Menu Close

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง เต๋อชิง ซุปตาร์ ธารน้ำแข็ง 5วัน 4 คืน เริ่มต้น 13,888 เดินทางโดยสายการบิน LUCKY AIR

ราคาเริ่มต้น
฿13,888
รหัสทัวร์
สายการบิน LUCKY AIR
ระยะเวลา 5D4N
ประเทศ จีน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมวิวภูเขาหิมะไป๋หมาง… เส้นทางที่งดงามที่สุด ได้รับขนานนามว่า “ ถนนไต่ขอบฟ้า ”
 • วัดเฟยไหล… วัดทิเบตไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัด
 • นั่งรถแบตเตอรี่ชมธารน้ำแข็งหมิงหย่ง… ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด
 • ช่องแคบเสือกระโจน… เป็นมรดกโลก UNESCO
 • เมืองโบราณลี่เจียง… มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997
 • เมนูพิเศษ… สุกี้ปลาแซลมอน
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง
เย็น
โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2
ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เมืองโบราณจงเตี้ยน-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เต๋อชิง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ยอดเขาหิมะไป๋หมาง
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม MIN ZHU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3
ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง-วัดเฟยไหล-หมู่บ้านหมิงหย่ง-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมรถแบตเตอรี่)-เต๋อชิง-จงเตี้ยน
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม GRACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4
ทุ่งหญ้านาพาไห่-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณลี่เจียง ** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**
เช้า, เที่ยง, เย็น
โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5
สนามบินลี่เจียงซานยี่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562
13,888
4,500
จอง
07 - 11 ตุลาคม 2562 * BUS 2
14,888
4,500
จอง
14 - 18 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายสวรรคต ร.9) * BUS 1
15,888
4,500
จอง
21 - 25 ตุลาคม 2562 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 62 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
06 - 10 พฤศจิกายน 2562 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
13 - 17 พฤศจิกายน 2562 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
20 - 24 พฤศจิกายน 2562 * BUS 1
14,888
4,500
จอง
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 62 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
04-08 ธ.ค. 62 (วันคล้ายวันบบรมราชสมภพ ร.9) *BUS 1
16,888
4,500
จอง
11 - 15 ธันวาคม 2562 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
18 - 22 ธันวาคม 2562 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
25 - 29 ธันวาคม 2562 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
01 - 05 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) * BUS 1
17,888
4,500
จอง
08 - 12 มกราคม 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
15 - 19 มกราคม 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
22 - 26 มกราคม 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)* BUS 1
16,888
4,500
จอง
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
04 - 08 มีนาคม 2563 * BUS
15,888
4,500
จอง
11 - 15 มีนาคม 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
18 - 22 มีนาคม 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
25 – 29 มีนาคม 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
01 - 05 เมษายน 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
08 - 12 เมษายน 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
15 - 19 เมษายน 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
22 - 26 เมษายน 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 * BUS 1
15,888
4,500
จอง
จอง
13,888 4,500
จอง
14,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
14,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
16,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
17,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
16,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500
จอง
15,888 4,500

รายละเอียด

วันแรก            กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

10.00 น.        สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบินลัคกี้แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ

13.15 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจึน โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L826 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที)

(ค่าทัวร์บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.30 น.        เดินทางถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจึน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)  

ที่พัก                โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

 

วันที่สอง          ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เมืองโบราณจงเตี้ยน-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เต๋อชิง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ยอดเขาหิมะไป๋หมาง

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน”

นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงการีล่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไป  ด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย  เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเต๋อซิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ด้านตะวันตกเชื่อมกับเขตปกครองตนเองทิเบต ด้านตะวันออกติดกับมณฑลเสฉวน เทือกเขานู่ซานที่ยาวแคบ และแม่น้ำล่านช่างเจียงที่เชี่ยวกราก ขนานกันเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ ประกอบเป็นภูมิประเทศภูดอยหุบเขาที่มีลักษณะพิเศษ ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็ง และเต็มไปด้วยป่าดงที่หนาทึบ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ                                    อากาศสดชื่น เมืองเต๋อชิงได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนที่เสาะแสวงหาธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีหิมะตกเฉลี่ยที่ 56 วัน โดยบางปีที่ตกมาก จะมีหิมะตกมากถึง 101 วัน และบางปีที่หิมะตกในปริมาณมาก จำนวนวันที่มีหิมะทับถมจะมากถึง 84 วันต่อปี ทำให้เต๋อชิงเป็น “เมืองหิมะบนที่ราบสูง” สมดังชื่อถ้าหิมะตกหนักเพียงตกแค่คืนเดียวหิมะก็สามารถปกคลุมสิ่งปลูกสร้างสูงๆต่ำๆในตัวเมือง และพื้นที่แอ่งกระทะระหว่างภูเขา วาดตามองไป จะเห็นเป็นโลกสีเงินขาวโพลนสุดสายตา

ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงประเทศจีน ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม แม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้มีชื่อว่า จินซา หรือเรียกเต็มๆว่า จินซาเจียง แปลว่า แม่น้ำทรายทอง จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีน ที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว กล่าวกันว่าถ้าไม่มีโค้งน้ำแห่งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอันเกรียงไกร อีกทั้งจุดนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขบวนทัพของขงเบ้ง และกองทัพกุบไลข่าน ใช้เป็นจุดข้ามแม่น้ำแยงซีไปทำศึกกับศัตรู และเหมาเจ๋อตงได้ใช้เส้นทางนี้เดินทัพทางไกลหนีการล้อมปราบของพวกก๊กมินตั๋ง ในสมัยสงครามปฏิวัติวัฒนธรรมจีน

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเต๋อชิง ลัดเลาะวิ่งผ่านทิวเขาขนาดมหึมา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มโหฬารตระการตาบนเส้นทางคดโค้งไปตามหน้าผา ภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือ ภูเขาหิมะไป๋หมาง สูง 4,450 เมตร เส้นทางนี้ตัดผ่านเทือกเขาหิมะ ผ่านป่าสนบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ นับเป็นเส้นทางที่งดงามที่สุด บางคนเรียกเส้นทางนี้ว่า ถนนไต่ขอบฟ้า เป็นแหล่งกำเนิดพืชพันธุ์หายาก อาทิ ไม้สน ต้นอาซาเลีย สัตว์ป่าหายากอย่างลิงสีทอง และแพนด้าเล็ก

                        เมืองเต๋อชิง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีความสูงถึง 4,000 เมตร มีพื้นที่ 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คน นับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวทิเบต ที่นี่คือเขตภูเขาหิมาลัยด้านจีน ซึ่งซ่อนตัวอยู่ชายคาโลก ที่นี่มียอดเขากาเคโบ (Kagebo Peak) สูง 6,740 เมตร เป็นยอดเขาสูงที่สุดของยูนนาน เป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต จากทั่วสารทิศต้องเดินทางมาจาริกแสวงบุญกันทุกปี เมืองเต๋อชิงอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทือกเขาหิมะเหมยลี่และไป๋หมาง เป็นเมืองที่เจริญแห่งสุดท้ายก่อนพ้นเขตยูนนานเข้าไปสู่ทิเบต เป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของยูนนาน ถึงประตูเมืองเต๋อชิง มีสถูปแบบทิเบตอยู่ 2 องค์ และเก๋งจีนซึ่งเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพพาโนราม่าของภูเขาหิมะเหมยหลี่ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ส่วนเบื้องล่างคือธารน้ำแข็งหมิงหย่ง

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)  
ที่พัก                โรงแรม MIN ZHU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

 

วันที่สาม         ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง-วัดเฟยไหล-หมู่บ้านหมิงหย่งธารน้ำแข็งหมิงหย่ง

                        (รวมรถแบตเตอรี่)-เต๋อชิง-จงเตี้ยน

นำท่านชมภาพแห่งความสวยงามของ ภูเขาหิมะเหม่ยลี่ในยามเช้า เมื่อดวงอาทิตย์โผล่รับวันใหม่ในวันที่ท้องฟ้าสดใส แสงจากดวงอาทิตย์จะสะท้อนกับน้ำแข็งบนภูเขาหิมะเหม่ยลี่กลายเป็นสีทองสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่ วัดเฟยไหล อยู่ห่างจากเมืองเต๋อชิงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดทิเบตที่สำคัญอีกวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัดที่ชาวทิเบตมักจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้า เป็นวัดที่สร้างขึ้นมานานกว่าพันปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้ามายังทิเบตในช่วงแรก เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัด โดยในวัดจะมีสถูปที่ใช้เป็นเตาเผาดอกไม้ เพื่อเป็นการสักการะต่อสิ่งศักด์สิทธิ์ และที่วัดแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมะเหม่ยหลี่ได้อีกด้วย

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย             นำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามไหล่เขา ถึง หมู่บ้านหมิงหย่ง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง ปัจจุบันหมู่บ้านได้กลายเป็นเขตทัศนียภาพที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สำหรับการท่องเที่ยวในเขตรอบๆหมู่บ้านนั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะต้องไม่พลาดไปชมความยิ่งใหญ่ของ “ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง” นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการนั่งรถแบตเตอรี่ ขึ้นสู่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ที่ตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ำที่สุดของจีน และยังเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุนับล้านปี ธารน้ำแข็งหมิงหย่งนั้นทอดตัวจากบนภูเขาหิมะเหมยหลี่ บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,740 เมตร ลงมายังเขตป่าไม้ที่อยู่ด้านล่างที่ระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร ด้วยความยาว 11.7 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 500 เมตร นับเป็นธารน้ำแข็งที่ทอดตัวลงมาทางทิศใต้มากที่สุดของจีน ธารน้ำแข็งหมิงหย่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากการทับถมของหิมะบนยอดเขาคาวากาโปที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ จากความสูง 5,500 เมตร ลงมาสู่แม่น้ำแข็ง (river of ice) ที่ระดับความสูง 2,700 เมตร ธารน้ำแข็งหมิงหย่งยาว 11 กม. กว้าง 500 เมตร การทับถมของหิมะหรือในช่วงสภาพอากาศเย็นจัด หยาดน้ำจากฟ้าที่ตกลงในบริเวณยอดเขาคาวากาโปจะอยู่ในรูปของหิมะหรือฝนน้ำ แข็ง จะสะสมรวมตัวกันหนามากขึ้น เกิดการอัดตัวและตกผลึกใหม่ของหิมะ ส่วนที่อยู่ข้างล่างจะหนืดและค่อยๆ เคลื่อนที่ลงสู่ที่ต่ำอย่างช้าๆ ตามแรงดึงดูดของโลก ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “ธารน้ำแข็ง” แต่เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การละลายของธารน้ำแข็งที่ขยายตัวเร็วขึ้น ทำให้ธารน้ำแข็งนี้มีการหดตัวราวปีละ 50 เมตร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับ ทิเบต ลักษณะของเมืองแห่งนี้จะเป็นในลักษณะภูเขาที่ราบสูงที่สวยงาม จนได้ชื่อว่า “แชงกรีล่า” โดยชื่อแชงกรีล่านั้นมาจากภาษาธิเบต หมายถึง หนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต และแปลอีกความหมายหนึ่งว่า ดินแดนอีกด้านหนึ่งของโลกหรือแดนสวรรค์บนโลก

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

ที่พัก                โรงแรม GRACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

 

 วันที่สี่              ทุ่งหญ้านาพาไห่-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณลี่เจียง
**
OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่านชมวิว ทุ่งหญ้านาพาไห่ ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มีฝูงจามรี แพะ และดอกไม้ตามฤดูกาล สัมผัสอากาศที่แสนบริสุทธ์

นำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

บ่าย             นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าหลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

นำท่านชม ร้านบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยถือได้ว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

                        OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา) ราคา 1,500 บาท/ท่านโชว์ในโรงละคร เป็นโชว์เกี่ยวกับวัฒธรรม ซึ่งเปิดการแสดงมากกว่า 5,000 ครั้งและมีผู้ชมมากกว่า 2 ล้านคน เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและการจราจรในวันนั้นๆ) สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์/ สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม ท่านสามารถเดินอิสระถ่ายรูปได้ที่เมืองโบราณลี่เจียง

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน (10)  

ที่พัก                โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

 

วันที่ห้า            สนามบินลี่เจียงซานยี่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

เช้า                  บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.00 น.        เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L825 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที)

(ค่าทัวร์บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.25 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ คนละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด และถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้นไม่เกิน 5 กก.
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท/ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท (ในกณีที่ภายหลังมีการประกาศให้สามารถทำวีซ่ากรุ๊ปเข้าเมืองลี่เจียงได้ และท่านมีความประสงค์จะทำวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน/ทริป/ต่อท่าน ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน

 • มัดจำท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น