Menu Close

ทัวร์ จีน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง [เลสโก หิมะฮ่องเต้] 6วัน4คืน เริ่มต้น 19,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น
฿19,999
รหัสทัวร์ 9608
สายการบิน Nok Scoot
ระยะเวลา 6D4N
ประเทศ China
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เมืองฮาร์บิ้น
 • นช้อปปิ้ง Central Avenue
 • เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
 • ร้านศิลปะรัสเซีย
 • พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
2
สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - ร้านเสื้อกันหนาว - เมืองจี๋หลิน
เที่ยง, เย็น
Datang Hot Spring Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
3
เมืองจี๋หลิน - แม่น้ำซงหัว - เมืองฮาร์บิ้น - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
เช้า, เที่ยง, เย็น
Yourong Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
4
เมืองฮาร์บิ้น - ร้านศิลปะรัสเซีย - เมืองฉางชุน - ลานสกี Jingyuetan - จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน
เช้า, เที่ยง, เย็น
International Trade Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5
ร้านโสมจีน - เมืองฉางชุน - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย
เช้า, เที่ยง, เย็น
Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6
สนามบินเสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 – 30 ธันวาคม 2562
25,999
6,999
28,999
จอง
01 – 06 มกราคม 2563
24,999
6,999
27,999
จอง
03 – 08 มกราคม 2563
21,999
6,999
24,999
จอง
08 – 13 มกราคม 2563
21,999
6,999
24,999
จอง
10 – 15 มกราคม 2563
21,999
6,999
24,999
จอง
15 - 20 มกราคม 2563
21,999
6,999
24,999
จอง
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
22,999
6,999
25,999
จอง
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
22,999
6,999
25,999
จอง
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
21,999
6,999
24,999
จอง
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
21,999
6,999
24,999
จอง
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21,999
6,999
24,999
จอง
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
19,999
6,999
22,999
จอง
จอง
25,999 28,999 6,999
จอง
24,999 27,999 6,999
จอง
21,999 24,999 6,999
จอง
21,999 24,999 6,999
จอง
21,999 24,999 6,999
จอง
21,999 24,999 6,999
จอง
22,999 25,999 6,999
จอง
22,999 25,999 6,999
จอง
21,999 24,999 6,999
จอง
21,999 24,999 6,999
จอง
21,999 24,999 6,999
จอง
19,999 22,999 6,999

รายละเอียด

วันแรก              สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

23.30 น.           นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7  เคาน์เตอร์ 7 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่สอง            สนามบินเสิ่นหยาง – เมืองเสิ่นหยาง – ร้านเสื้อกันหนาว – เมืองจี๋หลิน

02.45 น.           บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW878 (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)

08.50 น.           เดินทางถึง สนามบินเสิ่นหยาง ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ นำท่านเดินทางสู่ ร้านเสื้อกันหนาว (Winter Clothing Shop) ให้ท่านได้เลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์นั้นอยู่ที่ -10 ถึง –30 องศาเซลเซียส

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

                        จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองจี๋หลิน (Jilin) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีเมืองหลวงชื่อ ฉางชุน

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้หม้อไฟ (2)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Datang Hot Spring Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม            เมืองจี๋หลิน – แม่น้ำซงหัว – เมืองฮาร์บิ้น – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำทุกท่านเดินทางสู่ แม่น้ำซงหัว (Songhua River) ตั้งอยู่ที่เมืองจี๋หลิน เป็นแม่น้ำทอดยาว นำทุกท่านชม 1 ใน 4 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในจีน ซึ่งถือว่าเห็นได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เกิดจากละอองน้ำและหิมะที่จับเป็นน้ำแข็งตามกิ่งก้านของต้นไม้นั้นมีความหนาอยู่ที่ระหว่าง 40-60 มิลลิเมตร ทั้งนี้สามารถพบเห็นได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ

           จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองฮาร์บิ้น (Harbin) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งเป็นมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ้งถือว่าตั้งอยู่ในจุดเส้นรุ้งสูงสุดของดินแดนจีน

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เกี๊ยวฮาร์บิ้น (4)

จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia Church) ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซีย แต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปัตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิน

                  นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue หรือ ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อีกกนึ่งแลนด์มาร์คหากมาเยือนฮาร์บิ้นแล้วไม่ควรพลาด โดยถนนแห่งนี้ความยาวโดยประมาณ 1.4 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินสองข้างทางจะเป็นตึกสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด โดยภายอาคารประกอบไปด้วยสินค้าทั่วไป สินค้าแบรนด์เนม หรือของฝากต่างๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาลูกดก อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย

นำทุกท่านเดินทาสู่ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Ice & Snow World) เป็นเทศกาลแกะสลักหิมะ และน้ำแข็งนานาชาติแห่งเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลนี้มีระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งงานเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ถือเป็นเทศกาลที่ใหญ่โตและยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 หากเทียบกับงานเทศกาลน้ำแข็งที่เมมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เทศกาลคาร์นิวาล ที่ควิเบคประเทศแคนนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศนอร์เวย์ ภายในงานประกอบไปด้วยงานแกะสลักน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป โดยจัดแสดงโชว์มากกว่า 2,000 ชิ้น อาทิเช่น พระราชวังโบราณ ปราสาท หอคอย และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความละเอียดอ่อนของงานแกะสลักในแต่ละประติมากรรมจึงทำให้ที่แห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลก และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือในช่วงยามค่ำคืนเทศกาลแห่งนี้จะมีการประดับตกแต่งด้วยไฟ LED ยิ่งทำให้ที่นี้สวยงามขึ้นไปอีก ภายที่ทุกท่านจะได้เห็นตรงหน้าคือแสงไฟที่ส่องแสงหลากสีสัน ให้ความรู้สึกทั้งฟินและโรแมนติกมากๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่เที่ยวติดอันดับ 1 ใน 35 ของจีน ** (กำหนดการจัดงาน 46th Harbin Ice Lantern Art Fair สำหรับปีนี้จัดขึ้นประมาณวันที่ 24 ธ.ค. 2019 – ก.พ. 2019) **   

 ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Yourong Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                เมืองฮาร์บิ้น – ร้านศิลปะรัสเซีย – เมืองฉางชุน –  ลานสกี Jingyuetan – จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านศิลปะรัสเซีย (Russian Craft Shop) ในอดีตฮาร์บิ้นเคยเป็นเมืองภายใต้การควบคุมของรัสเซียมาก่อน ทำให้ทุกวันนี้ฮาร์บิ้นยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับรัสเซีย ทำให้มีสินค้าที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยู่จำนวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก กล่องจิวเวอร์รี่ จากฝีมือของช่างชาวรัสเซีย , ไข่ฟาแบร์เช , ผ้าคลุมไหล่Orenburg เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (Changchun) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมืองจี๋หลิน ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ถือว่าเป็นอีกเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งในจี๋หลิน

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี Jingyuetan อยู่ห่างเพียง 12 กิโลเมตรนอกเมืองฉางชุนและครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 80 ตารางกิโลเมตร และแบ่งออกเป็นภูเขา Tan Bei Shan ป่า Tan Nan ทะเลสาบ Yue Tan และหมู่บ้านตาลดง พื้นที่ป่าไม้ที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้นี้เป็นตัวอย่างของการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนและเพิ่งได้รับการจัดวางให้เป็นมรดกของชาติ อีกทั้งยังเป็น ที่ตั้งของป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดของจีนและยังเป็นที่ตั้งของลานสกีที่มีเอกลักษณ์ แม้ว่าภูเขาจะปกคลุมไปด้วยหิมะและอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยและนักเดินทางเพลิดเพลินไปกับหิมะบนเนินเขา อาทิเช่น ชื่นชมทะเลสาบที่สวยงามบนภูเขา และสูดอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการหลายอย่าง อาทิเช่น สุนัขเลื่อนหิมะ หรือเคเบิลคาร์บนลานสกีที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดของจีน  ** (ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ และ Skiing fees) ** ไม่เพียงเท่านี้ ณ ที่แห่งนี้ยังมีเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมอีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน (Cuture Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฉางชุนตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน จัตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1996 และทอดยาวไปยังถนนหลักของ ถนน Dong Min ทางทิศตะวันออกติดกับถนน Jiefang ทางทิศใต้ และถนน Minzhu ทางทิศตะวันตกและอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย Jilin ในภาคเหนือ จัตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 50 เอเคอร์ (20.5 เฮกตาร์) มีรูปปั้นแกะสลักขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและเวทีแสดงดนตรีกลางแจ้งในภาคเหนือ แกนหลักยาว 1,400 ฟุต (429 เมตร) เรียงรายไปด้วยทางเข้าหลักทางทิศเหนือและทิศใต้ของถนนสายหลักจากใต้สู่เหนือ ถนนสายหลักถูกวางด้วยหินแกรนิตซึ่งทำให้จัตุรัสเป็นธรรมชาติเคร่งขรึมและมั่นคง ทั้งสองด้านของทางเข้าหลักพื้นที่สีเขียวกว้าง 10 เอเคอร์ (40,000 ตารางเมตร)

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ไก่โสม  (8)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก… International Trade Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ร้านโสมจีน – เมืองฉางชุน – เมืองเสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินจงเจีย  

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นำท่านแวะชม ร้านโสมจีน เป็นโสมที่ถือว่าดีต่อสุขภาพมีสรรพคุณหลายๆอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกด้วย ถือว่าเป็นที่นิยมของผู้คนในเมืองฉางชุน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง (Shenyang Imperial Palace) ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถึงภายในกลุ่มพระราชวังในปัจจุบันของจีน ถือว่าเป็นรองพระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างและความใหญ่โต แต่สิ่งที่ทำให้พระราชวังที่แห่งนี้แตกต่างจากที่กรุงปักกิ่งคือ ถูกสร้างโดยกษัตริย์ชนชาติแมนจู พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางตั้งอยู่ในใจกลางเขตเมืองเก่าเสิ่นหยาง ถือว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีพื้นที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างกว่า 70 แห่ง หรือแม้แต่ห้องต่างๆกว่า 300 ห้อง  ที่พระราชวังแห่งนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ส่วนตะวันออก และส่วนตะวันตก โดยส่วนกลางถือเป็นส่วนสำคัญหลักๆ เป็นสถานที่ตั้ง ตำหนักต้าเจิ้ง หรือที่ว่าราชการ และจัดพิธีกรรมสำคัญของฮ่องเต้ราชวงค์ชิง สองข้างของตำหนักต้าเจิ้งได้สร้างตำหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเป็นคู่ ตั้งแนวใต้ไปเหนือ ได้ชื่อว่าศาลา 10 อ๋อง เป็นที่ทำการของขุนนางชั้นสูง 10 คน

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟแห่งแรกของเมือง ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ที่รวมเอาร้านค้ามากมายๆ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มาไว้ด้วยกัน ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของกินมากมาย

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดย่าง  (11)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก             สนามบินเสิ่นหยาง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)

10.15 น.           บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)

15.10 น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                   R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                  R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน    R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ            

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                      R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

T ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน/ทริป/ต่อท่าน

T ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน

T ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่เดี่ยวเข้าประเทศจีน

แบบธรรมดา ท่านละ 2,200 บาท ใช้เวลาทำการ 4 วันทำการ โดยประมาณ (หลังจากได้รับเอกสารการยื่น)

แบบด่วน     ท่านละ 3,500 บาท ใช้เวลาทำการ 2 วันทำการ โดยประมาณ (หลังจากได้รับเอกสารการยื่น)

T  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ

1.          นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด

2.          นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที

3.          การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

หมายเหตุ

หมายเหตุ :

 • กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ), จดหมายชี้แจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน ต้องไปแสดงตัว ณ วันยื่นวีซ่าจีน และสามารถพำนักอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันเท่านั้น
 • กรณีชาวต่างชาติที่ทำงานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ต้องยื่น ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี), จดหมายชี้แจงตนเองพร้อมรายละเอียดที่อยู่ที่ชัดเจน สำเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติจะต้องทำ Re-Entry Permit ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นวีซ่ากรณีดังนี้

        หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุหรือสามเณร

 • ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทำวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้อง รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการ

แทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี**

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 2. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป
 3. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท