Menu Close

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป…ไทเป 2 อุทยาน 5D3N เริ่ม 15,900 เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น
฿15,900
รหัสทัวร์ 2867
สายการบิน THAI LION AIR
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ไต้หวัน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไต้หวัน บินสบายไปไทเป เที่ยว 2 อุทยาน
– ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
– ชมอุทยานอาลีซาน
– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
– หมู่บ้านสายรุ้ง
– ล่องเรือสุริยันจันทรา
– ไทเป 101
– ช็อปจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง
พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี + สเต็กจานร้อน+Seafood
ฟรี!! ชุดของแถม เสื้อ ถุงผ้า

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
2-6 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
3-7 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
4-8 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
9-13 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
10-14 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
11-15 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
16-20 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
17-21 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
18-22 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
23-27 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
24-28 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
25-29 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
30 พ.ย.- 4 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
1-5 ธ.ค.61
17,900
6,000
17,900
จอง
2-6 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
7-11 ธ.ค.61
17,900
6,000
17,900
จอง
8-12 ธ.ค.61
17,900
6,000
17,900
จอง
9-13 ธ.ค.61
17,900
6,000
17,900
จอง
14-18 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
15-19 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
16-20 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
21-25 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
22-26 ธ.ค.61
16,900
4,000
16,900
จอง
23-27 ธ.ค.61
16,900
4,000
16,900
จอง
28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค. 62
20,900
6,000
20,900
จอง
29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค. 62
20,900
6,000
20,900
จอง
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
20,900
6,000
20,900
จอง
4-8 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
5-9 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
6-10 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
11-15 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
12-16 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
13-17 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
18-22 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
19-23 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
20-24 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
25-29 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
26-30 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
27-31 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
1-5 ก.พ.62
20,900
6,000
20,900
จอง
2-6 ก.พ.62
20,900
6,000
20,900
จอง
3-7 ก.พ.62
20,900
6,000
20,900
จอง
8-12 ก.พ.62
20,900
6,000
20,900
จอง
9-13 ก.พ.62
20,900
6,000
20,900
จอง
10-14 ก.พ.62
17,900
6,000
17,900
จอง
15-19 ก.พ.62
16,900
4,000
16,900
จอง
16-20 ก.พ.62
16,900
4,000
16,900
จอง
17-21 ก.พ.62
16,900
4,000
16,900
จอง
22-26 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
23-27 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
24-28 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
1-5 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
2-6 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
3-7 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
8-12 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
9-13 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
10-14 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
15-19 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
16-20 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
17-21 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
22-26 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
23-27 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
17,900 17,900 6,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
17,900 17,900 6,000
จอง
17,900 17,900 6,000
จอง
17,900 17,900 6,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
17,900 17,900 6,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000

รายละเอียด

วันแรก            สนามบินดอนเมือง                                                ä(-/-/-)

 

23.30 น.          พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7

                   เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง           สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน(ไทเป) หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง

 • วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)

 

03.30 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

08.00น.           เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เช้า                äบริการอาหารเช้า อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)

เที่ยง              äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี

จากนั้น           นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด

สักการะ           อัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่

นำท่าน            สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู

จากนั้น            นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเจียอี้

ค่ำ                äบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อนให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์

 

ที่พัก              Ali Mountain Oriental Pearl International Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอี้)พัก 1 คืน

 

 

 

 

 

วันที่สาม          เจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต

ä(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

 

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น           เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกา

 

เที่ยง              äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง

จากนั้น           นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง

นำท่าน            เดินทางกลับเมืองไถจง

นำท่านเดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่แห่งนี้ติดกับหมายลัยฟ่งเจี๋ยทำให้มีนักศึกษาของมหาลัยมาเดินเป็นจำนวนมาก มีสิ้นค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ

ค่ำ                äอิสระอาหารค่ำ ณ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

ที่พัก              King bridge hotel หรือเทียบเท่า (เมืองไถจง)

 

 

 

 

 

วันที่สี่             ไทเปร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดงอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ชอปปิ้งซีเหมินติง                      ä(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)

 

เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

จากนั้น           นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกน้ำทะเลสีครามสวยงามแปลกตา

 

เที่ยง              äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน

จากนั้น           นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา

 

จากนั้น           นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง

 

จากนั้น           นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ตึกไทเป 101ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ

 

ค่ำ                นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

ค่ำ                äอิสระอาหารค่ำ ณ ซีเหมินติง

ที่พัก              Ehome Hotel หรือ Century Hotelหรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน)

 

 

 

 

วันที่ห้า            ไทเป สนามบินเถาหยวน สนามบินดอนเมือง                                   ä(เช้า/-/-)

 

เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.55 น.          เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

14.20 น.           เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้กำหนด
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยทำการจองและชำระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

การชำระเงิน

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

กรณียกเลิก

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด

2.3 ยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น