
จอง
18-20 ต.ค.
20,999
5,500
20,999
จอง
19-21 ต.ค.
20,999
5,500
20,999
จอง
25-27 ต.ค.
18,999
5,500
18,999
จอง
26-28 ต.ค.
18,999
5,500
18,999
จอง
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
18,999 18,999 5,500
จอง
19,999 19,999 5,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
18,999 18,999 5,500
จอง
19,999 19,999 5,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
20,999 20,999 4,500
จอง
21,999 21,999 5,500
จอง
20,999 20,999 5,500
จอง
20,999 20,999 5,500
จอง
18,999 18,999 5,500
จอง
18,999 18,999 5,500

รายละเอียด

วันแรก        กรุงเทพฯ-ฮ่องกง                         

12.30 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

14.55 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่CX654 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.50 น     ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

10.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

12.35 น.    ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX754 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.30 น     ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

นำท่านสู่ฝั่งเกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง(กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตก ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น  ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า‘เขตดินแดนใหม่’รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า

ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTELหรือเทียบเท่า 3*

วันที่สอง      ไหว้พระ 6 วัด-ช้อปปิ้ง-Avenue of Star&Symphony of Lights

เช้า              รับประทานอาหารแบบติ๋มซำ  ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่วTin HuaTempleShuan Wan (1)เพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัยหรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล

นำท่านไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่นYuen Yuen Institute (2)สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ เต๋า และขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ในวัดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจื้อจุดเด่นอยู่ที่วิหารหรือหอฟ้า สร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียวเป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครกี่เพ้าอีกด้วย

นำท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค (3)ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม

นำท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำKun Im Temple (4)เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกงขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา

เที่ยง           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปไหว้เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple ที่ฝั่งฮ่องกง (5)ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง

นำท่านเดินทางสู่หาดทรายรีพลัสเลย์ ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม (6)พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

อิสระช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lightsความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***

พักที่SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTELหรือเทียบเท่า 3*

วันที่สาม     ไหว้พระ 3 วัด-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ                          

เช้า              รับประทานอาหาร แบบติ๋มซำ  ณ ภัตตาคาร

นำท่านไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน (7)คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซินเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรื่องของสุขภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัว

นำท่านไหว้ที่วัดชีชิหลิน Chi Lin Nunnery (8)สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพยดาสำคัญต่างๆ ในสำนักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย

เที่ยง           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน (9)ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะลันเตา่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิดจะใช้รถโค้ชขึ้นแทน) และอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่City gate Outletเป็นตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่นNike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocsและชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***

21.35 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.30 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

19.50 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.15 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

22.25 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.15 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯฮ่องกงกรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน*** / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วัน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1.                  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

2.                  เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น

3.       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.       บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

5.       การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

6.       เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

7.       การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน             / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน        / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน             / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %