Menu Close

ทัวร์ยุโรป HASHTAG EUROPE CLASSIC (TITLIS) 9D 6N เริ่มต้น 63,999 เดินทางโดยสายการบิน THAIAIRWAYS

ราคาเริ่มต้น
฿63,999
รหัสทัวร์ 11060
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 9D6N
ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • อิตาลี: มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, กรุงโรมโคลอสเซี่ยมน้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน,หอเอนปิซ่า,เมืองเวนิส, กรุงมิลาน
 • สวิตเซอร์แลนด์: เมืองลูเซิร์น, สิงโตหินผาแกะสลัก, แองเกลเบิร์ก,นั่งกระเช้าหมุน 360 องศาขึ้นยอดเขาทิตลิส
 • ฝรั่งเศส: ประตูชัย, หอไอเฟิล,พระราชวังแวร์ซายส์, ล่องเรือแม่น้ำแซนน์, ย่านมงมาร์ต
 • ช้อปปิ้ง!! เทรนด์แฟชั่นล่าสุดที่ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยตต์และถนนชองป์เอลิเซ่
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ
2
กรุงเทพฯ – กรุงโรม (อิตาลี) –ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–โคลอสเซี่ยม– น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน –ปราโต้
เที่ยง, เย็น
HOTEL PRESIDENT PRATO หรือเทียบเท่า
3
ปราโต้ - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิสเมสเตร้–เกาะเวนิส–เวนิสเมสเตร้
เช้า, เที่ยง, เย็น
MERCURE VENEZIA MARGHERA หรือเทียบเท่า
4
เวนิส– มิลาน – ลูเซิร์น
เช้า, เย็น
IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า
5
ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - สะพานชาเปล –แองเกลเบิร์ก– ยอดเขาทิตลิส– ดีจอง
เช้า, เที่ยง, เย็น
MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า
6
ดีจอง –แวร์ซายส์–พระราชวังแวร์ซายส์– กรุงปารีส – ล่องแม่น้ำแซนน์
เช้า, เที่ยง, เย็น
BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า
7
กรุงปารีส– ย่านมงมาร์ต–โบสถ์พระหฤทัย–ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยต
เช้า, เที่ยง
BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า
8
ปารีส - กรุงเทพฯ
เช้า
9
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 JUN - 01 JUL 2020
63,999
11,900
จอง
จอง
63,999 11,900

รายละเอียด

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

21.00น.        คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

วันที่สอง กรุงเทพฯ – กรุงโรม (อิตาลี) – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน – ปราโต้

00.20 น.       บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

06.50 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระและผ่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว / นำท่านสู่ นครรัฐอิสระวาติกันศูนย์กลางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่ประทับขององค์ประมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของกรุงโรมที่ตั้งอยู่ใน เขตรัฐวาติกัน เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวาติกัน  และเป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) เมืองหลวง และ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ ประเทศอิตาลี / นำท่านถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อดีตใช้เป็นสถานที่ต่อสู้ของนักรบต่างๆ จุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ถือเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อีกมากมาย /ชมประตูชัยคอนสแตนติน (ARCH OF CONSTANTINE) ประตูชัยคอนสแตนติน/นำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล (VICTOR EMMANUEL  MONUMENT) หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผู้สถาปนาประเทศอิตาลี พร้อมชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม (ROMAN FORUM)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกที่บ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมีอำนาจน้ำพุเทรวี่แห่งนี้ท่านสามารถลิ้มลองไอครีมโฮมเมดเจลล่าโต้ต้นตำหรับสไตล์อิตาเลี่ยนได้ที่นี่นำท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้นปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะพักผ่อนเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าของที่ระลึกต่างๆ / นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้ (PRATO) (ประมาณ 4.30 ช.ม.)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PRESIDENT PRATO หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม      ปราโต้ –ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า  –เกาะเวนิส– โบสถ์เซนต์มาร์ค – สะพานถอนหายใจ – เวนิสเมสเตร้

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่   เมืองปิซ่า (PISA) (ประมาณ 1.15 ช.ม.) เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลก อยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์ในเป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซ่าอยู่ในแคว้นตอสกานา ประเทศอิตาลี / นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสกัมโปเดย์มีราโกลี (CAMPO DEI MIRACOLI) ซึ่งแปลว่า “จัตุรัสอัศจรรย์”ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในชื่อ “จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า” คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (DUOMO DI PISA),หอเอน (TORRE),หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เริ่มสร้างปีค.ศ.1173 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1372 องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ.1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เวนิสเมสเตร้ (VENICE MESTRE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต(VENETO) เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่งและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี /นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชมจัตุรัสซามาร์โค จัตุรัสที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีที่มี โบสถ์เซนต์มาร์ค เป็นฉากหลังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำอันงดงาม ผ่านชมสะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่างพระราชวังเดิม “DOGE PALACE” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชมคลองใหญ่คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และสะพานริอัลโต้ งานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

                   อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 / นำท่านนั่งเรือกลับสู่ เวนิสเมสเตร้

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE VENEZIA MARGHERA หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สี่          เวนิสมิลาน ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN)  (ประมาณ 3 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี เมืองสำคัญทางตอนเหนือของอิตาลี และเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น ดีไซน์เนอร์ ของอิตาลีหลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิลานเพื่อให้ท่านเดินชมความสวยงามของบริเวณภายนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ มิลาโนดูโอโม และชม แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล ศูนย์การค้าแห่งแรกของมิลาน ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาวินซี่ ศิลปินชื่อดังของอิตาลี ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของอิตาลี

เที่ยง            อิสระอาหารกลางวัน ไม่รวมอยู่ในรายการ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ประมาณ 3.15 ช.ม.)เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” ถือเป็นเมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสเซอร์แลนด์และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ตรงทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ โดยจะถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขุนเขา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า      ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานชาเปล–แองเกลเบิร์ก– ยอดเขาทิตลิส– ดีจอง (ฝรั่งเศส)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (LION MONUMENT) สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส แวะถ่ายภาพกับสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์นสะพานชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มี อายุกว่า 600 ปี ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ (REUSS RIVER)ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการ ช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาทิเช่น ช็อคโกแลต และร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซี่ / นําท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ประมาณ 45 นาที)เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี นั่งกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็นอาคารใหญ่มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นแรกมีทางเดินออกไปเพื่อชมถ้ำน้ำแข็ง (ICE GROTTO) ซึ่งเป็นถํ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ภายในเป็นผนังนํ้าแข็งพร้อมมีคําอธิยายเป็นจุด ๆ ส่วนที่ชั้น 2 เป็นภัตตาคาร และชั้น 3 เป็นร้านขายของ เช่นร้านขายนาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นบนสุดจะเป็นชั้นที่ท่านสามารถเดินยํ่าหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (ประมาณ 5.30 ช.ม.) ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายแดนที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และอดีตเป็นเมืองหน้าด่านของฝรั่งเศสในสมัยราชวงศ์บูร์มองส์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่หก        ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์– ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) (ประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส หนึ่งในเมืองหลวงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัย นครหลวงแห่งแฟชั่น การศึกษา บันเทิง วิทยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ” เมืองในฝันที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย              นำท่าน เข้าชมภายในพระราชวังแวร์ซายส์ พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดินผ่านห้องท้องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม อันเป็นสถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยุธยาเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และยังเป็นห้องที่เซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นภายในเขตอุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวัง / นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนต์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่เจ็ด       กรุงปารีส – ย่านมงมาร์ต– หอไอเฟิล– จัตุรัสทรอคาเดโร – ประตูชัยนาโปเลียน –ช้อปปิ้ง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต (MONMARTRE) เนินเขาที่สูงที่สุดในปารีส  นําท่านนั่งรถรางขึ้นชมวิหารพระหฤทัย (SACRE COEUR) เป็นโบสถ์แบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทน์ที่สวยที่สุดในกรุงปารีส ณ บริเวณนี้คุณจะได้ชมกรุงปารีสที่แสนจะน่าประทับใจ พร้อมรื่นเริงไปกับนักดนตรีพเนจรที่มาขับกล่อมดนตรีให้กับผู้มาเยือน บริเวณมงมาร์ตมีบาร์ คาเฟ่ ร้านค้าน่ารัก เบียดเสียดกันมากมาย รวมถึงสินค้าที่ระลึกให้ท่านเลือกชม เลือกซื้อ ได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟิล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก (หมายเหตุ:ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ของหอไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) / นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ดังคำพูดที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู”ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลเดอโกล หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “จัตุรัสแห่งดวงดาว”จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านฌ็องป์เอลิเซ่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฝรั่งเศสที่ทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัยอิสระช้อปปิ้งย่านถนนโฮลมาน ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE ) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันแบบเต็ม ๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน้ำหมอแบรนชื่อดังที่มีให้ท่านได้เลือกชมอย่างมากมาย และร้านสินค้า

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยุ่ในรายการ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่แปด           กรุงปารีส – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลเพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนเดินทางกลับ

13.40 น.            บินลัดฟ้าออกเดินทงกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

 

 

วันที่เก้า             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.55 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ              

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป- กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

การชำระเงิน

ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดโดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. 4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วันหักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44วันหักค่ามัดจำ 30,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14วันคิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ