Menu Close

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – HANANO MIYAKO PARK (ทุ่งทานตะวัน) 5D3N เริ่มต้น 16,999 เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น
฿16,990
รหัสทัวร์
สายการบิน THAI LION AIR
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ญี่ปุ่่น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
2
สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (-/L/D) – กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต
เที่ยง, เย็น
โรงแรม ASIA HOTEL KAWAGUCHIKO OR SIMILAR
3
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชา – (B/L/-) ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิ – สวนฮานะโนะมิยาโกะ โคเอน (ทุ่งทานตะวัน)
เช้า, เที่ยง
โรงแรม HEDISTAR HOTEL OR SIMILAR
4
อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี
เช้า
โรงแรม HEDISTAR HOTEL OR SIMILAR
5
สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11-15 กันยายน 2019
19,990
6,000
จอง
13-17 กันยายน 2019
16,990
6,000
จอง
จอง
19,990 6,000
จอง
16,990 6,000

รายละเอียด

วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง                         

22.00 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกTerminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)

สายการบิน THAI LION AIR ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 392 ที่นั่ง
เครื่องใหม่ ลำใหญ่ มีจอทีวี บริการทุกที่นั่ง
(กรุณาเตรียมหูฟังส่วนตัว)

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ

รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่อง 20 กก./ท่าน

(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ท่านจะต้องทำการซื้อเพิ่ม)

 

 

 

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี  กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต  

00.50 น.      เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ SL300 ä บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง

09.10 น.       เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง แล้วนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ

มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ”ถนนช้อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (1)

บ่าย             นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวก วัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ให้ทุกท่านอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กของกรุงโตเกียว

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว(DiverCity Tokyo Plaza) ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ(Odaiba)ในเมืองโตเกียว(Tokyo) สิ่งที่ทำให้ห้างนี้ดังสุดๆต้องยกให้เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้านี่เองล่ะค่ะ เรียกได้ว่าถ้ามาโอไดบะแล้วไม่แวะมาปักหมุดห้างนี้นี่พลาดอย่างแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ได้เป็นสาวกเจ้าหุ่นกันดั้มยังอดที่จะตื่นตาตื่นใจไปด้วยไม่ได้จริงๆ โดยห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียวได้เปิดให้บริการเมื่อปี 2012 ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงเพียบ แต่ที่เด่นสุดก็ตรงมีส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษได้มาชื่นชมอีกด้วย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

                ã นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ASIA HOTEL KAWAGUCHIKO OR SIMILAR  

ค่ำ           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ (2)

หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้       แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย(แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

วันที่ 3 :  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เรียนรู้พิธีชงชา –  ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิ – สวนฮานะโนะมิยาโกะ โคเอน (ทุ่งทานตะวัน)

เช้า               ä บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช  (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร) ภูเขาไฟฟูจิ คือ ภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะของชาวญี่ปุ่น เนื่องด้วยรูปทรงอันสวยงามและด้านมุมที่เกือบจะเท่ากันทุกด้าน ถือเป็นรูปทรงของภูเขาที่หาพบได้ยากในที่อื่นใดบนโลกนี้ ภูเขาไฟฟูจิยังจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดการปะทุครั้งสุดท้ายราว 300 ปีก่อน เป็นเหตุให้บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากเถ้าถ่านภูเขาไฟ กระนั้นปรากฎการณ์ภูเขาไฟเริ่มสงบลงในยุคหลังมานี้ หลายคนจึงพยายามไต่ไปให้ถึงยอดเขาแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนแล้วนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับความรู้สึกของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวคันโตถูกสร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตประมาณ 4 หมื่นคนที่ต้องอพยพออกจากบ้านและเสียชีวิตลงจากเหตุไฟไหม้หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโตในปี 1923 และมีการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณกว่า 1 แสนคนที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในโตเกียวหลังสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น เพราะถือได้ว่า การชงชานั้นคือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน (4)

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิ (Kawaguchiko) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ  และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่ยังเป็นเหมือนเมืองสำหรับการพักผ่อน สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจาก มีทั้งโรงแรม เรียวคัง ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบทะเลสาบสามารถนั่งรถบัสหรือปั่นจักรยานเก็บภาพบรรยายกาศโดยรอบได้  ถือได้ว่าเป็นเส้น ที่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุดจนเรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ฟูจิ เป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว ซึ่งบริเวณทะเลสาบจะเน้นชมวิวแนวธรรมชาติ นำทุกท่านล่องเรือภายในทะเลสาบคาวากูจิเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการชมวิวภูเขาไฟฟูจิกันแบบใกล้ชิด

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนฮะนะโนะมิยะโกะ เป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบยะมะนะกะโกะ (Yamanakako)  เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดหมู่ทะเลสาบทั้ง 5 ของฟูจิ ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านยามานะคาโกะ สำหรับในฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของที่นี้ เนื่องจากที่นี่มีบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท มากมาย แต่ที่เป็นไฮไลท์สุดๆ ก็คือ สวนฮะนะโนะมิยะโกะ จะมีสวนดอกทิวลิปและดอกทานตะวันซึ่งจะบานสะพรั่ง นอกจากดอกทิวลิปที่สวยงามแล้ว บนพื้นที่กว้างบนที่ราบสูง 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี้มีทั้งทั้งดอกซากุระ ดอกป๊อปปี้ ดอกทานตะวัน ดอกดาวกระจายเบิกบานเต็มทุ่งที่จะบานถัดๆ กันมา โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ

ค่ำ               เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา ä อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

 ã นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR

 

 

 

 วันที่ 4 : อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี                 

เช้า               ä บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ)

ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่าง ๆโอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายธ์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร์ต่าง ๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ

ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาว อัพเดทแฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น

สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนำเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น

ย่านชินจุกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำในโตเกียว  แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่าง ๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิเช่น LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MAR

สถานีโตเกียว สถานีที่มีสถาปัตยกรรมคลาสสิคอันโดดเด่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับตั้งแต่ ค.ศ.1914 เมื่อมาเยือนสถานีโตเกียว ต้องมาเยี่ยมชมและถ่ายภาพสถานีโตเกียวในฝั่ง Marunouchi ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารเดิมจากการออกแบบของ สถาปนิกชาวญี่ปุ่น Kingo Tatsuno เป็นแบบสไตล์ยุโรปที่คล้ายคลึงกับ สถานีรถไฟ Amsterdam Central แห่งเนเธอแลนด์ เนื่องจากที่นี่เคยโดนทิ้งระเบิดจนเสียหายสถานีจึงถูกสร้างใหม่อิงแบบเดิม ที่คงความคลาสสิคของสถาปัตยกรรม ภายในสถานีและบริเวณรอบ ๆ มีสถานที่น่าสนใจ อาทิเช่น

 1. Tokyo Station Marunouchi Building: แชะภาพสถานีสุดคลาสสิค
 2. Tokyo Station Gallery: ชมศิลปะภายในสถานี
 3. Tokyo Character Street: สาวกการ์ตูนสุดฟิน
 4. Tokyo Ramen Street: อิ่มอร่อยร้านราเมนชื่อดัง
 5. Kitte: ห้างสุดเก๋ขวัญใจขาช้อป

        แผนที่โตเกียว

OPTION B : ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็กต่ำกว่า 12 ปี 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น

 • ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN
 • ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง
 • นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE
 • ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS

เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

เที่ยง            เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ค่ำ               เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ã นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR

 

 

 

วันที่ 5 :   สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง

เช้า              ä บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช็อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

10.40 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301 ä บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง

15.15 น.       ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)
 •  ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 •  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 •  ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 •  ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 •  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

การชำระเงิน

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 • บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
 • บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 1. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 2. ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น