Menu Close

ทัวร์ญี่ปุ่น รักติด ไซเรน สงกรานต์ 7D5N เริ่ม 53,900 เดินทางโดยสายการบิน PHILIPPINES AIRLINES (PR)

ราคาเริ่มต้น
฿53,900
รหัสทัวร์ 11071
สายการบิน Philippines Airlines
ระยะเวลา 7D5N
ประเทศ ญี่ปุ่น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • นั่งกระเช้า ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด
  • เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโต
  • ทาคายาม่า #หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • ชมขบวนแห่ เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ
  • ช้อปปิ้งชินจุกุ #ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • อิ่มอร่อยกับขาปูไม่อั้น #แช่ออนเซ็น2คืน
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ
2
สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟิลิปปินส์) – โตเกียว – วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เที่ยง
SHINJUKU GRANBELL HOTEL (****) (ย่านชินจูกุ) หรือเทียบเท่า
3
โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ฟูจิ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิ (มรดกโลก) – บุฟเฟ่ต์ขาปู ไม่อั้น – แช่ออนเซ็น
เช้า, เที่ยง, เย็น
FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
4
ฟูจิ – นากาโน่ - ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก) – จุดชมวิว ชิราคาวาโกะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) - แช่ออนเซ็น
เช้า, เที่ยง, เย็น
TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่า
5
ทาคายาม่า – เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ (TAKAYAMA SPRING FESTIVAL) – นาโกย่า – เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ
เช้า, เย็น
CYPRESS GRADEN HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
6
นาโกย่า – เกียวโต – วัดน้ำใส คิโยะมิซุ (มรดกโลก) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าแดง) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
เช้า, เที่ยง
SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเท่า
7
โอซาก้า – ช้อปปิ้งรินคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ (ญี่ปุ่น) – สุวรรณภูมิ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟิลิปปินส์)
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10-16เมษายน 2563
53,900
7,500
51,900
53,900
จอง
จอง
53,900 51,900 7,500 53,900

รายละเอียด

วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PR) เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง
วันที่2 สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟิลิปปินส์) – โตเกียว – วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้งชินจูกุ
01.30น. เหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 741 / 428 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟิลิปปินส์ 55 นาที) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ
12.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) *** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว …
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะจังหวัดชิบะ ที่นี่นับว่ามีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างมาก วัดแห่งนี้เป็นวัดของศาสนาพุทธที่มีขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.940 ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้น และเส้นทางที่นำมาสู่วัดนาริตะซังคือ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซังโดะ (OMOTESANDO STREET) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก
… จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินจุกุ (SHINJUKU) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า ทางด้านตะวันตก ย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝดที่เป็นสำนักงานรัฐบาล ส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง BIG CAMERA และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่
ที่พัก SHINJUKU GRANBELL HOTEL (ย่านชินจูกุ) หรือเทียบเท่า
วันที่3 โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ฟูจิ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิ (มรดกโลก) – บุฟเฟ่ต์ขาปู ไม่อั้น – แช่ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON TEMPLE) หรือ วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) เป็นวัดใหญ่ในย่านอาซากุสะและเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมืองโตเกียว วัดที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 นอกจากนี้ยังมีโคมแดงยักษ์ตั้งอยู่ที่บริเวณประตูคามินาริมง และรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู โดยจะมี ถนนนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
… ต่อไปนำท่านถ่ายรูปกับ โตเกียวสกายทรี (TOKYO SKYTREE) หรือจริงๆแล้วก็คือ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ตั้งอยู่ใจกลางของ SUMIDA CITY WARD ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมากนัก ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าจะเพราะความสูงของตึกที่ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย
... จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ (KACHI KACHI ROPEWAY) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ (MOUNT TENJO) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ !! ให้ท่านอิ่มอร่อยกับเมนูขาปูแบบไม่อั้น
ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
วันที่4 ฟูจิ – นากาโน่ – ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก) – จุดชมวิว ชิราคาวาโกะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) – แช่ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ (MATSUMOTO CASTLE) (ถ่ายรูปด้านนอก) ตั้งอยู่ที่เมือง มัตสึโมโตะ (MATSUMOTO) ภายในจังหวัดนากาโน่ (NAGANO) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1592-1614 มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก รวมทั้งภายในตกแต่งด้วยไม้ แต่สิ่งที่ทำให้ปราสาทดังมากๆจะเป็นสี โทนสีเน้นไปที่สีเข้มๆดูมืดๆมองไปมองมาให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกา (FUGASHI-JO)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว SHIRAKAWAKO OBSERVATION POINT จุดชมวิวนี้ อยู่บนเนินเขาที่ไม่สูงมาก ทำเป็นระเบียงที่เดินสะดวก สามารถมองเห็นหมู่บ้านชิราคาวาโกะได้ทั้งหมด หมู่บ้านที่เราเห็นในมุมมหาชนนี้ คือ หมู่บ้าน OGIMACHI หมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในชิราคาวาโกะ
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านหลังคาโบราณชิราคาวะโกะ (SHIRAKAWA-GO) หรือมีชื่อหลักว่า หมู่บ้านโอกิมาจิ (OGIMACHI VILLAGE) นับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามและล้ำค่าทางวัฒนธรรมจนได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกปี 1995 อีกด้วย หมู่บ้านแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ถือว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ภายในหมู่บ้านนั้นมีบ้านไร่กัสโชซูคุริ (GASSHO-ZUKURI FARMHOUSES) ให้เที่ยวชม โครงสร้างบ้านออกแบบมาเพื่อทนทานต่อหิมะที่รุนแรงในฤดูหนาว บ้านไร่บางส่วนจากรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกย้ายให้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามแม่น้ำจากใจกลางเมืองนั่นเอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่า
พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
วันที่5 ทาคายาม่า – เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ (TAKAYAMA SPRINGFESTIVAL) – นาโกย่า – เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านร่วม เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ (TAKAYAMA MATSURI FESTIVAL) เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีของเมืองทาคายาม่าที่ดังระดับประเทศเลยก็ว่าได้ โดยเทศกาลนี้นับเป็น 1 ใน 3 เทศกาลที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น การจัดนี่ก็ไม่ได้จัดแค่ครั้งเดียว แต่มีการจัดถึงสองครั้งต่อปีด้วยกัน แผนลำดับการของพิธีก็คล้ายคลึงกัน เพียงแต่ว่าบรรยากาศและธรรมชาติรอบๆมีความงดงามที่แตกต่างกัน ช่วงต่างๆที่จัดงานนั่นก็คือ เทศกาลฤดูใบไม้ผลิประมาณวันที่ 14-15 เมษายน เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าฮิเอะ (HIE SHRINE หรือ SANNO-SAMA) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองเก่าทาคายาม่า เทศกาลนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทศกาลซังโนะ (SANNO FESTIVAL) และอีกช่วงหนึ่งที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงประมาณวันที่ 9-10 ตุลาคม เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าฮาจิมัง (HACHIMAN SHRINE) ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตเมืองเก่าทาคายาม่า เทศกาลนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทศกาลฮาจิมัง (HACHIMAN FESTIVAL) ซึ่งในงานเทศกาลจะครึกครื้นไปด้วยขบวนรถแห่แบบโบราณที่เรียกว่า YATAI และขบวนแห่ของศาลเจ้าเคลื่อนที่ขนาดเล็กที่ตกแต่งประดับประดาอย่างหรูหราอลังการ การแสดงของตุ๊กตากลคะระคุริ โดยมีผู้ร่วมเดินขบวนแห่ถึงกว่า 1000 คน ซึ่งทุกคนล้วนแต่งกายย้อนยุคแบบโบราณ และมีการเล่นดนตรีประกอบขบวนแห่ไปด้วย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า (NAGOYA) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (AICHI) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
… ต่อไปนำท่านชม เทศกาล NABANA NO SATO ILLUMINATION เป็นหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวง ภายในสวนดอกไม้จะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟท์ไปด้านบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้าง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CYPRESS GRADEN HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
วันที่6 นาโกย่า – เกียวโต – วัดน้ำใส คิโยะมิซุ (มรดกโลก) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าแดง) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (KYOTO) เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
… จากนั้นนำท่านสู่ วัดคิโยะมิซุ (KIYOMIZU-DERA) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ วัดน้ำใส เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก ซึ่งที่มาของชื่อวัดน้ำใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ ไหลผ่านตัววัดนั่นเอง จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คงไม่พ้น อาคารไม้ขนาดใหญ่ที่แค่การสร้างก็น่าทึ่งแล้ว เพราะการสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใดๆทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สุดยอดเลยจริงๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ศาลเจ้าเทพอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) ที่คนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ หรือ เสาประตูสีแดง ที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้น จนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่จะเห็นรูปปั้นจิ้งจอกอยู่จำนวนมากภายในศาลเจ้า
... ต่อไปนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโอซาก้า (OSAKA) ซึ่งเป็นเมืองแห่งการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณและวัฒนธรรม … ให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) เรียกได้ว่าเป็นย่านสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซ แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายช้อปปิ้งสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น ZARA, H&M, BEANS, ABC MART เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่
ที่พัก SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเท่า
วันที่7 โอซาก้า – ช้อปปิ้งรินคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ (ญี่ปุ่น) – สุวรรณภูมิ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟิลิปปินส์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านช้อปปิ้งส่งท้าย ณ รินคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (RINKU PREMIUM OUTLET) เป็นพรีเมี่ยม เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสนามบินคันไซ ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จำลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังร้านค้าเด็ดไว้มากถึง 210 ร้าน ที่แต่ละร้านงัดเอาโปรโมชั่นดีๆโดนขนทัพมาลดกันแบบช้อปแบรนด์ต้องมีอาย เพราะทั้งของมีให้เลือกเยอะแถมถูกชนิดที่แทบจะอยากซื้อกลับไทยชนิดที่ใช้ไม่ซ้ำวันกันเลย แบรนด์ที่ขายที่นี่นั้นมีตั้งแต่แบรนด์หรูๆชื่อดังไปจนสตรีทแบรนด์ทั่วไป ครบครันทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน อาทิ DOLCE & GABBANA, ARMANI, KATE SPADE NEW YORK, COACH, UNITED ARROWS, NIKE, ADIDAS และ ROYAL COPENHAGEN และยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารที่คัดร้านดีร้านเด็ดๆแบบไม่แพ้ห้างสรรพสินค้าดังๆมาให้นั่งทานกับแบบเพลินๆอีกด้วย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่
… จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
15.05น. เหินฟ้าสู่ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 411 / 732 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟิลิปปินส์ 1.15 ชม.) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ
21.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า

3. ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

6. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

7. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. การชำระค่าบริการ
    2.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการทำจอง
    2.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

3. ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น