Menu Close

ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้แซลมอน ภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 5วัน 4คืน เริ่ม 20,899 เดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

ราคาเริ่มต้น
฿20,899
รหัสทัวร์ 2990
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
ระยะเวลา 5D 4N
ประเทศ จีน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋)
เที่ยง, เย็น
GREEN TREE EAST HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2
ต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ร้านหยก-สระน้ำมังกรดำ
เช้า, เที่ยง, เย็น
WEI YE NA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
เช้า, เที่ยง, เย็น
ZHAXIDELEI HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่
เช้า, เที่ยง, เย็น
GREEN TREE EAST HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
5
ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง- กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง, เย็น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 10 ธ.ค. 18
20,899
5,000
20,899
จอง
08 - 12 ธ.ค. 18
20,899
5,000
20,899
จอง
19 - 23 ธ.ค. 18
20,899
5,000
20,899
จอง
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 19
25,899
5,000
25,899
จอง
จอง
20,899 20,899 5,000
จอง
20,899 20,899 5,000
จอง
20,899 20,899 5,000
จอง
25,899 25,899 5,000

รายละเอียด

วันแรก   กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋)
05.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
07.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU 2584
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(เวลาเที่ยวบินที่ MU 2584 : 07.50-11.40 หรือ 08.50-11.40 )
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ สัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และภูเขาฉางซาน ต้าหลี่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด จากนั้นนำท่านสู่ ต้าหลี่กู่เฉิง หรือ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลา หนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ และ ณ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่นี้ ท่านจะได้ชมการแสดงโชว์เล็กๆ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซีโจว เป็นหมู่บ้านของชาวไป๋ ให้ท่านได้ชมประเพณีและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส ที่มีรสชาติแปลกและแตกต่างกันไป
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน
พักที่ GREEN TREE EAST HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง   ต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ร้านหยก-สระน้ำมังกรดำ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าจากนั้นนำท่านสู่ เฮยหลงถัน หรือ สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ำ ในบึงที่ใสสะอาดมาก จนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถชมยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
พักที่ WEI YE NA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและความยิ่งใหญ่ เทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขานั่นเอง จากนั้นนำท่านชม โชว์ IMPRESSION LIJIANG กำกับการแสดงโดย จาง อี้ โหมว ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต ถือว่าเป็นการแสดงโชว์กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิ่ง
**หมายเหตุ เนื่องจาก ระหว่างวันที่ 21 – 31 ธันวาคม 2018 มีประกาศจากสถานที่จัดแสดง โชว์ IMPRESSION LIJIANG ทำการปิดปรับปรุงชั่วคราว และจะกลับมาเปิดการแสดงอีกครั้งใน วันที่ 1 มกราคม 2019 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นโชว์ชุด LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก มีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรก มีชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อ มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อ มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ,ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งความฝัน ”
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
พักที่ ZHAXIDELEI HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่   หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะสือข่า เป็นที่ตั้งของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ตั้งอยู่ใกล้กับแชงกรีลา เป็นหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เป็นจุดชมวิวจุดเดียวที่สูงที่สุดของเมืองจงเตี้ยน กล่าวกันว่า ยามท้องฟ้าสดใสไร้เมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะได้ถึงสามเทือกเขา คือภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงก่า มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี นำท่านขึ้นสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินโดยกระเช้าไฟฟ้า ชมทิวทัศน์ทะเลหุบเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา ของทะเลภูเขาแห่งแชงกรีลาที่รายล้อมหุบเขา พระจันทร์สีน้ำเงิน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย นำท่านผ่านชม ฉางเจียงตี่ยี่วาน ( โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น โค้งแรกแม่น้ำแยงซี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
พักที่ GREEN TREE EAST HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า   ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง- กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (13) เมนูพิเศษ !! อาหารกวางตุ้ง
บ่าย นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม จากนั้น อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14) เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน
23.05 น. กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU 2583
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(เวลาเที่ยวบินที่ MU 2584 : 23.05-00.50+1 หรือ 22.00-01.45+1)
00.50+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 14 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวร์นี้ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 6,300 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชำระเพิ่ม)
7. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม
8. อุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **
หมายเหตุ : กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50%
ของวงเงินคุ้มครอง และ สำหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
4. ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 600 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)
5. ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท

การชำระเงิน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระค่าบริการ
• กรุณาชำระทั้งหมดเนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทำการจอง)
(กรณีไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
• รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชำระมัดจำ

หมายเหตุ

ข้อสำคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
• ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
• หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านหยก, ร้านนวดเท้า, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
• ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์
• ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
• ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
• หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผู้เดินทางอีกครั้ง
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย (วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4 สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

หมายเหตุ :
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME………………………………………………….SURNAME…………………………………………..
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หม้าย  หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์………………………………………. โทรศัพท์บ้าน…………………………………มือถือ……………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………………..โทรศัพท์บ้าน…………………………………………………………………………………………
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)………………………………………………………………….
ตำแหน่งงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………….
……………………………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………………………โทร………………………………………
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่……….. เดือน……………….ปี……………….. ถึง วันที่…………………..เดือน…………………..ปี……………………
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่……….. เดือน………………ปี………………… ถึง วันที่…………………..เดือน…………………..ปี……………………
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME…………………………………………………………..SURNAME………………………………………………………………………
RELATION…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME…………………………………………………………..SURNAME……………………………………………………………………..
RELATION……………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิกการเดินทาง
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น