Menu Close

ทัวร์ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน เริ่ม 62,500 เดินทางโดยสารการบิน Thai

ราคาเริ่มต้น
฿62,500
รหัสทัวร์
สายการบิน Thai
ระยะเวลา 9D5N
ประเทศ ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี

ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe

เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-ทรัวส์-เบอซองซง-
อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ
2
ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน-เวอร์ลิซี่ (ฝรั่งเศส)
เที่ยง, เย็น
โรงแรมระดับ 4 ดาว
3
เวอร์ลิซี่-ทรัวส์-เบอซองซง (ฝรั่งเศส)
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรมระดับ 4 ดาว
4
เบอซองซง (ฝรั่งเศส)-จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรมระดับ 3 ดาว
5
อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี)
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรมระดับ 4 ดาว
6
เวนิส-ปิซ่า (อิตาลี)
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรมระดับ 4 ดาว
7
ปิซ่า-โรม (อิตาลี)
8
โรม (อิตาลี)
เช้า
9
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-23 ก.พ. 2562
62,900
7,900
จอง
29 มี.ค.-6 เม.ย.2562
62,900
7,900
จอง
จอง
62,900 7,900
จอง
62,900 7,900

รายละเอียด

วันที่ 1             กรุงเทพฯ

21.00น.             นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย

เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ    กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น            รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี      การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

 

 

 

วันที่2            ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน-เวอร์ลิซี่ (ฝรั่งเศส)

00.05 น.        นำท่านออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

06.50 น.             เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ Charles de Gaulle สนามบินกรุงปารีส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย เดิมนั้นแวร์ซายส์เป็นเพียงเมืองเล็กๆ    แห่งหนึ่งเท่านั้น มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบทอื่นๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตร บรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าสร้างพระตำหนักขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มมีการปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทั้งหมด 5 แสนล้านฟรังค์คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก  การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่ง ฝรั่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์ยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ นำท่านชมภายในที่มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้อง บรรทม  ห้องเสวย  ห้องสำราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง อาทิ ห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์อันสวยงาม ในพระราชวังแวร์ซายส์มีห้องทั้งหมด 700 ห้อง  รวมภาพวาดทั้งหมด 6,123 ภาพและงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถง กระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังก่อน เดินทางกลับเข้า นครปารีส มหานครที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่านเดินทางกลับเข้าปารีส นำท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทั้งศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นที่ทันสมัย นำท่าน ขึ้นหอไอเฟิล Eiffel Tower หอคอยที่เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศฝรั่งเศสที่รู้จักกันไปทั่วโลก ทั้งยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกอีกด้วย โดยสร้างขึ้นด้วยโครงเหล็กบริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีส และตั้งชื่อตามสถาปนิกและวิศวกรที่ออกแบบหอคอยแห่งนี้คือกุสต๊าฟ ไอเฟิล เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปี ค.ศ.1889 เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และต่อมากลายมาเป็นสัญลักษณ์องกรุงปารีส  จากนั้นนำท่านชมโดยรอบเริ่มจากเก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟิล อีกครั้งบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรัสทรอคาเดโร, ผ่านชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียิปต์, โดมอินวาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็นต้น ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ  จากนั้นหากมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเดินทางริโมวา, กระเป๋าแบรนด์ดัง รวมถึงน้ำหอมต่างๆ

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่เขตเมืองเวอร์ลิซี่เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

วันที่ 3            เวอร์ลิซี่-ทรัวส์-เบอซองซง (ฝรั่งเศส)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

      นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรัวส์ Troyes เมืองหลวงของจังหวัดโอบในแคว้นช็องปาญหรือแชมเปญในประเทศฝรั่งเศส เมืองทรัวส์ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน ราว 150 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมรณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองทรัวส์ ถือเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเป็นมาของมรดกทางวัฒนธรรมและมีสถาปัตยกรรมของอาคารโบสถ์ต่างๆ ที่เป็นแบบโกธิคและยุคฟิ้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรป เมืองสำคัญที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องแชมเปญ นำท่านเยี่ยมชมเมืองทรัวส์ เมืองเก่าแก่ที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางการเคลื่อนพลในสมัยโรมัน ที่ตัดตรงตั้งแต่กรุงโรมไปยังอาณาจักรบริทาเนียอย่าง “ถนนอากริปปา” เริ่มเดินสำรวจที่จัตุรัสใจกลางเมืองอันเงียบสงบ รวมไปถึงบรรยากาศน่ารักของย่านถนนคนเดิน “โมเอ่” ที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ มีโบสถ์เก่าแก่อย่างโบสถ์เซนต์ เออบัน หรือเดินชมโบส์ทรัวส์ ที่ตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงามสะท้อนถึงวัฒนธรรมยุโรปยุคฟื้นฟูศิลปะ อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเดินเล่น

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอซองซง Besancon เมืองแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดดูบส์ Doubs อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นฟรองช์-กงเต้ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนโค้งน้ำซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโรน ซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวกอลในยุคสัมริดราว 1,500 ปี ก่อนคริสตศักราช ถือเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรัรบว่าเป็นหนึ่งศูนย์ประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ให้ท่านชมย่านเมืองเก่า ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัสช็องคอร์โน่ Jean Cornet ซึ่งถูกสร้างในปี ค.ศ.1900 ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนมาถ่ายภาพเก็บไว้ ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ้นต์ช็อง อีกหนึ่งมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิค ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 12 ภายในเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกา และเป็นสถานที่เก็บรักษานาฬิกาดาราศาสตร์และโบราณวัตถุอีกหลายชิ้น และถ่ายรูปกับเนินปราสาทเบอซองซง Citadel of Besancon เนินเขาแห่งนี้ถือเป็นป้อมปราการแข็งแร่งที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ภายในยังประกอบไปด้วยหอสวดมนต์ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติ รวมไปถึงโรงเรียนที่ใช้ในการฝึกสอนทหาร ที่ถูกสร้างมาในปี ค.ศ.1682 ต่อมา ปี 2008 องค์การยูเนสโก้รับรองการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

ค่ำ                       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

วันที่4            เบอซองซง (ฝรั่งเศส)-จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางสู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderwald Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ารักในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่าน ขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ ชมธารน้ำแข็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค  ซึ่งมีความสูงกว่า 3,571 เมตรจากระดับน้ำ
ทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant

บ่าย                 นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากจุงฟราว สู่สถานรถไฟฟ้า เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเป็นเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 570 เมตร ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ ในย่านถนนโฮอีเวก Hoheweg ศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเก้น และยังเป็นที่ตั้งของเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่ยอดเขาจุงฟราวที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าของฝากหรือสินค้าคุณภาพดีของสวิส

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

วันที่5              อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

         นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี เดินทางสู่ เมืองมิลาน Milan หรือ มิลาโน Milano ในภาษา

อิตาเลียนซึ่งป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านชมภายนอกและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม ที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่งดงามด้วยอาคารขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรปที่มียอดแหลมนับร้อยยอดและภายในยังสงบเงียบแต่สวยงามด้วยกระจกสีสเตนกลาส ซึ่งสร้างขึ้นในยปี ค.ศ. 1386  ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี มากว่า 100ปี ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre ตั้งอยู่ในเขตแคว้นเวเนโต้ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

วันที่6            เวนิส-ปิซ่า (อิตาลี)

เช้า                รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะ

      เวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่ที่

จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื้นที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิ้น เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 ล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเทร่ Mestre จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า ผ่านชมความงดงามของทัศนียภาพที่งดงามเป็นระเบียบของบ้านเมืองและบ้านเรือนต่างๆ  นำท่าน ชมหอเอนปิซ่า  Pisa Tower, Leaning Tower นำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “หอเอนปิซ่า” ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่7             ปิซ่า-โรม (อิตาลี)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

           นำท่านเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมากรุงโรม เพื่อชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ โรมเป็นมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย                    นำท่านชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นำท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter’s Basilica แห่งนครรัฐวาติกันที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรอเนซองส์และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มียอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศอิตาลี  ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสำคัญๆ ของคาทอลิค จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชั่วครู่ ก่อนนำท่านมาเดินเล่นบริเวณ ย่านบันไดสเปน Spanish Step แหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม และหากมีเวลาให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี อาทิ Rimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นต้น (เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าของท่าน ให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)  

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

วันที่8         โรม (อิตาลี)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

            นำท่านชมภายนอกพร้อมถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน  ถ่ายภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชมอนุเสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ลหรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่ย่าน โรมันฟอรั่ม ที่เปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑาเซอร์คัส แมกซิมุส
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี ประเทศอิตาลี

13.30 น.             นำท่านออกเดินทางจากกรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945

 

 

วันที่9             กรุงเทพฯ

06.05  น.                เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ      กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น          รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี      การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส // โรม-กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 ต.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน

 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการการนัดหมายและงานด้านเอกสาร ท่านละ 3,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในระหว่างการเดินทางและค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,800 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)
 • ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มีการแจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

การชำระเงิน

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทำการแต่ไม่เกิน 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 • หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 • หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด