Menu Close

ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว อช.ไทรทอง อช.ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 2 วัน 1 คืน เริ่มต้น 4900 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿4,900
รหัสทัวร์ 11919
สายการบิน -
ระยะเวลา 2D1N
ช่วงเวลา 4 ก.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
ประเทศ ไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว อช.ไทรทอง อช.ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

 • อช.ป่าหินงาม – วัดเขาประตูชุมพล – อช.ไทรทอง – ถนนคนเดิน
 • มอหินขาว (อช.ภูแลนคา) – น้ำตกตาดโตน (อช.ตาดโตน) 
 • ฟาร์มโชคชัย – ไร่องุ่นสุพัตรา
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ - อช.ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - อช.ไทรทอง - ถนนคนเดิน
เที่ยง, เย็น
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
2
มอหินขาว (อช.ภูแลนคา) - น้ำตกตาดโตน (อช.ตาดโตน) - ฟาร์มโชคชัย - ไร่องุ่นสุพัตรา – กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04-05 กรกฎาคม 2563
5,200
1,000
4,900
จอง
05-06 กรกฎาคม 2563
5,200
1,000
4,900
จอง
11-12 กรกฎาคม 2563
4,900
800
4,700
จอง
18-19 กรกฎาคม 2563
4,900
800
4,700
จอง
25-26 กรกฎาคม 2563
4,900
800
4,700
จอง
01-02 สิงหาคม 2563
4,900
800
4,700
จอง
08-09 สิงหาคม 2563
4,900
800
4,700
จอง
15-16 สิงหาคม 2563
4,900
800
4,700
จอง
จอง
5,200 4,900 1,000
จอง
5,200 4,900 1,000
จอง
4,900 4,700 800
จอง
4,900 4,700 800
จอง
4,900 4,700 800
จอง
4,900 4,700 800
จอง
4,900 4,700 800
จอง
4,900 4,700 800

รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพฯ – อช.ป่าหินงาม – วัดเขาประตูชุมพล – อช.ไทรทอง – ถนนคนเดิน

 

05.00น.         จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  มุ่งหน้าสู่ ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

05.30น.                   ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

07.30 น.         อิสระอาหารเช้าแถว อ. ลำสนธิ (อาหารง่ายๆ ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู ฯลฯ)

09.30 น.         ถึง อช.ป่าหินงาม นั่งรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชมทุ่งดอกกระเจียว

จุดแรกของการท่องเที่ยวคือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน

จากนั้นนำท่านเดินตามแนวเส้นทางการชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพูสด หยอกเย้ากับสายหมอกยามเช้า ช่างเป็นภาพที่งามตาเหลือเกินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันจนพอใจ

จากนั้นนำท่านนั่งรถต่อไปยัง ป่าหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปี สวยงามสมชื่อ ป่าหินงาม เช่น หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ให้เวลาถ่ายรูปกันจนพอใจ

11.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาประตูชุมพล ชมซุ้มประตูชุมพล และนมัสการพระประธาน

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านมุ่งหน้าสู่ อช.ไทรทอง เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นไปชม ทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งมีทั้งหมด           4 ทุ่ง อาจจะเลือกชมแค่บางทุ่ง แต่ก่อนชมทุ่งดอกกระเจียว จะผ่าน ผาหำหด ให้ท่านได้เสียวสมชื่อ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยครับ

17.00 น.         เปลี่ยนกลับเป็นรถตู้คันเดิม มุ่งหน้าสู่ อ.เมือง ชัยภูมิ นำท่าน Check in เข้าที่พัก อิสระในการพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.         บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร พาท่านไป Shopping ถนนคนเดิน เมืองชัยภูมิ จากนั้นนั่งรถกลับที่พัก แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย … zzzzz

 

วันที่สอง           มอหินขาว (อช.ภูแลนคา) – น้ำตกตาดโตน (อช.ตาดโตน) – ฟาร์มโชคชัย – ไร่องุ่นสุพัตรา – กรุงเทพฯ

 

เช้า               อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านไปยัง มอหินขาว ชม สโตนเฮนจ์ ในแบบของไทย ซึ่งอยู่ในเขต อช.ภูแลนคา

10.30 น.         แวะชม น้ำตกตาดโตน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันพอสมควร

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร มุ่งหน้าสู่ ฟาร์มโชคชัย ให้ท่านได้ซื้อของฝากจากปากช่อง และลองชิมอืมม!..มิลค์ ผลิตภัณฑ์นมสดชื่อดังของฟาร์มโชคชัย

จากนั้นนำท่านไปยัง ไร่องุ่นสุพัตรา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับผลองุ่นแบบใกล้ชิด และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายจากองุ่นสด อาทิเช่น ไวน์ พาย คุกกี้ น้ำองุ่นสดๆ

สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

สิ้นสุดการให้บริการ

***************************************************************************

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 1 คืน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่ารถท้องถิ่น เที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 24 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 45 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-44 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้