Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์..ฮ่องกง OCEAN PARK 3 วัน 2 คืน เริ่ม 13,900 เดินทางโดยสายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น
฿13,900
รหัสทัวร์ 7075
สายการบิน Egypt Air (MS)
ระยะเวลา 3D2N
ประเทศ ฮ่องกง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

สวนสนุก OCEAN PARK เต็มวัน

วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม

ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด)

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 4**
2
อิสระเต็มวัน ณ โอเชี่ยน ปาร์ค
เช้า
Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 4**
3
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-08 มิ.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
27-29 มิ.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
04-06 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
11-13 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
18-20 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
25-27 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
08-10 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
15-17 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
22-24 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
29-31 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
12-14 ก.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
19-21 ก.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
10-12 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
17-19 ต.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
22-24 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
24-26 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900

รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

11.30 น.            พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q เคาน์เตอร์สายการบินอิยิปต์แอร์ Egypt Air (MS) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

14.25 น.             ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน MS 960  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

18.00 น.            ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit  B”

จากนั้น              นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 4**

 

วันที่สอง           อิสระเต็มวัน ณ โอเชี่ยน ปาร์ค 

เช้า                    บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              ให้ท่านได้ อิสระเต็มวัน ณ OCEAN PARK สวนสนุกแห่งนี้ประกอบพื้นที่ด้วยกัน 2โซนใหญ่ๆ และเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซนสวนสนุก ที่มีเครื่องเล่นทั้งม้าหมุนสำหรับเด็กไปจนถึงเครื่องเล่นหวาดเสียว เช่น HAIR RAISER รถไฟเหาะที่ท้าทายความกล้าของผู้เล่นได้เป็นอย่างดี ร่วมด้วยเครื่องเล่นยอดฮิตอีกมากมายทั้ง THE FLASH, WHIRLY BIRD, RAGING RIVER, BUMPER BLASTER, REV BOOSTER, MINE TRAIN ฯลฯ

อีกทั้งท่านสามารถนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของโอเชี่ยนปาร์ค มีความสูงถึง 205 เมตรเหนือทะเลจีนใต้ สามารถรับส่งผู้เข้าชมไปยังอีกฝั่งของโอเชี่ยนปาร์ค ได้กว่า 3,600 คนต่อชั่วโมง เนื่องจากมีกระเช้าให้บริการถึง 252 คัน และสามารถชมวิวของทะเลได้อีกด้วย หรือท่านไหนที่อยากจะย่นระยะเวลาเดินทางให้เร็วขึ้นก็สามารถที่จะนั่งรถไฟ OCEAN EXPRESS แทนการนั่งกระเช้าได้เช่นกัน และอีกหนึ่งโซนที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ คือ โซนสวนสัตว์ที่มีสัตว์นานาชนิดให้ท่านได้เพลิดเพลินชม ทั้งแพนด้า แพนกวิน หมีโคลอาล่า สุนัขจิ้งจอกอาร์คติก แมวน้ำ ปลาโลมา และสัตว์พันธุ์อื่นๆอีกมากมาย และยังมีการโชว์ให้อาหารสัตว์ที่เปิดให้ชมเป็นรอบๆอีกด้วย และการแสดงโชว์จากสัตว์ต่างๆที่ไม่ควารพลาด เช่น โชว์บินผาดโผนของเหยี่ยว โชว์ความน่ารักแสนรู้ของโลมาและแมวน้ำ เป็นต้น (พิเศษ!!รวมค่าเข้าOCEAN PARK) (อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย)

จากนั้น              นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 4**

 

วันที่สาม           วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – จิวเวอร์รี่ – อิสระช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ                                                                                                                    เช้า                   บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง โด่งดังในเรื่องการงานและธุรกิจขอฌชคขอลาภ จากนั้นนมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก

(วัดหวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วน ตั้งแต่ปลาย มี.ค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ยังมีบางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะได้ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้งค่ะ)

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น             นำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)     

ได้เวลาสมควร    นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok

20.50 น.            เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอิยิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

22.40 น.            ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 46 กก.ต่อ 2 ใบ / ท่าน (แบ่งเป็น 23 กก.ต่อ 1 ใบ)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน **เริ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 เป็นต้นไป**

(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

การชำระเงิน

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

กรณียกเลิก :

ไม่คืนเงินทุกกรณี

 

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน