Menu Close

ทัวร์ไต้หวัน Super Taiwan 5D3N เริ่ม 12,888 เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้น
฿12,888
รหัสทัวร์ 4809
สายการบิน NOK SCOOT
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ไต้หวัน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

∞ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ

∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน

∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี      

เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา  

พัก: ไทจง 1คืน  ไทเป 2คืน  

เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
ท่าอากาศยานดอนเมือง
2
ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่- หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เที่ยง, เย็น
WE MEET HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3
ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า, เที่ยง
RELITE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง
เช้า, เที่ยง
RELITE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30มีนาคม-3เมษายน 62
13,888
4,500
13,888
จอง
31มีนาคม-4มษายน 62
12,888
4,500
12,888
จอง
3-7 เมษายน 62
16,888
4,500
16,888
จอง
4-8 เมษายน 62
18,888
4,500
18,888
จอง
6-10 เมษายน 62
16,888
4,500
16,888
จอง
7-11 เมษายน 62
14,888
4,500
14,888
จอง
10-14 เมษายน 62
21,888
4,500
21,888
จอง
11-15 เมษายน 62
22,888
4,500
22,888
จอง
13-17 เมษายน 62
22,888
4,500
22,888
จอง
14-18 เมษายน 62
16,888
4,500
16,888
จอง
17-21 เมษายน 62
14,888
4,500
14,888
จอง
18-22 เมษายน 62
14,888
4,500
14,888
จอง
20-24 เมษายน 62
13,888
4,500
13,888
จอง
21-25 เมษายน 62
12,888
4,500
12,888
จอง
24-28 เมษายน 62
14,888
4,500
14,888
จอง
25-29 เมษายน 62
14,888
4,500
14,888
จอง
27เมษายน-1พฤษภาคม 62
18,888
4,500
18,888
จอง
28เมษายน-2พฤษภาคม 62
16,888
4,500
16,888
จอง
1-5 พฤษภาคม 62
15,888
4,500
15,888
จอง
2-6 พฤษภาคม 62
14,888
4,500
14,888
จอง
4-8 พฤษภาคม 62
13,888
4,500
13,888
จอง
5-9 พฤษภาคม 62
12,888
4,500
12,888
จอง
8-12 พฤษภาคม 62
14,888
4,500
14,888
จอง
9-13 พฤษภาคม 62
14,888
4,500
14,888
จอง
11-15 พฤษภาคม 62
13,888
4,500
13,888
จอง
12-16 พฤษภาคม 62
12,888
4,500
12,888
จอง
15-19 พฤษภาคม 62
16,888
4,500
16,888
จอง
16-20 พฤษภาคม 62
18,888
4,500
18,888
จอง
18-22 พฤษภาคม 62
16,888
4,500
16,888
จอง
19-23 พฤษภาคม 62
14,888
4,500
14,888
จอง
22-26 พฤษภาคม 62
14,888
4,500
14,888
จอง
23-27 พฤษภาคม 62
13,888
4,500
13,888
จอง
25-29 พฤษภาคม 62
13,888
4,500
13,888
จอง
26-30 พฤษภาคม 62
12,888
4,500
12,888
จอง
29พฤษภาคม-2มิถุนายน62
14,888
4,500
14,888
จอง
30พฤษภาคม-3มิถุนายน62
15,888
4,500
15,888
จอง
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
12,888 12,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
18,888 18,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
21,888 21,888 4,500
จอง
22,888 22,888 4,500
จอง
22,888 22,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
12,888 12,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
18,888 18,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
15,888 15,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
12,888 12,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
12,888 12,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
18,888 18,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
12,888 12,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
15,888 15,888 4,500

รายละเอียด

วันแรก           ท่าอากาศยานดอนเมือง   

22.30 น.      —พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

 

 

 

 

 

วันที่สอง        ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-
หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                                        ä อาหาร เที่ยง,เย็น

00.30/02.25Qเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182

(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง

05.05/07.05Qเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

(เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง)  เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ(บริการอาหารว่างบรถบัส)  

จากนั้นเดินทางสู่เมืองหนานโถวนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดด  เด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยันจันทรา  นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง จากล่องเรือเสร็จนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

เที่ยง             ä รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวันจำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือ ว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่าน  จะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้ม ตามผนังและกำแพงในหมู่บ้าน ด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน

ค่ำ                ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งที่ตลาด ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้าและอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถี ชีวิตของชาวไต้หวัน

:เดินทางเข้าสู่ที่พัก WE MEET  HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน:              

 

 

 

 

 

วันที่สาม     ไทจง-ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ä เช้า,เที่ยง,–

เช้า                  ä บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก  ท่านเดินทาง สู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
จากนั้นนำท่านได้ช็อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic และของฝากของไต้หวัน

เที่ยง             ä รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา

บ่าย              นำท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติ แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไคเช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ นำท่านไป วัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ.1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาจีน

รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของ

ความ เป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100องค์ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง,เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรักนำท่านสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ เต้าหู้เหม็น ไก่ทอด น้ำมะระปั่น และอื่น ๆ อีกมากมาย

(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง )

                     :นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RELITE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่          ไทเป – จิ่วเฟิ่น – เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง  ä เช้า,เที่ยง,—                                                                                     

เช้า                 äบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชองจึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำจนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์”เปยฉิงเฉิงชื่อ”และ”อู๋เหยียนเตอะซันซิว”ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้งให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตาอีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหนท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก

เที่ยง            äรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

เดินทางสู่ ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า ตึกที่มีความสูงถึง 509เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคาร มีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป(NewTaipei City) จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี(PingxiLine)อยู่ระหว่างสถานีซือเฟิ่นและสถานีต้าหัว(Dahua Station) ชื่อ“ซือเฟิ่น”ตั้งตามชื่อของครอบครัวดั้งเดิมผู้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยว ซื่อเฟิ่นคือการปล่อยโคมลอยจากสถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเล่นที่ถนน สายเก่าซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้าร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนคำอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการ(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าโคม) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ไทเปเมืองหลวงของไต้หวัน นำท่านเยี่ยมชมสินค้าส่งออกชื่อดังของไต้หวันที่ศูนย์ GERMANIUM POWER เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGERแบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆเช่น,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก

 

 (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

                      :นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RELITE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกันหรือระดับใกล้เคียงกัน

 

 

 

 

 

 

 

               

วันที่ห้า       สนามบินเถาหยวน  –  ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า                  ä อาหารเช้าแบบกล่องที่สนามบิน นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

06.05/09.10น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 Q

(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง

08.55/12.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก  3คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น

 

ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200  NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

 

การชำระเงิน

เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านชำระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง

2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ

7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป)
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น