Menu Close

ทัวร์จีน HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน เริ่มต้น 19,888 เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้น
฿19,888
รหัสทัวร์ 9310
สายการบิน NokScoot
ระยะเวลา 6D4N
ประเทศ จีน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • เกาะพระอาทิตย์ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง อนุสาวรีย์ฝังหง
 • โบสถ์เซ็นโซเฟีย พระราชวังจอมปลอม อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน
 • ช้อปปิ้งถนนโบราณหม่านชิง ,ถนนจงยาง
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง
2
สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง -เมืองจี๋หลิน
เที่ยง, เย็น
เมืองจี๋หลิน Heng Yang Hotel (4*): หรือระดับใกล้เคียงกัน
3
เมืองจี๋หลิน-เมืองฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
เช้า, เที่ยง, เย็น
เมืองฮาร์บิ้น Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center (4*): หรือระดับใกล้เคียงกัน
4
โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน
เช้า, เที่ยง, เย็น
เมืองฉางชุน Guoshang Hotel (4*) :หรือระดับใกล้เคียงกัน วันที่ห้า: เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-ผ่านชมกระทรวงทั้งแปด
5
เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง
เช้า, เที่ยง, เย็น
เมืองเสิ่นหยาง Shenyang Vienna International Hotel (4*) :หรือระดับใกล้เคียงกัน
6
เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 -25 ธ.ค. 2562
19,888
5,500
จอง
25-30 ธ.ค. 2562
27,888
5,500
จอง
27 ธ.ค.-1ม.ค. 2563
29,888
5,500
จอง
1-6 ม.ค.2563
27,888
5,500
จอง
3-8 ม.ค.2563
21,888
5,500
จอง
8-13 ม.ค.2563
21,888
5,500
จอง
10-15 ม.ค.2563
21,888
5,500
จอง
15-20 ม.ค.2563
21,888
5,500
จอง
5-10 ก.พ.2563
22,888
5,500
จอง
7-12 ก.พ.2563
21,888
5,500
จอง
12-17 ก.พ.2563
21,888
5,500
จอง
14-19 ก.พ.2563
21,888
5,500
จอง
19-24 ก.พ.2563
21,888
5,500
จอง
21-26 ก.พ.2563
19,888
5,500
จอง
จอง
19,888 5,500
จอง
27,888 5,500
จอง
29,888 5,500
จอง
27,888 5,500
จอง
21,888 5,500
จอง
21,888 5,500
จอง
21,888 5,500
จอง
21,888 5,500
จอง
22,888 5,500
จอง
21,888 5,500
จอง
21,888 5,500
จอง
21,888 5,500
จอง
21,888 5,500
จอง
19,888 5,500

รายละเอียด

วันแรก:        สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง

23.00 น.        คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น  3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NokScoot (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

 

 

วันที่สอง:      สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง- ถนนโบราณหม่านชิง -เมืองจี๋หลิน

02.45 น.        เดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NokScoot  เที่ยวบินที่ XW878

08.50 น.        ถึง เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกับไกด์ท้องถิ่น นำท่านแวะ ร้านขายเสื้อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซ้ือ เดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานีประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภ  ายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น และได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่  ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คังซี, เฉียนหลง, เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ (พระราชวังกู้กงปิดทุกวันจันทร์ หากกรุ๊ปไปตรงวันจะนำท่านไปสวนเป่ยหลิงแทน) ชม ถนนโบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนำท่านกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว

เที่ยง             ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แวะชม ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.)

ค่ำ                äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

      เข้าสู่ที่พัก: เมืองจี๋หลิน Heng Yang Hotel (4*): หรือระดับใกล้เคียงกัน   

 

 

 

วันที่สาม:      เมืองจี๋หลิน-เมืองฮาร์บิ้นเกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น                 

เช้า                  äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                        เดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.)

เที่ยง                ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ไท่หยางเต่า หรือ เกาะพระอาทิตย์  (Sun Island) เกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียมีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งปัจจุบันเกาะแห่งนี้ได้มีการจัดแสดงการแกะสลักหิมะเป็นประจำทุกปี ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอื่นๆ อีกมากมาย และยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ สเก็ตน้ำแข็ง,นั่งรถม้า,เลื่อนหิมะ ฯลฯ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ)

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านชม ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย หรือ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น ที่เมืองฮาร์บิ้นจะมีฤดูหนาวที่เยือกแข็งและยาวนานที่สุด ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง โดยงานนี้จะมีการนำน้ำแข็งก้อนใหญ่โต มาแกะสลักออกมาเป็นรูปทรงต่างๆ ผสมผสานกับการประดับแสงไฟสีสรรค์ต่างๆ ทำให้เกิดความสวยงามสุดมหัศจรรย์ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย (กำหนดการจัดงานปีนี้ 46th Harbin Ice Lantern Art Fair ประมาณวันที่ 22 ธ.ค. 62- ก.พ. 63)

หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวนส่งผลให้น้ำแข็งละลาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทดแทน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

เข้าสู่ที่พัก: เมืองฮาร์บิ้น Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center (4*):หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

 

วันที่สี่:       โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน                     

เช้า                  äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                        แวะชมร้านศิลปะรัสเซีย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  นำท่านชมด้านนอก โบสถ์เซ็นโซเฟีย 1ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในอาร์บิ้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1970 ออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซีย แต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox)  ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปัตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิ้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนจงยาง ถนนเก่าแก่ที่มีประวัตินับร้อยปี เป็นถนนการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิน ถนนสายนี้มีสไตล์การก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตามสองข้างทางที่สำคัญมีอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปมากถึง ๗๑ แห่งซึ่งส่วนใหญ่สร่างขึ้นระหว่างปี 1903 ถึง ปี 1927 มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

เที่ยง                ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำ ซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น  7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จน ในที่สุดน้ำก็ไม่สามารถไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้นได้ ทั้งๆที่กระแสน้ำเป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบ  โรมัน สูง13เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน  ชม ซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้,แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วยต่อด้วย  เดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชม.)

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 เข้าสู่ที่พัก: เมืองฉางชุน Guoshang Hotel (4*) :หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

 

วันที่ห้า:     เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง                                    

เช้า                  äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังจอมปลอม หรือ วังปูยี  ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดิน นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆที่ปูยีเคยใช้นอน ,นั่งสูบบุหรี่ ,อ่านหนังสือ และใช้ความคิดตามลำพัง มีรูปภาพและจดหมายให้เห็นภาพในช่วงนั้น และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในวัง นำท่านชมด้านนอก กระทรวงทั้งแปดของแมนจู  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน ซึ่งประกอบด้วย 8 กระทรวงของสมัยรัฐแนจูกัว ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1936

เที่ยง              ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม จัตุรัสเหวินฮั่ว หรือ ลานวัฒนธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เป็นลานกว้าง ขนาดใหญ่ของเมืองฉางชุน นับเป็นสัญลักษณ์สิ่งก่อสร้างของเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชม.)

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

       เข้าสู่ที่พัก: เมืองเสิ่นหยาง Shenyang Vienna International Hotel (4*) :หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

 

วันที่หก:       เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง                                       

เช้า                  äบริการอาหารเช้าแบบกล่อง

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสิ่นหยาง

10.15 น.         เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot  เที่ยวบินที่  XW877

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.10 น.        เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เสิ่นหยาง (SHE) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)

3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว

วีซ่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท/ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท

4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

    (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ

การชำระเงิน

มัดจำท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 6. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 7. 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 8. 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
  11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 9. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 10. 1 การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
  14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้