Menu Close

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ปลานึ่งซีอิ๋ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง 5วัน 4คืน เริ่ม 12,899 เดินทางโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

ราคาเริ่มต้น
฿12,899
รหัสทัวร์ 2705
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
ระยะเวลา 5วัน 4คืน
ประเทศ จีน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน
เย็น
VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2
กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เขาเหยาซาน(นั่งกระเช้า)-โชว์มิราจ
เช้า, เที่ยง, เย็น
VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3
สวนฉวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-ร้านหมอนยางพารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
เช้า, เที่ยง, เย็น
XIN FU AN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ร้านผ้าไหม-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-ตลาดใต้ดิน-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์)
เช้า, เที่ยง, เย็น
VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด
5
กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13 - 17 ก.พ. 19
12,899
3,500
12,899
จอง
06 - 10 มี.ค. 19
12,899
3,500
12,899
จอง
จอง
12,899 12,899 3,500
จอง
12,899 12,899 3,500

รายละเอียด

วันแรก   กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน
10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
13.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ CZ6100 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินกุ้ยหลิน***
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินเหลียงเจียง กุ้ยหลิน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
พักที่ VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง   กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เขาเหยาซาน(นั่งกระเช้า)-โชว์มิราจ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าเขางวงช้าง และชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียง นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลิน ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองกุ้ยหลินอันสวยงามยิ่งกลุ่มเขาบางลูกแลดูคล้ายพระพุทธไสยาสน์แม่น้ำหลี่เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ง ขนานสองฝั่งแม่น้ำด้วยเขาหินปูนสลับซับซ้อนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุษย์ สมกับคำกล่าวของคนจีนโบราณที่ว่า ทิวทัศน์กุ้ยหลิน งามล้ำเลิศในปฐพี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง
นำท่านชม โชว์มิราจ ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์ มนต์รักชาวเรือ ที่นำมาทำดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย พริ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล้ำสมัยด้วยเทคนิค
พักที่ VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม   สวนฉวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-ร้านหมอนยางพารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านชม สวนฉวนซาน เป็นสวนจีนโบราณตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียงภายในถ้ำ ท่านจะได้พบกับหินซ้อนขนาดใหญ่ที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งเดียวในบรรดาถ้ำ นับพันในเมืองกุ้ยหลิน นำท่านชม ถ้ำเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของถ้ำในตัวเมืองกุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! อาหารฮ่องเต้
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง ให้ท่านชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพยิ่งนัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั่ง ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าพื้นเมืองวางขายมากชนิด อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อบปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ !! ปลาตุ๋นเบียร์
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..
โชว์ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตำนานแม่เพลงพื้นบ้านชาวจ้วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย จางอี้โหม่ว ผู้กำกับหนัง
ชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก งานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควรพลาดชม
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น**
พักที่ XIN FU AN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่   ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ร้านผ้าไหม-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-ตลาดใต้ดิน-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่าน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ (1 แพ นั่งได้ 4 ท่าน ใช้เวลา ล่องไป-กลับ โดยประมาณ 30-45 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ !! เผือกอบน้ำผึ้ง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีนให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบหยงหู สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและ ชมต้นไทรพันปี นำท่าน อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ใจกลางเมืองกุ้ยหลินพบกับสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิด สินค้าพื้นเมืองกุ้ยหลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเดินทางสู่ ริมทะเลสาบหรงซานหู ชมและถ่ายรูป เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน (ชมด้านนอก ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์)
พักที่ VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด

วันที่ห้า   กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าแบบชุด (11)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.40 น. กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ6099 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ***
12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
2. โรงแรมที่พัก 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวร์นี้ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นเงิน 1,600 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชำระเพิ่ม)
7. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม
หมายเหตุ : สายการบิน CHINA SOUTHERN มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และขนาดกระเป๋าสัมภาระ โดยให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **
หมายเหตุ: กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50%
ของวงเงินคุ้มครอง และ สำหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 250 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
4. ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 500 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)
5. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระค่าบริการ
• กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น (ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทำการจอง)
• กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง (กรณีไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
• รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชำระมัดจำ

หมายเหตุ

ข้อสำคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
• ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
• หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ), ร้านหมอนยางพารา, ร้านผ้าไหม, ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
• ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์
• ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
• ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
• หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผู้เดินทางอีกครั้ง
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

หมายเหตุ
• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
• ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทำการ ท่านละ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
• สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องทำวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
• ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
• สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)
• ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิน ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4 สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME………………………………………………….SURNAME…………………………………………..
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หม้าย  หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์………………………………………. โทรศัพท์บ้าน…………………………………มือถือ……………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. รหัสไปรษณีย์ ……………………..โทรศัพท์บ้าน……………………………………………….
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)………………………………………………………………….
ตำแหน่งงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………….
……………………………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………………………โทร………………………………………
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่……….. เดือน……………….ปี……………….. ถึง วันที่…………………..เดือน…………………..ปี……………………
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่……….. เดือน………………ปี………………… ถึง วันที่…………………..เดือน…………………..ปี……………………
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME…………………………………………………………..SURNAME………………………………………………………………………
RELATION…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME…………………………………………………………..SURNAME……………………………………………………………………..
RELATION……………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิกการเดินทาง
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น