Menu Close

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA 8D6N เริ่ม 42,900 เดินทางโดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES

ราคาเริ่มต้น
฿42,900
รหัสทัวร์ 10217
สายการบิน UKRAINE AIRLINES
ระยะเวลา 8D6N
ประเทศ จอร์เจีย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Georgia 8 Days 6 Nights

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เที่ยวเมืองหลวงปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย ศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจเมือง ทบิลีซี Tbilisi
  • ชมเมืองหลวงสมัยโบราณของจอร์เจียนามว่า เมืองแห่งความรัก หรือ เมืองมซเคทา Mtskheta
  • ชมเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจีย เมืองบอร์โจมิ Borjomi
  • ชมเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมืองคูไทซี Kutaisi
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ - เคียฟ – ทบิลิซี
พัก Khokhobi Hotel หรือเทียบเท่า
2
สนามบินทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - เขื่อน Jhinvali Lake - เมืองคาสเบกี้ -ชม Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี
เที่ยง, เย็น
พัก Hotel Sno หรือเทียบเท่า
3
เมืองกูดาอูรี - Chateau mukrani winery – เมืองกอริ – พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองคูไทซี
เช้า, เที่ยง, เย็น
พัก Edemi Hotel หรือเทียบเท่า
4
เมืองคูไทซี - น้ำพุ Colchis Fountain – เมืองบาตูมี - Piazza Square – ยุโรปสแควร์ – ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ - The large Ferris wheel - The Alphabet tower
เช้า, เที่ยง
พัก Seafront Suites 17 หรือเทียบเท่า
5
เมืองบาตูมี – เมืองคูไทซี - โบสถ์ Bargrati Church – เมืองบอร์โจมี - อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park
เช้า, เที่ยง, เย็น
พัก BM Plaza Hotel หรือเทียบเท่า
6
เมืองบอร์โจมี – เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมทเทคี - รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี – มารดาแห่งจอร์เจีย - ป้อมปราการนาริกาลา – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – น้ำตกเลกทากิวี - Jan sharden street – วิหารซีโอนี – สะพาน Bridge of Peace
เช้า, เที่ยง
พัก Khokhobi Hotel หรือเทียบเท่า
7
เมืองทบิลิซี - อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia – โบสถ์ตรีนิตี้ – เมืองเคียฟ
เช้า, เที่ยง
8
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-12 ธันวาคม 2562
42,900
6,900
42,900
42,900
จอง
8-15 มกราคม 2563
42,900
6,900
42,900
42,900
จอง
5-12 กุมภาพันธ์ 2563
42,900
6,900
42,900
42,900
จอง
11-18 มีนาคม 2563
42,900
6,900
42,900
42,900
จอง
จอง
42,900 42,900 6,900 42,900
จอง
42,900 42,900 6,900 42,900
จอง
42,900 42,900 6,900 42,900
จอง
42,900 42,900 6,900 42,900

รายละเอียด

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – เคียฟ – ทบิลิซี

 

09.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ G สายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหนาที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับบริการ ตรวจเอกสารและสัมภาระ

12.05  ออกเดินทางสู่ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 272 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

17.55  ถึงท่าอากาศยานบอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง)

20.30  ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 517

 

 

วันที่สอง         สนามบินทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี –  เขื่อน Jhinvali Lake เมืองคาสเบกี้ -ชม   Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย –      เมืองกูดาอูรี

 

01.15 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี (Tbilisi) หลังจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Khokhobi Hotel หรือเทียบเท่า

 

เช้า     นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)(25km./32mins) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 ชม โบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Catherdral) UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอีกด้วย นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (Mtkvari river) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi river)

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย    พาท่านชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี เป็นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดินแดนลุ่มแม่น้ำอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอำนาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย ระหว่างทางแวะชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองคาสเบกี้ Kazbezi (133km./2.30hrs.) เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti ทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145 กม. ตัวเมืองอยู่บริเวณเชิงเขา Kazbek นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเดินทางด้วยรถ4WD ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชม Gergeti Trinity Church โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียออรืโธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหม่ มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและด้วยภาพของโบสถ์เล็กๆที่เปลี่ยวเหงา จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ระหว่างทางแวะชมอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (Russia georgia friendship monument) หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียกับโซเวียตรัสเซีย

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(32km./38mins) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Sno หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม        เมืองกูดาอูรี – Chateau mukrani winery – เมืองกอริ – พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองคูไทซี

 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เยี่ยมชมโรงงานไวน์ท้องถิ่น Chateau mukrani winery(105km./2hrs.) ชมไร่องุ่นและโรงงานผลิตไวน์ ค้นพบไวน์ที่ดีที่สุดของจอร์เจียจากการผสมผสานความหลากหลายขององุ่นในท้องถิ่นและนำเข้า สถานที่แห่งนี้ผลิตไวน์ชั้นยอดที่มีคุณภาพสูงตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของผู้เชี่ยวชาญ ท่านจะได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวน์คุณภาพของจอร์เจีย พร้อมกับคำแนะนำของนักชิมไวน์มืออาชีพ **บริการพิเศษ ให้ท่านได้ทดลองชิมไวน์รสเลิศที่ขึ้นชื่อของโรงงานแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอริ(Gori)(52km./45mins) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของ

 

พรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย    นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน (stalin museum)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัดแสดงโชว์ชีวิตของโจเซฟสตาลิน ผู้ที่นำโซเวียตก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นบุคคลหนึ่งในขั้วอำนาจในการทำสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงรักษาโครงสร้างภาพลักษณ์ของยุคโซเวียตเอาไว้ นำท่านเข้าชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค(uplistsikhe cave) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการ ว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคูไทซี(Kutaisi)(163km./3hrs.) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส(Colchis)หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Edemi Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่สี่      เมืองคูไทซี – น้ำพุ Colchis Fountain – เมืองบาตูมี – Piazza Square – ยุโรปสแควร์ – ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – The large Ferris wheel – The Alphabet tower

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านแวะชมและถ่ายรูปที่ น้ำพุ Colchis Fountain น้ำพุหล่อรูปสัตว์ ตั้งอยู่ในจัตุรัส David Agmashenebeli ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 บนจุดสูงสุดของน้ำพุจะเป็นรูปม้าคู่ประดับเกราะสีทองสง่า รายล้อมไปด้วยบรรดาเหล่าสัตว์น้อย อาทิเช่น กวาง แพะ แกะ ซึ่งรูปหล่อบางส่วนมีอายุมากกว่า 5,000 ปี จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบาตูมี (Batumi)(151km/2.45hrs.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด อะจาร่า(Ajara) ที่ปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งด้านตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ และยังเป็นที่ตั้งของเมืองเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผลของพืชผักผลไม้หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีโรงงาน

 

อุตสาหกรรมที่สำคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือและอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจของเมืองนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เมืองนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่บันเทิงและพักผ่อนทั้งสถานที่เที่ยวที่พักและอีกหลายๆอย่างเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลติดกับทะเลดำ (Black Sea) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสีสันยามราตรีและเป็นเมืองที่ทันสมัยมากที่สุดในจอร์เจีย

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย    นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร,โรงแรมฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี โดยสังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร์ (Europe Square) ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตูมี นำท่านเตินความสวยงามของ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด (Batumi Bulevard) เป็นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1881 ที่มีการตกแต่งและประดับต้นไม้ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ7กม. จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) อนุสาวรีย์ ในชื่อ “หญิงและชาย” ทำด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศร้าของ “อาลี” หนุ่มมุสลิม กับเจ้าหญิง”นิโน” แห่งจอร์เจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ยังมีความพิเศษคือรูปปั้นนี้จะขยับเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน ใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้ ชมสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ของชิงช้าสวรรค์ The large Ferris wheel ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาตูมี  จากนั้นนำท่านชมวิวบน The Alphabet tower หอคอยสัญลักษณ์แห่งเมืองบาตูมี มีความสูงถึง 130 เมตรวัดจากเหนือพื้นดิน ซึ่งสถาปัตยกรรมภายนอกของหอคอยแห่งนี้ จะมีลักษณะคล้ายเกลียวคู่ชองDNAมนุษย์ โดยตรงลางจะเป็นลิฟต์ใช้ขึ้นลงให้กับนักท่องเที่ยวให้สามารถขึ้นไปยังจุดสูงสุดของหอคอย เพื่อชมรอบวิวทิวทัศน์ของเมืองบาตูมีได้แบบ360องศา

ค่ำ      อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด

          และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Seafront Suites 17 หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า          เมืองบาตูมี – เมืองคูไทซี – โบสถ์ Bargrati Church – เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park

 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi)(151km/2.45hrs) ชม โบสถ์ Bargrati Church สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้รับการบูรณะมาโดยตลอด พร้อมกระนั้น ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านยังจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยรอบตัวโบสถ์ได้อย่าง360องศา เนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย    นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี(Borjomi)(131km./2.30hrs.)เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี(Bakuriani Mountain) โดยในอดีตชาวเมืองได้เชื่อว่าถ้าได้ดื่มธารน้ำแห่งนี้ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ นำท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park  ในยุคสมัยก่อน อุทยานแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่เอาไว้สำหรับล่าสัตว์โดยขุนนางท้องถิ่น แต่เมื่อจอร์เจียได้สูญเสียความเป็นอิสระและกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย โดยจักรวรรดิรัสเวียได้ส่ง ท่านดุ๊กไมเคิล นิคโคลาสวิส เข้ามาเป็นผู้ปกครองเมืองและได้ค้นพบเข้ากับความงามท้องถิ่นของสถานที่แห่งนี้ จึงได้ตัดสินใจสร้างบ้านพักของตนในช่วงฤดูร้อน ณ ที่แห่งนี้ Grand Duke Michael จำกัดการตัดไม้หรือล่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงทำให้เกิดเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตของอุทยาน ในปี 1995 Borjomi-Kharagauli อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ได้รับการรับรองและสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการ ด้วยการสนับสนุนของกองทุนสัตว์ป่าโลกและรัฐบาลเยอรมันและได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2001 นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ประจำอุทยานไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์ที่ถือเป็นไฮไลท์จุดเด่นพร้อมกับรับชมทัศนียภาพธรรมชาติอันสวยงามโดยรอบ

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

          และนำท่านเข้าสู่ที่พัก BM Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก          เมืองบอร์โจมี – เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมทเทคี – รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี – มารดาแห่งจอร์เจีย –  ป้อมปราการนาริกาลา – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – น้ำตกเลกทากิวี – Jan sharden street – วิหารซีโอนี – สะพาน Bridge of Peace

 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)(207km./3hrs.) เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือแม่น้ำซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5  เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมันและแซสซานิค กรุงทบิลิซีมีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย กษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดติดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 

บ่าย    นำท่าน ชมโบสถ์เมทเทคี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองเก่าในอดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นป้อมที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และได้ใช้เป็นโบสถ์ของพระมหากษัตริย์อีกด้วย โบสถ์นี้มีลักษณะเป็นป้อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่งเป็นที่นิยมก่อสร้างกันในยุคกลาง ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงยุคศตวรรษที่ 17 – 18 นำท่านเดินทางไปยัง รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) ผู้ค้นพบเมืองทบิลิซี และจุดถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซีแบบ180องศา นำท่านเดินทางขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชม อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Mother Georgia) รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของหญิงถือดาบและถ้วยนั่นคือมารดาของจอร์เจียหรือ Kartlis Deda ในจอร์เจีย ที่สร้างขึ้นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซึ่งไม่ใช้แต่จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทบิลีซีเท่านั้น แต่ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเช่นกัน โดยดาบที่ถือ มีความหมายเอาไว้ใช้สำหรับผู้ที่จะมาเป็นศัตรูและถ้วยไวน์มีความหมายสำหรับผู้ที่มาเป็นเพื่อนพ้อง ชม ป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมืองและผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด จากนั้นนำท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริย์วาคตังที่ 1 กอร์กัซลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จงทำให้ค้นพบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้ำคล้ายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี นําชมหมู่โรงอาบน้ำที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่เก่าแก่มากมาย นำท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) สิ่งหนึ่งในความมหัศจรรย์และความน่าสนใจของนครทบิลิซีนั้นก็คือที่กลางเมืองแห่งนี้มีน้ำตกที่เกิดจึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน้ำตลอดทั้งปี ใช้เวลาเดินจากโรงอาบน้ำมาเพียงนิดเดียว โดยตลอดเส้นทางการเดินก็ยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงาม, มีการแสดงที่น่าสนใจของคนจอร์เจียให้ท่านได้ดูเป็นระยะๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่ง ศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean  Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้าน ค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟและมากมายด้วยผู้คนพื้นเมืองกับนักท่องเที่ยว บริเวณนี้จะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย หลังจากนั้น ชม วิหารซีโอนี (Zion Cathedral) โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ โดยชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี(Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรก แต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ทีได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19 นำท่านชม Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มี

สถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซี และโบสถ์ Metekhi และรูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สร้างเมือง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม

ค่ำ      อิสระอาหารค่ำ ณ ย่าน Meidan

และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Khokhobi Hotel หรือเทียบเท่า  

 

 

 

วันที่เจ็ด         เมืองทบิลิซี – อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia – โบสถ์ตรีนิตี้ – เมืองเคียฟ

 

เช้า     บริการอาหารเช้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia หรือแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหินจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจอร์เจียในอดีต สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดัง เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1985  chronicle of Georgia ประกอบไปด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยที่แต่ละเสาจะแบ่งบอกเล่าเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ส่วนกลาง คือ เรื่องของชนชั้นสูงในจอร์เจีย และส่วนบนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศ

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 

บ่าย    จากนั้นนำชมโบสถ์ตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 – 2004  ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่น ที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่น

1715 ออกเดินทางสู่ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 516

1820 เดินทางถึง ท่าอากาศยานบอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

1955  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 271

 

 

 

วันที่แปด        กรุงเทพฯ

0955  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…….

 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม


1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

 


อัตรานี้ไม่รวม


1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย

** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 80 EUR ต่อท่าน **

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 35 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม
    5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางตามเงื่อนไขโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
  2. 6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหนึ่งท่านใดในคณะ ไม่รับเงื่อนไข เป็นเหตุให้ทัวร์ไม่สามารถเดินทางได้ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง
  3. 7. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

กรณียกเลิกการเดินทาง
– แจ้งยกเลิกทุกกรณี    ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
– ยกเลิกก่อน 45 วัน    คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วง  วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน         หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน     หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน         หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

4.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว

5.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด