Menu Close

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว [เลสโก สปาร์คซากุระแรก] เริ่มต้น 19,999 เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น
฿19,999
รหัสทัวร์
สายการบิน AIR ASIA X
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ญ๊่ปุ่น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 •  สัมผัสความงามดอกซากุระก่อนใคร ณ เมืองคาวาสึ ขึ้นกระเช้าชมวิวแบบพาโนราม่า ณ กระเช้าคาจิ คาจิ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
2
นาริตะ- กระเช้าคาจิ คาจิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
เช้า, เที่ยง, เย็น
เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
3
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
เช้า, เที่ยง
โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ
เช้า
5
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11-15 ก.พ. 20
22,999
8,000
จอง
12-16 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
13-17 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
14-18 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
15-19 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
16-20 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
18-22 ก.พ. 20
22,999
8,000
จอง
19-23 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
20-24 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
21-25 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
22-26 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
23-27 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
24-28 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
25-29 ก.พ. 20
23,999
8,000
จอง
26-1 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
27-2 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
28-3 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
29-4 มี.ค. 20
24,999
8,000
จอง
1-5 มี.ค. 20
24,999
8,000
จอง
2-6 มี.ค. 20
24,999
8,000
จอง
3-7 มี.ค. 20
23,999
8,000
จอง
4-8 มี.ค. 20
24,999
8,000
จอง
5-9 มี.ค. 20
24,999
8,000
จอง
6-10 มี.ค. 20
24,999
8,000
จอง
7-11 มี.ค. 20
24,999
8,000
จอง
8-12 มี.ค. 20
24,999
8,000
จอง
9-13 มี.ค. 20
24,999
8,000
จอง
10-14 มี.ค. 20
19,999
8,000
จอง
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
22,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
23,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
19,999 8,000

รายละเอียด

วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

 07.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ

(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

10.45 น.          เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

19.00 น.          ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่                 โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สอง            นาริตะ- กระเช้าคาจิ คาจิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

 เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ใช้เวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาสึ สัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระในเดือนแห่งความรัก ณ เมืองคาวาสึ โดยเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ซากุระบาสะพรั่งเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู โดยจะเริ่มออกดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถึง เดือน 10 มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวที่อยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกีในช่วงเวลาเดียวกัน จะเดินทางมาเที่ยวชมกันในช่วงนี้ โดยเมืองคาวาสึ เป็นเมืองเล็กๆ   ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมือง      โกเทมบะมากนัก โดยในส่วนกลางของเมืองจะมีแม่น้ำไหลตัดผ่าน 2 ข้างทาง จะเรียงรายเต็มไปด้วยต้นซากุระหลากหลายร้อยต้น ยาวตลอดเส้นทางประมาณ 4 กิโลเมตรและบางจุดยังมี ดอกนาโนฮะนะ หรือดอกกวางตุ้ง ที่บานสะพรั่งเป็นสีเหลือง ให้ท่านได้ชมความงามกันอีกด้วย และใน 2 ข้างทางก็ยังมีร้านขายของฝากของที่ระลึก ขนม ผลไม้มากมาย โดยท่านสามารถเลือกซื้อ หรือ ชิมพร้อมดื่มด่ำกับความงามของซากุระ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย       (โดยปกติงานเทศกาลซากุระที่เมืองคาวาสึ จะเริ่มจัดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย)

(หมายเหตุ: ในกรณีที่เทศกาลชมซากุระไม่มีแล้ว   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

พักที่                 โรงแรม FUJI SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

 

วันที่สาม            ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

(หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยมอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางชมแสงสีของงานประดับไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการที่จัดขึ้นกันอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว  โดยงานประดับไฟช่วงฤดูหนาว ที่จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาว โดยเราจะได้เหไฟ LED หลากเฉดสีกว่า 3 ล้านดวงส่องสว่างระยิบระยับอยู่ทั่วพื้นที่ราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤดหนาวสุดยิ่งใหญ่อลังการจนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 10 งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก ** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

 พักที่                 โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สี่                ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ  – ถนนนาคามิเซ – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย

นำท่านเดินทางสู่โตเกียว นำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯหรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นแล้ว ถนนช้อปปิ้งนาคามิเซก็ยังเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนมขึ้นชื่อของวัดได้อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื้อที่นี่!!! เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อ “เมล่อนปัง” นั่นเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานได้ทั่วไปแม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อต่างๆ แต่ที่ขึ้นชื่อก็ต้องยกให้ร้าน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่ร้านนี้จะทำใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกำลังดีซึ่งเป็นเมนูแนะนำที่มาถึงวัดอาซากุสะแล้วต้องลอง ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

เที่ยง               อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART *อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย*

20.15 น.          เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

 

วันที่ห้า              กรุงเทพฯ

01.25 น.          ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                      R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน       R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                          R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

T ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

T ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน

T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

T ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

 

 

การชำระเงิน

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

หมายเหตุ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 1. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

           

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน