Menu Close

ทัวร์ยุโรป BEST OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8D6N เริ่ม 64,900 เดินทางโดยสายการบิน LUFTHANSA (LH) / AUSTRIAN AIRLINES (OS)

ราคาเริ่มต้น
฿64,900
รหัสทัวร์ 11092
สายการบิน Lufthansa Airline / Austrian Airlines‎
ระยะเวลา 8D6N
ประเทศ ยุโรป
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • จตุรัสมาเรียน # ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก #สวนมิราเบล
  • ฮัลทัทท์ (มรดกโลก) # ปราสาทครุมลอฟ
  • ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ #พระราชวังเชินบรุนน์

 

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมัน)
เย็น
AZIMUT HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า
2
จตุรัสมาเรียน – ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - ซาลสบวร์ก – ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก – บ้านพักโมสาร์ท - ผ่านชม สวนมิราเบล
เช้า, เที่ยง, เย็น
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า
3
ฮัลทัทท์ (มรดกโลก) – เวลส์ – เชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) – ปราสาทครุมลอฟ
เช้า, เที่ยง, เย็น
HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า
4
ปราก – ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส แคทเทอร์ดรอล - มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา - สะพานชาร์ลส์
เช้า, เที่ยง, เย็น
HOTEL DUO, PRAGUE หรือเทียบเท่า
5
ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์
เช้า, เที่ยง, เย็น
HOLIDAY INN BUDAPEST – BUDAORS หรือเทียบเท่า
6
บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - มหาวิหารแมททิอัส (มรดกโลก)- ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - จตุรัสวีรบุรุษ - เวียนนา
เช้า, เที่ยง, เย็น
NOVUM HOTEL KAVALIER WIEN หรือเทียบเท่า
7
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ (มรดกโลก) – พระราชวัง ฮอฟบวร์ก - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง, เย็น
8
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 – 18 เมษายน 2563
64,900
9,000
57,900
64,900
จอง
จอง
64,900 57,900 9,000 64,900

รายละเอียด

วันที่1 กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมัน)
07.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G สายการบินลุฟท์ฮันซ่าเยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง
09.40น. เหินฟ้าสู่ สนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่าเยอรมัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LH 5447
17.15น. ถึง สนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูของยุโรป เมืองมิวนิค หลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่างเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้ เคยตกอยู่ภายใต้ราชวงศ์วิทเทลสบาคที่ปกครอง และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว … บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AZIMUT HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า
วันที่2 จตุรัสมาเรียน – ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน – ซาลสบวร์ก – ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก – บ้านพักโมสาร์ท – ผ่านชม สวนมิราเบล
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่ จตุรัสมาเรียน (Marienplatz) เขตเมืองเก่าใจกลางเมืองแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยและนักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกมุมของเมืองมิวนิคล้วนเกิดขึ้นด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งราชวงศ์วิทเทลสบาคทั้งสิ้น
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ และเป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี ระดับโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) (144 กิโลเมตร / 2.15 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า
… นำท่านเที่ยวชม LANDMARK ต่างๆ ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มี“ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก HOHENSALZBURG FORTRESS เป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้ ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปถ่ายภาพที่ระลึกหน้า บ้านพักโมสาร์ท ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรีย ภาคภูมิใจ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตร์ของครอบครัวโมสาร์ท ให้ท่านได้เดินเล่นในอาณาบริเวณ “จตุรัสโมซาร์ท ” พร้อมชม “อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” แล้วผ่านชม สวนมิราเบล และ น้ำพุเพกาซัส เป็นฉากที่มาเรียและเด็กร้องเพลงและ เต้นรำกัน ภายในพระราชวังเดิมของสวนมิราเบลจะตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน เยี่ยมชม สวนแคระ“ ซแวร์เกิลการ์เท่น” ที่แปลกตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า
วันที่3 ฮัลทัทท์ (มรดกโลก) – เวลส์ – เชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) – ปราสาทครุมลอฟ
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (75 กิโลเมตร / 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก” เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย อยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลล์สตัทท์เทอร์ ซี (Hallstatter See) สัมผัสกับความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์
นำท่านเดินเที่ยวชม เมืองฮัลล์ทัทท์ สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้มไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่านให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมเมือง ปัจจุุบันเมืองฮัลล์สตัทท์ และเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ใฝ่ฝันออยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (210 กิโลเมตร / 3.30 ชั่วโมง) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมนติกดั่งเทพนิยาย จุดเด่นของเมืองนี้คือ มีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมือง เหมือนกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นจากขั้ว ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
นำท่านแวะถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทครุมลอฟ เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ที่ดูใหญ่โตเคยเป็นที่อยู่ของลอร์ดโรเซนเบิร์กและท่านลอร์ดชวาร์เซนเบิร์ก ผู้ทรงอำนาจในยุคนั้น ปัจจุบันเป็นที่เก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์พีเรียดของอังกฤษสิ่งทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ) รวมถึงอาวุธทางประวัติศาสตร์และหอศิลป์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า
วันที่4 ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส แคทเทอร์ดรอล – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา – สะพานชาร์ลส์
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า ออกเดินทางสู่ กรุงปราก (170 กิโลเมตร / 3 ชั่วโมง) (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ความโดดเด่นและความเงียบสงบของเมืองเก่าแก่ เมื่อ ค.ศ. 1992 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ปรากเป็นมรดกโลก มีแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) ไหลผ่านกรุงปรากจึงมีสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาอยู่หลายแห่งเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทปราก (Prague Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 เคยเป็นปราสาทของกษัตริย์แห่งเช็กในอดีต ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตรและความกว้างประมาณ 130 เมตร เป็นที่เก็บมงกุฎเพชรซึ่งทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้เมืองปราก รอบๆตัวปราสาทยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง
นำท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส แคทเทอร์ดรอล (St.Vitus Cathedral) ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างในสมัยศตวรรษที่ 14 แบบสถาปัตยกรรมโกธิก ประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาชม พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) เป็นอาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัส สร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ มีการสร้างหลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย และที่พลาดไม่ได้คือบริเวณ Vladislav Hall ที่ก่อสร้างด้วยศิลปะของยุคโกธิกที่มีเพดานเป็นลายดอกไม้และกระจกบานสูงแสนงดงาม ชม มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา (The St.George’s Basilica) ตัวอาคารเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอก แต่ ภายในกลับตกแต่งด้วยด้วยสไตล์โรมาเนสก์ที่ให้บรรยากาศ เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน โบสถ์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นส่วนของปราสาทปรากที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เช็ก
นำท่านแวะถ่ายภาพ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สะพานได้เชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค้ำยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้ก็คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตั้งอยู่สองข้างสะพานราว 30 องค์ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีรูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโปมุก เป็นรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดบนสะพาน เดิมมีชื่อเรียกว่า สะพานหิน หรือ สะพานแห่งกรุงปราก แต่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สะพานชาร์ลส์” “Charles Bridge” เมื่อปี ค.ศ. 1870 เปรียบเสมือนสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL DUO, PRAGUE หรือเทียบเท่า
วันที่5 ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า ออกเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (329 กิโลเมตร / 4.45 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย บน 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองนี้และเวียนนายังเป็นเมืองหลวง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากที่สุดในยุโรป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบูดาเปสต์ (200 กิโลเมตร / 3 ชั่วโมง) นครหลวงแสนสวยของประเทศฮังการีที่ได้ชื่อว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” เมืองที่คั่นด้วยแม่น้ำดานูบที่สวยงามแยกเมืองเก่าและเมืองใหม่ออกเป็นสองฝั่ง คือฝั่งเมืองบูดาและฝั่งเมืองเปสต์ เมืองที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN BUDAPEST – BUDAORS หรือเทียบเท่า
วันที่6 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – มหาวิหารแมททิอัส (มรดกโลก) – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – จตุรัสวีรบุรุษ – เวียนนา
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า นำท่าน ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ แม่น้ำยาวที่สุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 2 ของยุโรป มีต้นกำเนิดที่แถบป่าดำในเยอรมนี เกิดจากแม่น้ำเล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำดานูบที่เมือง Donaueschingen ถือเป็นเม่น้ำสายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรปที่ไหลผ่านเมืองต่างๆ และมีความเชี่ยวของน้ำน้อยมาก กิจกรรมหลักที่มาถึงบูดาเปสต์คือ การสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่งแม่น้ำ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก
นำท่านแวะถ่ายภาพ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีอายุกว่า 700 ปี มีความสวยงามด้วยหลังคาสลับสีแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค โบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง
นำท่านชม ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบ สร้างเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงฮังกาเรียน ผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกราน หอคอยทั้ง 7 ยอดหมายถึงตัวแทนผู้นำทั้ง 7 เผ่า นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของบูดาเปสต์สามารถเห็นวิวได้แบบพาโนรามา

นำท่านแวะถ่ายภาพ จตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ ตั้งอยู่กลางลาน สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี เสาสูงตระหง่านเป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล เป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นที่เสาระเบียงประดับไปด้วยรูปหล่อของบุคคลสำคัญของฮังการี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (243 กิโลเมตร / 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรีย มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแสนสะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกแห่งปี 2014 เวียนนายังถือว่าเป็นในเมืองสุดแสนโรแมนติก เป็นฮันนีมูนเดสติเนชั่นในฝันของคู่รักนับล้านรอบโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่หมู่บ้านกรินซิ่ง ลิ้มรส ขาหมูย่าง ไส้กรอกเวียนนา ชิมไวน์รสเลิศ ซึ่งผลิตในหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมชมดนตรีพื้นเมือง
ที่พัก NOVUM HOTEL KAVALIER WIEN หรือเทียบเท่า
วันที่7 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ (มรดกโลก) – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ – กรุงเทพฯ
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อัญมณีแสนสวยแห่งกรุงเวียนนา เป็นอาคารในสไตล์โรโคโคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดำริให้สร้างพระราชวังที่โอ่อ่าหรูหรา โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านแวะถ่ายภาพ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดูหนาวที่งดงาม ก่อสร้างขึ้นในปี 1275 ประกอบด้วยปีกอาคารกว่า 18 ส่วนและ ห้องมากกว่า 2,000 ห้องเอกลักษณ์ของพระราชวังแห่งนี้ คือ ยอดโดมสีเขียวที่งดงาม เคยเป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ออสเตรียฮังการีมายาวนานกว่า 600 ปี ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นที่พักของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเป็นที่ทำงานของหน่วยงานราชการ
นำท่านสู่ย่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ (Karntnerstrasse) ถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน เป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทั้งเครื่องแก้วคริสตัล ของสะสม หรือของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควร พร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริการรถโค้ชนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.20น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 025
*** พักค้างคืนบนเครื่องบิน ***
วันที่8 กรุงเทพฯ
14.20น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง **ชำระก่อนเดินทาง**

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย 60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และค่าบริการศูนย์ยืนคำร้อง VFS GLOBAL CENTER ท่านละ 1,250 บาท ***ชำระตรงกับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า***

3. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

5. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. การชำระค่าบริการ
    2.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
    2.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง (ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าวีซ่า)

2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

3 ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์

4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

5 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 5,000 บาท ต่อ ท่าน

6 กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 12,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)

7 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น