Menu Close

ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA 6D4N เริ่ม 36,555 เดินทางโดยสายการบิน Air Astana

ราคาเริ่มต้น
฿36,555
รหัสทัวร์ 5561
สายการบิน KC
ระยะเวลา 6D4N
ประเทศ จอร์เจีย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– เยี่ยมชม มหาวิหารซมินดา ซามีบา
– ชม ป้อมนาริกาลา
– ชม สะพานแห่งสันติภาพ
– ชมความงามของ วิหารจวารี
– ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
– ชม โบสถ์เกอร์เกติ, Bodbe Monastery และ Velistsikhe Villages
– ช้อปปิ้งที่ Chardin Street
– ชิมไวน์ Numisi Wine Museum
– ทำขนมหวานท้องถิ่น Churchkhela

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - ทบิลิชิ
Imperial House/Hotel Anatolia หรือเทียบเท่า
2
เมืองทิบิลิซี - Museum Of Ethnography - มหาวิหารซมินดาซามีบา - โบสถ์เมเคตี - ป้อมนาริกาลา - สะพานแห่งสันติภาพ - Old Georgian Bakery Tone - Old Mosque - Anchiskhati Basilica - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - Chardin Street - Tbilisi Sioni
เช้า, เที่ยง, เย็น
Imperial House/Hotel Anatolia หรือเทียบเท่า
3
เมืองมิสเคด้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี - อะนานูริ คอมเพล็กซ์ - ชินวารี - เมืองกุดาอุรี - Gudauri Ski Resort - โบสถ์เกอร์เกติ - เทือกเขาคัสเบกิ
เช้า, เที่ยง, เย็น
Imperial House/Hotel Anatolia หรือเทียบเท่า
4
เมืองกาคูตี - Bodbe Monastery - Sighnaghi - Velistsikhe Villages - Numisi Wine Museum
Imperial House/Hotel Anatolia หรือเทียบเท่า
5
ทบิลิชิ - อัลมาตี
เช้า
6
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 มี.ค. - 15 มี.ค. 2562
36,555
7,900
35,555
36,555
จอง
31 มี.ค. - 5 เม.ย. 2562
38,555
7,900
37,555
38,555
จอง
7 เม.ย. - 12 เม.ย. 2562
41,555
7,900
37,555
41,555
จอง
21 เม.ย. - 26 เม.ย. 2562
36,555
7,900
35,555
36,555
จอง
5 พ.ค. - 10 พ.ค. 2562
38,555
7,900
37,555
38,555
จอง
12 พ.ค. - 17 พ.ค. 2562
36,555
7,900
35,555
36,555
จอง
19 พ.ค. - 24 พ.ค. 2562
37,555
7,900
36,555
37,555
จอง
26 พ.ค. - 31 พ.ค. 2562
36,555
7,900
35,555
36,555
จอง
จอง
36,555 35,555 7,900 36,555
จอง
38,555 37,555 7,900 38,555
จอง
41,555 37,555 7,900 41,555
จอง
36,555 35,555 7,900 36,555
จอง
38,555 37,555 7,900 38,555
จอง
36,555 35,555 7,900 36,555
จอง
37,555 36,555 7,900 37,555
จอง
36,555 35,555 7,900 36,555

รายละเอียด

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – อัลมาตี – ทบิลิชิ

07:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Air Astana โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

10:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชม.)
16:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
19:30 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC139 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 15 นาที)
21:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี Tbilisi ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก Imperial House/Hotel Anatolia หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 เมืองทิบิลิซี – Museum Of Ethnography – มหาวิหารซมินดาซามีบา – โบสถ์เมเคตี – ป้อมนาริกาลา – สะพานแห่งสันติภาพ – Old Georgian Bakery Tone – Old Mosque – Anchiskhati Basilica – โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ – Chardin Street – Tbilisi Sioni

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี Vakhtang Gorgasali กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไอบีเรีย ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จากนั้นพาทุกท่านชม Museum Of Ethnography พิพิธพัณฑ์หมู่บ้านโบราณ จากนั้นพาทุกท่านชม มหาวิหารซมินดา ซามีบา Tsminda Sameba Cathedral : Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมชื่ออีเลีย Elia Hill และถือเป็นโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ความใหญ่โตของโบสถ์แห่งนี้มองเห็นได้ในระยะไกล หลังคาโบสถ์เป็นโดมสีทอง ที่ตั้งของโบสถ์บนเนินสูง ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนยิมในการขนึ้ มาชมวิวมุมสูงของเมือง รวมทั้งชมดวงอาทิตย์ตกในบรรยากาศแบบเมืองแห่งเทพนิยาย
นำท่านชม โบสถ์เมเคตี Metekhi Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกันจะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามจากนั้นชม ป้อมนาริกาลา Narikala Fortress และ อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย Kartlis Deda, Mother Georgia ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซีสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ราชวงศ์อุมัยยัด Umayyad Dinasty ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย Little Fortress นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อม นาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด
จากนั้นพาทุกท่าน สู่ สะพานแห่งสันติภาพ The Bridge Of Peace เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจใน เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี และนำเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River สามารถ มองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี Illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ Led ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า แวะชมร้าน Old Georgian Bakery Tone ร้านขนมปังขึ้นชื่อของเมืองทบิลิซีที่มีประวัติมายาวนาน ผ่านชม Old Mosque จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม Anchiskhati Basilica โบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Bath Houses ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ Sulphur Spring Water จากนั้นพาทุกท่านเดินชม Jan Shardeni Kucha ถนนสายนี้ เป็นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อถนนมาเป็นซาร์เดนี Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชม จากนั้นพาทุกท่านชม Tbilisi Sioni หรือ Cathedral Of Saint Mary Of Zion โบสถ์ศิลปะแบบจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ที่สร้างมาตั้งแต่ราวศรรตวรรษที่ 6
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Imperial House/Hotel Anatolia หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองมิสเคด้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – อะนานูริ คอมเพล็กซ์ – ชินวารี – เมืองกุดาอุรี – Gudauri Ski Resort – โบสถ์เกอร์เกติ – เทือกเขาคัสเบกิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุ กว่า 3,000 ปีตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมือง หลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่วเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปีค.ศ.500 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า Historical Monument Of Mtskheta เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site จากนั้นพาทุกท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” และ Tskhoveli หมายถึง “ชีวิต” เรียกง่ายๆ รวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นพาทุกท่านชม วิหารจวารี Jvari Monastery สถานศักดิ์สิทธิ์ของจอร์เจียสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า อารามแห่งไม้กางเขน Monastery Of The Cross ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง มีตำนานเล่าว่า ณ ที่ตั้งของอารามแห่งนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 นักบุญนีโน่ Saint Nino ผู้เผยแผ่ศาสนาหญิงจากคัปปาโดเกีย Cappadocia-ดินแดนในยุคโบราณตั้งอยู่ในภาคกลางของคาบสมุทรอนาโตเลีย, ตุรกีในปัจจุบัน เป็นผู้นำคริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในจอร์เจียเป็นครั้งแรก และเป็นผู้สร้างไม้กางเขนขนาดใหญ่ทำด้วยไม้ ไว้บนนี้ซึ่งเดิมเป็นอารามแห่งหนึ่งของชาวบ้านที่นับถือลัทธิหรือศาสนาดั้งเดิมในท้องถิ่น เรียกว่าพากัน Paganism คือลัทธิดั้งเดิมของชาวบ้าน เช่น อาจนับถือผีหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั่วในในธรรมชาติสันนิษฐานว่าเป็นไม้กางเขนแห่งคริสต์ศาสนาอันแรกของจอร์เจียตำนานเล่าว่าตอนที่นักบุญนีโน่ปักไม้กางเขนลงบนพื้นดิน รูปเคารพขนาดใหญ่ของลัทธิพากันซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาได้โค่นล้มลงมา ต่อมามีเหตุการณ์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น และทำให้กษัตริย์มีเรียนที่ 3 แห่งอิเบเรีย Mirian Iii Of Iberia หันมานับถือคริสต์ศาสนาอย่างจริงจัง เล่ากันว่าไม้กางเขนของนักบุญนีโน่หรือจวารีสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง กระทั่งดึงดูดให้ผู้แสวงบุญทั่วทั้งคอเคซัสเดินทางมาที่นี่ จากบนเนินที่ตั้งของอารามจวารียังมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคตา มหาวิหารสเวติ-โฆเวลี และจุดบรรจบของแม่น้ำมิทควารีและแม่น้ำอารักวีได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงซากพระราชวังเก่าที่ตั้งอยู่ยังเนินเขาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาทุกท่านสู่ อะนานูริ คอมเพล็กซ์ Ananuri Fortress Complex เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่งนึงของประเทศจอร์เจีย โดยสันนิษฐานว่า Ananuri Complex นั้น ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยปราสาท, โบสถ์ และป้อมปราการที่มีความสวยงามมาก แต่ทั้งนี้เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้มีอายุร่วม 800 ปีแล้ว อีกทั้งได้ผ่านการศึกสงครามมาหลายครั้ง จึงทำให้หลายๆ ส่วนของ Ananuri แตกหักพังทลายไปตามกาลเวลา แต่อย่างไรก็ตามด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งความสวยงามต่างๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งของ Ananuri Complex ที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำชินวารี Jhinvali ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ ก็เลยทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกุดาอุรี Gudauri ประเทศจอร์เจีย Goergia ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 2,000 – 3,200 เมตร เป็นเมือง Ski Resort ที่มีชื่อเสียงด้าน Freeride พาทุกท่านสู่ Gudauri Ski Resort ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกี พาท่านเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม โบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งได้ท่านล่ะ 6 ท่าน) เป็นโบสถ์เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากของประเทศจอร์เจีย และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศนี้ที่นักถ่ายภาพต้องมาเก็บภาพกันให้ได้ โดยโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บน เทือกเขาคัสเบกิ Mount Kazbegi ใกล้ๆ กับเมืองคัสเบกิ Kazbegi ทางขวามือของแม่น้ำ Chkheri และมีฉากหลังของโบสถ์เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก โบสถ์เกอร์เกติ ทรินิตี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 พร้อมกับหอระฆังที่อยู่ด้านข้าง โดยเป็นโบสถ์โดมเพียงแห่งเดียวในจังหวัด Khevi และเป็นโบสถ์ที่สามารถมองเห็นเมืองคัสเบกิที่สวยงามได้ด้วย ทั้งนี้ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เคยถูกปิดไม่ให้ใช้งานในสมัยที่ประเทศจอร์เจียอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Imperial House/Hotel Anatolia หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองกาคูตี – Bodbe Monastery – Sighnaghi – Velistsikhe Villages – Numisi Wine Museum

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาทุกท่านสู่ เมืองกาคูตี Kakheti หนึ่งในเมืองที่เล็กที่สุดของประเทศจอร์เจีย ซึ่งมีประชากรเพียง 2,000 กว่าคน เมืองแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจอร์เจียให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ เนื่องด้วยทัศนียภาพทาธรรมชาตอันงดงาม และความร่ำรวยของประวัติศาสตร์บ้านเมือง โดยมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ การทอพรมท้องถิ่น และอาหารรสชาตดียอดเยี่ยมที่เรียกว่า Mcvadi จากนั้นพาทุกท่านชม สำนักนักบวชจอร์เจียออร์โธด็อก Bodbe Monastery ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ภายในได้รับบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 17 เป็นสถานที่ฝังศพของนักบุญบุคคลสำคัญของจอร์เจียนามว่า St.Nino ปัจจุบันมีผุ้แสวงบุญเดินทางมาที่นี้จำนวนมาก จากนั้นพาทุกท่านสู่ เมืองซิกนากิ Sighnaghi เมืองที่มีขนาดเล็กเมืองหนึ่งของจอร์เจียตั้งอยู่บนภูเขาสูง 790 เมตร จากระดับน้ำทะเล ห่างจากกรุงทบิลิซีไปทางทิศตะวันออก 110 กิโลเมตร เมืองนี้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “City of Love” เมืองแห่งคู่รักแห่งจอร์เจียเพราะมีคู่รักหลายคู่เดินทางมาแต่งงานกันที่เมืองนี้ ตัวเมองของซิกนากิล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยพระบัญชาของกษัตริย์ Heraclius 2 เพื่อป้องกันการโจมตีของชนเผ่าจาก Dagestan กำแพงเก่าแก่นี้กว้าง 1.5 เมตร สูง 4.5 เมตร ยาวถึง 4.5 กิโลเมตร และป้อมปราการทั้งหมดถึง 23 ป้อม ได้เวลาพาทุกท่านเดินทางไป หมู่บ้าน Velistsikhe Villages หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไวน์ ให้ทุกท่านได้ให้ท่าานได้ ทดลองชิมไวน์ ซึ่งประเทศจอร์เจียเป็นแหล่งการเนิดไวน์ที่ผลิตเครื่องดื่มมาอย่างน้อย 8,000 ปี พาทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์ไวน์ Numisi Wine Museum และให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอบขนมปัง Mtsvadi เป็นอาหารทานเล่นที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ผสมเครื่องปรุงต่างๆ แล้วห่อด้วยแป้งเหมือนเสี่ยวหลงเป่า และทำ ขนมหวาน Churchkhela ทานเล่นที่ขึ้นชื่อเป็นเม็ดถั่วท้องถิ่น เช่น อัลมอนด์ วอลนัท ถั่ว ร้อยเข้าด้วยกันเป็นแถวยาวแล้วชุบด้วยแป้งเคี่ยวน้ำตาลส่วนผสมของน้ำผลไม้ให้ท่านนำกลับบ้านเป็นของฝาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Imperial House/Hotel Anatolia หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ทบิลิชิ – อัลมาตี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย
13:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC142
19:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 6 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

01:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931
08:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน Air Astana
 • ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย พิจารณาตามพึงพอใจเพื่อให้เป็นสินน้ำใจ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

การชำระเงิน

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

หมายเหตุ 

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 89 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 13,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 17,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 90% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท